p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945

Hızlı Arama
SCImago Journal & Country Rank
Kulak ve aurikular bölgenin yüksek enerjili patlayıcılar kaynaklı yaralanmalarının geriye dönük analizi: Operasyon saha hastanesi acil servis deneyimleri [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2018; 24(5): 450-455 | DOI: 10.5505/tjtes.2017.60649

Kulak ve aurikular bölgenin yüksek enerjili patlayıcılar kaynaklı yaralanmalarının geriye dönük analizi: Operasyon saha hastanesi acil servis deneyimleri

Mehmet Burak Aşık, Murat Binar
Gülhane Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Kbb Ve Baş-boyun Cerrahisi Kliniği, Ankara

AMAÇ: Terörizmin koşulları değiştikçe, özellikle kentsel alanlarda, el yapımı patlayıcılar gibi yüksek enerjili patlayıcı maddeler sıklıkla kullanılmaktadır. Bu travmalar özellikle maksillofasiyal bölgeyi etkiler ve genellikle otolojik problemler yaratırlar. Bu çalışma, yüksek enerjili patlamayla ilişkili yaralanmalara maruz kalan hastaların otolojik şikayetlerini, otoskopik ve auriküler muayene ve diyapozon testlerini değerlendirmeyi ve otolojik değerlendirme skorlarına dayanarak el yapımı patlayıcılar (İED) ve rokete (PM) bağlı yaralanan travma hastaları arasında bir karşılaştırma yapmayı amaçlamıştır.
GEREÇ VE YÖNTEM: 27 Temmuz 2015 ile 22 Temmuz 2016 tarihleri arasında el yapımı patlayıcı EYP ve roket PM nedeniyle yaralanan ve operasyonel saha hastanesi acil servisine başvuran 241 hastanın tıbbi verileri gözden geçirildi. Tüm hastalar için işitme bozukluğu, kulak çınlaması şikayetleri, otolojik muayene, aurikuler bölgede muayene ve diyapozon testleri yapıldı ve otolojik problemi olan hastaların (n=86) otolojik değerlendirme skoru kayıtları değerlendirildi. Hastalar yaralanmaya neden olan cihaza göre iki gruba ayrıldı: Grup I’de İED, grup II’de PM’ler.
BULGULAR: İki yüz kırk bir savaşçı, yüksek enerjili patlayıcılarla yaralanmıştı. Tüm hastalar erkekti ve yaş ortalaması 30.2 idi (aralık 20–54). İki yüz kırk birinden 86’sında işitme şikayeti mevcuttu. Bunların 50’sinin İED tarafından yaralanması ve 36’sı PM tarafından yaralanmıştı. Seksen altı hastanın 18’inde travmatik timpanik membran perforasyonu vardı ve altı hasta İED, 12 hasta PM nedeniyle yaralanmıştı. Seksen altı hastanın 68’inde sensorinöral işitme kaybı vardı ve bu hastaların 44’ünde İED yaralanması ve 24’ünde PM yaralanması vardı. Otolojik değerlendirme skoruna göre İED ve PM grupları arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık vardı (p=0.044).
TARTIŞMA: Bu çalışma, roket yaralanmalarının insan kulağında daha büyük bir etkiye neden olabileceğini ve travma hastaları arasında el yapımı patlayıcılara göre daha şiddetli otolojik bulgular yarattığını gösterdi. Operasyonel saha hastanesi gibi acil müdahale alanlarında otolojik yaralanmaya maruz kalan hastaların erken ve doğru değerlendirilmesi ve uygun tedavisi çok önemlidir.

Anahtar Kelimeler: Diyapozon testleri, kulak; otoloji; travma; yüksek enerjili patlayıcılar.

Retrospective analyses of high-energy explosive device-related injuries of the ear and auricular region: experiences in an operative field hospital emergency room

Mehmet Burak Aşık, Murat Binar
Department of Otolaryngology and Head&Neck Surgery, Gülhane Training and Research Hospital, Ankara-Turkey

BACKGROUND: With the changing conditions of terrorism, particularly in urban areas, high-energy explosive devices such as improvised explosive devices (IEDs) and projectile missiles (PMs) are frequently used. Traumas caused by these devices particularly affect the maxillofacial region and typically lead to otologic problems. In this study, we aimed to evaluate otologic complaints, otoscopic and auricular examinations, and tuning-fork tests of patients who were exposed to high-energy blast-related injuries and perform a comparison between trauma patients injured by IEDs and PMs.
METHODS: The medical data of patients admitted to an operational field hospital emergency room with injuries related to high-energy explosive devices such as IEDs and PMs between July 27, 2015 and July 22, 2016 was reviewed. The hearing impairment, tinnitus, otologic examination, auricular region examination, and tuning-fork tests of all patients were evaluated. The otologic evaluation records of the patients (n=86) were evaluated using a scoring system established by the authors. The patients were categorized into two groups according to the device causing the injury: IEDs in group I and PMs in group II.
RESULTS: A total of 241 combatants were injured by high-energy explosive devices. All patients were male with a mean age of 30.2 years (range, 20–54). Of these, 86 had hearing impairments that were detected by tuning-fork tests. Of those, 50 were injured by IEDs and 36 by PMs. Of the 86 patients, 18 had traumatic tympanic membrane perforation, and of those, 6 patients were injured by IEDs and 12 by PMs. Further, 68 of the 86 patients had sensorineural hearing loss, and of those, 44 were injured by IEDs and 24 by PMs. There was a statistically significant difference between the IED and PM groups according to otologic evaluation score (p=0.044).
CONCLUSION: This study demonstrates that PMs can have a large impact on the human ear and may cause more severe otologic manifestations among combatants than those caused by IEDs. The early and accurate evaluation of patients exposed to high-energy explosive devices in an operational field is important for the appropriate management of these patients.

Keywords: Ear, high-energy explosive devices; otology; trauma; tuning-fork tests.

Mehmet Burak Aşık, Murat Binar. Retrospective analyses of high-energy explosive device-related injuries of the ear and auricular region: experiences in an operative field hospital emergency room. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2018; 24(5): 450-455

Sorumlu Yazar: Mehmet Burak Aşık, Türkiye
Makale Dili: İngilizce