p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Cilt : 24 Sayı : 5 Yıl : 2024

Hızlı Arama
SCImago Journal & Country Rank
Turkish Journal of Trauma and Emergency Surgery Nondeplase skafoid kırıkların alçı tedavisinde bilgisayarlı tomografi immobilizasyon süresini kısaltmaya yardımcı olur mu? [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2018; 24(5): 468-473 | DOI: 10.5505/tjtes.2018.32069

Nondeplase skafoid kırıkların alçı tedavisinde bilgisayarlı tomografi immobilizasyon süresini kısaltmaya yardımcı olur mu?

Hüseyin Çümen1, Altuğ Duramaz2, Cemal Kural2
1Hakkari Devlet Hastanesi, Ortopedi Ve Travmataloji Kliniği, Hakkari
2Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Ortopedi Ve Travmataloji Kliniği, İstanbul

AMAÇ: Nondeplase skafoid kırıkların tedavisinde alçı süresi ile ilgili çelişkili sonuçlar bulunmaktadır. Bu çalışmanın amacı, nondeplase skafoid kırıkların tedavisinde iyileşme sürecini değerlendirmek ve bilgisayarlı tomografinin (BT) alçı süresinin kısaltılmasındaki rolünü belirlemekti.
GEREÇ VE YÖNTEM: Ocak 2012 ile Ocak 2014 arasında nondisplase skafoid kırığı tanısı alan 42 hasta değerlendirildi. Kırıklar anatomik yerleşim yerleri ve yer değiştirme derecelerine göre sınıflandırıldı. Kırıklar, nondeplase oldukları BT ile doğrulandıktan sonra başparmağı içeren kısa kol alçıya alındı. Radyolojik değerlendirme iki hafta aralıklar ile iki planlı grafiler kullanılarak yapıldı. Yaralanmanın dördüncü haftasında BT taramasında kemik iyileşmesine göre kaynama ve kaynamama gruplarına ayrıldılar. Kaynama grubundaki hastaların alçıları çıkarıldı.
BULGULAR: Anatomik yerleşim açısından sekiz hasta distal, 30’u bel bölgesi, dördü proksimal kırık olarak sınıflandırıldı. Ortalama yaşı 31.95±13.11 olan 42 hastanın 41’inde kırık iyileşmesi tespit edildi ve dördüncü hafta sonunda alçı çıkarıldı. Hastalar dördüncü haftanın sonunda kırık iyileşmesi bakımından kaynama ve kaynamama olmak üzere iki gruba ayrıldı. Translasyon derecesi, kontakt yüzey oranı ve yer değiştirme durumu açısından gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar vardı (sırasıyla, p=0.001, p=0.001 ve p=0.001).
TARTIŞMA: Nondeplase skafoid kırıklarının alçıyla takibinde BT ile yüksek kaynama oranlarının saptanması uzun süreli alçı tedavisinin gerekli olmadığını göstermiştir.

Anahtar Kelimeler: Bilgisayarlı tomografi, kırık iyileşmesi; kısa dönem alçı tedavisi; skafoid kırıkları.

Does computerized tomography help to shorten the immobilization period in the plaster treatment of nondisplaced scaphoid fractures?

Hüseyin Çümen1, Altuğ Duramaz2, Cemal Kural2
1Department of Orthopedics and Traumatology, Hakkari State Hospital, Hakkari-Turkey
2Department of Orthopedics and Traumatology, Bakırköy Dr. Sadi Konuk Training and Research Hospital, İstanbul-Turkey

BACKGROUND: There are conflicting results regarding the duration of the plaster treatment of nondisplaced scaphoid fractures. The aim of the present study was to evaluate the healing process and to determine the role of computed tomography (CT) on shortening the duration of plaster treatment of nondisplaced scaphoid fractures.
METHODS: A total of 42 patients diagnosed with nondisplaced scaphoid fractures between January 2012 and January 2014 were investigated. Fractures were classified according to anatomical locations and displacement degree. Fractures were short-arm plastered enclosing thumb after non-displacement was confirmed by CT. Radiological evaluation was performed using two-planned radiographs at 2-week intervals. Patients were divided into two groups as union and non-union according to their bone healing in the CT scan at week 4 of the fracture. The cast was removed in the union group.
RESULTS: Regarding anatomical location, 8 patients were classified as distal, 30 were waist region, and 4 were proximal fractures. Among 42 patients with a mean age of 31.95±13.11 years, the union was determined in 41 patients, and the plasters were removed at the end of 4 weeks. Patients were divided into two groups, non-union and union, in terms of fracture healing at the end of 4 weeks. There were highly statistically significant differences between the groups regarding translation degree, contact surface rates, and displacement status (p=0.001, p=0.001, and p=0.001, respectively).
CONCLUSION: It has been shown that determination of high union rates in CT accomplishes the non-requirement of long-term plaster treatment in patients with nondisplaced scaphoid fractures after follow-up with plasters.

Keywords: Computed tomography, fracture healing; scaphoid fractures; short-term plaster treatment.

Hüseyin Çümen, Altuğ Duramaz, Cemal Kural. Does computerized tomography help to shorten the immobilization period in the plaster treatment of nondisplaced scaphoid fractures?. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2018; 24(5): 468-473

Sorumlu Yazar: Altuğ Duramaz, Türkiye
Makale Dili: İngilizce