p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Cilt : 24 Sayı : 5 Yıl : 2024

Hızlı Arama
SCImago Journal & Country Rank
Turkish Journal of Trauma and Emergency Surgery Deneysel peritonitte peritoneal sıvının antibakteryel etkisi [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2018; 24(5): 387-390 | DOI: 10.5505/tjtes.2018.10452

Deneysel peritonitte peritoneal sıvının antibakteryel etkisi

Birol Ağca1, Ahmet Yalın İşcan1, Erdal Polat2, Kemal Memişoğlu1
1İstanbul Sağlık Bilimleri Üniversitesi Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Bölümü, İstanbul
2İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji Bölümü, İstanbul

AMAÇ: Çalışmamızda deneysel peritonit oluşturulan sıçanlarında, periton sıvısının bazı gram negatif ve Candida albicans üzerine olan etkisi araştırıldı. Çalışmanın temel amacı karın içi enfeksiyonlara neden olan mikroorganizmalar üzerine periton sıvısının etkisini anlamaktır.
GEREÇ VE YÖNTEM: Bu çalışmada 250-300 g ağırlığında 20 erkek Spraque-Dawley sıçanı kullanıldı. Sıçanlar rastgele 10 hayvandan oluşan iki gruba ayrıldı. Ameliyat prosedürleri steril koşullar altında yapıldı. Grup I’de kontrol laparotomisi yapıldı. Grup II’de çekumun distal kısmı bağlandı ve çekum perforasyonu yapıldı. Deneklerden 2. ve 4. saatte anestezi altında laparotomi yapılarak peritoneal sıvı örnekleri Pasteur pipet kullanılarak alındı.
BULGULAR: Periton sıvısı, C. freundii, P. Mirabilis ve E. aerogenes’e etkisizdi. Sekiz saat boyunca K. pneumoniae üremesini engelledi, ayrıca 24 saat sonra alınan pasajlarda büyüme önemli ölçüde arttığı görüldü. C. Albicans üremesi ise 4 ve 8 saat sonra alınan pasajlarda azaldı ve 24 saat sonra ise arttı. E. coli ve P. aeroginosa kolonilerinin sayısının 2 saat sonraki alınan pasajlarda artmadığı ve üreme olmadığı saptandı.
TARTIŞMA: E. coli ve P. aeruginosa’nın çoğalan koloni sayıları 2 saat sonra azaldı ve sonraki kültürlerde çoğalma yoktu. Periton sıvısı, uygun koşullar altında bakterisidal bir etki gösterir. Karın içi enfeksiyonlarda ana patojen olan E. coli’ye karşı peritoneal bakterisidial etkinlik göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Gram-negatif bakteri, peritoneal savunma; periton sıvısı.

The antibacterial effect of peritoneal fluid in experimental peritonitis

Birol Ağca1, Ahmet Yalın İşcan1, Erdal Polat2, Kemal Memişoğlu1
1Department of General Surgery, University of Health Sciences, İstanbul Fatih Sultan Mehmet Training and Research Hospital, İstanbul-Turkey
2Department of Microbiology, İstanbul University Cerrahpaşa Faculty of Medicine, İstanbul-Turkey

BACKGROUND: In our study, the effects of peritoneal fluid on some Gram-negative and Candida albicans in experimental peritonitis rats were studied. The primary objective of the present study was to understand the effect of peritoneal fluid on microorganisms causing intra-abdominal infections.
METHODS: Twenty male Sprague–Dawley rats weighing between 250 and 300 g were used in the study. The rats were randomly divided into two groups consisting of 10 animals. The operative procedures were performed under sterile conditions. In group I, sham laparotomy was done. In group II, the distal part of the cecum was ligated, and cecum perforation was performed. Peritoneal fluid samples at baseline and 2 and 4 h were extracted using a Pasteur pipette during laparotomy under anesthesia.
RESULTS: Peritoneal fluid was ineffective on Citrobacter freundii, Proteus mirabilis, and Enterobacter aerogenes. It inhibited the growth of Klebsiella pneumoniae for 8 h. However, growth was significantly increased in the passages obtained after 24 h. The growth of C. albicans decreased in the passages that were extracted after 4 and 8 h and increased in the passages obtained after 24 h (p<0.05). It was found that the number of Escherichia coli and Pseudomonas aeruginosa colonies that were grown in 2 h decreased, and no growth was detected in the passages obtained after 2 h (p<0.05).
CONCLUSION: Proliferating colony counts of E. coli and P. aeruginosa decreased after 2 h, and there was no proliferation in subsequent cultures. Peritoneal fluid exhibits a bactericidal effect under appropriate conditions. It also exhibits peritoneal bactericidal activity against E. coli, the major pathogen in intra-abdominal infections.

Keywords: Gram-negative bacteria, peritoneal defense; peritoneal fluid effects.

Birol Ağca, Ahmet Yalın İşcan, Erdal Polat, Kemal Memişoğlu. The antibacterial effect of peritoneal fluid in experimental peritonitis. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2018; 24(5): 387-390

Sorumlu Yazar: Birol Ağca, Türkiye
Makale Dili: İngilizce