p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Cilt : 24 Sayı : 5 Yıl : 2024

Hızlı Arama
SCImago Journal & Country Rank
Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Dergisi - Ulus Travma Acil Cerrahi Derg: 24 (5)
Cilt: 24  Sayı: 5 - Eylül 2018
DENEYSEL ÇALIŞMA
1.
Serbest radikal tutucu Tempol’ün sıçanlarda ven grefti intimal hiperplazisine etkisi
A free radical scavenger (Tempol) and its effect on intimal hyperplasia of vein grafts in rats
Arif Türkmen, Mehmet Doğan, Metin Temel
PMID: 30394488  doi: 10.5505/tjtes.2017.80281  Sayfalar 379 - 386

2.
Deneysel peritonitte peritoneal sıvının antibakteryel etkisi
The antibacterial effect of peritoneal fluid in experimental peritonitis
Birol Ağca, Ahmet Yalın İşcan, Erdal Polat, Kemal Memişoğlu
PMID: 30394489  doi: 10.5505/tjtes.2018.10452  Sayfalar 387 - 390

3.
Deneysel karaciğer iskemi-reperfüzyon hasarında kalsiyum dobesilatın etkisinin değerlendirilmesi
Assessment of the effect of calcium dobesilate in experimental liver ischemia-reperfusion injury
Yılmaz Ünal, Berkay Küçük, Salih Tuncal, Koray Koşmaz, Nadir Turgut Çavuşoğlu, Kemal Kismet, Mehmet Şeneş, Pınar Celepli, Murat Durak, Sema Hücümenoğlu
PMID: 30394490  doi: 10.5505/tjtes.2018.33238  Sayfalar 391 - 397

4.
Sıçanlarda bağırsak iskemi-reperfüzyonunun deneysel modelinde iskemi-reperfüzyon hasarının önlenmesinde pentoksifilin ve iloprostun rolü
Role of pentoxifylline and iloprost in the prevention of ischemia-reperfusion injury in an experimental model of intestine ischemia-reperfusion in rats
Ugur Abakay, Sinan Soylu, Sabahattin Göksel, Bülent Saraç, Zeynep Deniz Şahin İnan, Erol Çakmak, Özge Korkmaz, Atilla Kurt, Hüsnü Çağrı Genç
PMID: 30394491  doi: 10.5505/tjtes.2018.22227  Sayfalar 398 - 404

5.
Kitosan kaplı ipliklerin anastomoz gücü arttırma üzerine etkisi
Effect of chitosan coating on surgical sutures to strengthen the colonic anastomosis
Yuksel Altınel, Soon Soup Chung, Guven Okay, Nesrin Ugras, Ahmet Fatih Isik, Ersin Ozturk, Halil Ozguc
PMID: 30394492  doi: 10.5505/tjtes.2018.59280  Sayfalar 405 - 411

KLINIK ÇALIŞMA
6.
Akut yanıkların tedavisinde negatif basınçlı yara terapisinin etkinliği
Efficacy of negative pressure wound therapy in the management of acute burns
Metin Kement, Adil Başkıran
PMID: 30394493  doi: 10.5505/tjtes.2017.78958  Sayfalar 412 - 416

7.
Acil abdominal cerrahi geçiren hastalarda yüzeyel cerrahi alan enfeksiyonu ve ameliyat sonrası ağrıya terapötik hipoterminin etkisi
Effect of therapeutic hypothermia on superficial surgical site infection and postoperative pain in urgent abdominal surgery
Erol Kılıç, Mustafa Uğur
PMID: 30394494  doi: 10.5505/tjtes.2018.23345  Sayfalar 417 - 422

8.
Gebelikte hemogramın akut apandisit tanısındaki önemi
Significance of hemogram on diagnosis of acute appendicitis during pregnancy
Hamza Cinar, Ali Aygun, Murat Derebey, Ismail Alper Tarim, Cagri Akalin, Sercan Buyukakincak, Kenan Erzurumlu
PMID: 30394495  doi: 10.5505/tjtes.2018.62753  Sayfalar 423 - 428

9.
Ameliyat öncesi C-reaktif protein değeri ve nötrofil yüzdesinin laparoskopik apendektomiden açık apendektomiye konversiyonu belirlemedeki yeri
Role of preoperative C-reactive protein value and neutrophil ratio in the determination of conversion from laparoscopic appendectomy to open appendectomy
Hüseyin Onur Aydın, Tevfik Avcı, Tugan Tezcaner, Mahir Kırnap, Sedat Yıldırım, Gökhan Moray
PMID: 30394496  doi: 10.5505/tjtes.2018.68705  Sayfalar 429 - 433

10.
Akut komplike apandisit tanısında yeni ve erken bir belirteç: İmmatür granülosit
A new and early marker in the diagnosis of acute complicated appendicitis: immature granulocytes
Yılmaz Ünal
PMID: 30394497  doi: 10.5505/tjtes.2018.91661  Sayfalar 434 - 439

11.
Doğal afetler gibi mücbir durumlarda hekimin hukuki ve etik sorumluluğu
Legal and ethical responsibilities of physicians in coercive situations, such as natural disasters
Berna Şenel Eraslan, Beytullah Karadayı, İbrahim Eray Çakı, Naciye Aslan, Ende Varlık Tokgözoğlu, Çağlayan Kılıç, Abdi Özaslan, Gürsel Çetin
PMID: 30394498  doi: 10.5505/tjtes.2017.32885  Sayfalar 440 - 444

12.
Yüksekten düşme olgularında mortaliteye neden olan faktörler
Mortality determiners for fall from height cases
Muzaffer Akkoca, Serhat Tokgöz, Kerim Bora Yılmaz, Sümeyra Güler, Melih Akıncı, Şener Balas, Harun Karabacak, Mehmet Saydam
PMID: 30394499  doi: 10.5505/tjtes.2018.50724  Sayfalar 445 - 449

13.
Kulak ve aurikular bölgenin yüksek enerjili patlayıcılar kaynaklı yaralanmalarının geriye dönük analizi: Operasyon saha hastanesi acil servis deneyimleri
Retrospective analyses of high-energy explosive device-related injuries of the ear and auricular region: experiences in an operative field hospital emergency room
Mehmet Burak Aşık, Murat Binar
PMID: 30394500  doi: 10.5505/tjtes.2017.60649  Sayfalar 450 - 455

14.
Negatif başınçlı yara tedavisinin elektrik yanıklarında klinik olarak değerlendirilmesi
Clinical evaluation of negative-pressure wound therapy in the management of electrical burns
Kemal Eyvaz, Metin Kement, Salim Balin, Hakan Acar, Fikri Kündeş, Alev Karaoz, Osman Civil, Mehmet Eser, Levent Kaptanoglu, Selahattin Vural, Nejdet Bildik
PMID: 30394501  doi: 10.5505/tjtes.2018.80439  Sayfalar 456 - 461

15.
Parmak ucu amputasyonlarında repoziyon flebi kullanımı ve replantasyonların uzun dönem sonuçlarının karşılaştırılması
Comparisons between long-term outcomes of the use of reposition flaps and replantations in fingertip amputations
Emin Sir, Alper Aksoy, Meliha Kasapoglu Aksoy
PMID: 30394502  doi: 10.5505/tjtes.2018.67217  Sayfalar 462 - 467

16.
Nondeplase skafoid kırıkların alçı tedavisinde bilgisayarlı tomografi immobilizasyon süresini kısaltmaya yardımcı olur mu?
Does computerized tomography help to shorten the immobilization period in the plaster treatment of nondisplaced scaphoid fractures?
Hüseyin Çümen, Altuğ Duramaz, Cemal Kural
PMID: 30394503  doi: 10.5505/tjtes.2018.32069  Sayfalar 468 - 473

17.
Çocuk önkol orta 1/3 kırıklarının konservatif tedavisi sırasında redüksiyon kaybının saptanmasında “Three Point Index”in kullanılabilirliği
Utility of the Three-Point Index in the determination of reduction loss during the conservative treatment of pediatric forearm mid-third fractures
Zeki Taşdemir, Güven Bulut, Bilğehan Çevik, Engin Eceviz, Hüseyin Günay
PMID: 30394504  doi: 10.5505/tjtes.2018.84553  Sayfalar 474 - 480

18.
Sıçanlarda deneysel olarak oluşturulan siyatik sinir hasarında gabapentinin primer cerrahi tedaviye etkisi
Effect of gabapentin on primary surgical treatment of experimental sciatic nerve injury in rats
Özgür Kardeş, Soner Çivi, Erkut Baha Bulduk, Fazilet Kaya Selçuk, Halil İbrahim Süner, Emre Durdağ, Kadir Tufan
PMID: 30394505  doi: 10.5505/tjtes.2018.66712  Sayfalar 481 - 487

19.
Walled-off pankreatik nekrozda morbiditiye etki eden risk faktörleri ve sürekli postoperatif lavajın etkinliği: Tek merkez deneyimi
Risk factors for morbidity in walled-off pancreatic necrosis and performance of the continuous postoperative lavage: a single center experience
Mehmet Aziret, Metin Ercan, Bilal Toka, Erkan Parlak, Kerem Karaman
PMID: 30394487  doi: 10.5505/tjtes.2018.84589  Sayfalar 488 - 496

OLGU SUNUMU
20.
Travmaya bağlı ciddi akciğer kontüzyonu ve hipovolemik şoku olan bir hastaya heparin verilmeden uygulanan veno-venöz ECMO
Heparin-free veno-venous ECMO applied to a patient with severe lung contusion and hypovolemic shock due to trauma
Seong Ho Moon, Ki Nyun Kim, Jae Jun Jung, Jae Hong Park, Joung Hun Byun
PMID: 30394486  doi: 10.5505/tjtes.2018.33802  Sayfalar 497 - 500