p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Cilt : 24 Sayı : 5 Yıl : 2024

Hızlı Arama
SCImago Journal & Country Rank
Turkish Journal of Trauma and Emergency Surgery Akut yanıkların tedavisinde negatif basınçlı yara terapisinin etkinliği [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2018; 24(5): 412-416 | DOI: 10.5505/tjtes.2017.78958

Akut yanıkların tedavisinde negatif basınçlı yara terapisinin etkinliği

Metin Kement1, Adil Başkıran2
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, İstanbul
2İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Malatya

AMAÇ: Bu çalışmada, amacımız negatif basınçlı yara terapisinin (NBYT) akut yanıkların tedavisindeki sonuçları ve etkinliğinin araştırılmasıydı.
GEREÇ VE YÖNTEM: Bu çalışmaya, Ocak 2014 ile Aralık 2015 tarihleri arasında Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yanık Merkezi’nde yanık yarası sebebiyle NBYT uygulanan hastalar dâhil edildi. Hasta verileri ileriye yönelik olarak tutulan bir veritabanı kullanılarak geriye dönük olarak toplandı. Olguların; yaş, cinsiyet, yanık etiyolojileri, yara lokalizasyonları, VAC uygulama süreleri, genel tedavi süreleri, yara kapatma teknikleri geriye dönük olarak değerlendirildi.
BULGULAR: Çalışmaya alınan toplam 35 olgunun 32’si (%91.6) erkek, üçü (%8.4) kadındı. Hastaların genel yaş ortalamaları 49.5±16 (13–79) idi. Etiyolojik faktörler sırasıyla 19 (%54.3) olguda elektrik çarpması, yedi (%20) olguda temas yanığı, altı (%17.2) olguda alev yanığı, üç (%8.6) olguda sıcak su şeklindeydi. Uygulama yapılan yaraların tümünde yanıklar 3. veya 4. derece idi. NBYT uygulama süremiz en az üç, en çok 16 gün olmak üzere ortalama 10.1±3.9 gündü. Hastaların hiçbirinde uygulamaya bağlı komplikasyon gelişmedi. Bir hastamızda standart basınçta uygulama sırasında lokal ağrı gelişmesi üzerine uygulamaya düşük basınç ile (75 mmHg) devam edilerek basınç kademeli olarak artırıldı. Uygulama sonucu tüm hastaların yara alanlarında küçülme, granülasyon dokusunda ve kanlanmada artma, ödem ve yara sekresyonunda azalma gözlemlendi. Hastaların hiçbirinde uygulama bölgesinde bakteriyal üreme tespit edilmedi. Tüm hastaların yaraları cerrahiye uygun olarak değerlendirilerek ortalama 11.2±3.7 günün sonunda greft veya flep yöntemlerinin biri kullanılarak kapatıldı. Hastaların hiçbirinde greft ya da flebe sekonder komplikasyon görülmedi. Hastalar ameliyat sonrası ortalama 6.7±2.1 (5–9 gün) günde taburcu edildi.
TARTIŞMA: Çalışmamızın bulguları ışığında, NBYT’nin iyileşmesi zor, derin, tendon ve kemik ekspoze olmuş yanıklarda yaranın kısa sürede greft ya da flepler ile kapatılmasına olanak vererek, pansuman sayısını ve hastanede yatış süresini azaltabilecek yardımcı bir tedavi seçeneği olabileceği söylenebilir. Ancak, halen daha literatürde NBYT’nin yanıkta kullanımı ile ilgili kanıt düzeyi yüksek ileriye yönelik, randomize, kontrollü çalışma eksikliğinin de mevcut olduğu vurgulanmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Graft, negatif basınçlı yara tedavisi; yanık.

Efficacy of negative pressure wound therapy in the management of acute burns

Metin Kement1, Adil Başkıran2
1Department of General Surgery, University of Health Sciences, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Training and Research Hospital, İstanbul-Turkey
2Department of General Surgery, İnönü University Faculty of Medicine, Malatya-Turkey

BACKGROUND: The aim of the present study was to evaluate the outcomes and efficacy of negative pressure wound therapy in the management of acute burns.
METHODS: Patients with acute burns who have received negative pressure wound therapy at the Dr. Lutfi Kırdar Kartal Research and Training Hospital Tertiary Burn Care Center between January 2014 and December 2015 were included in the study. Patient data were retrospectively reviewed by analyzing data from our prospective patient database.
RESULTS: A total of 38 patients were evaluated for the study. Three patients were excluded due to mortality prior to the completion of the treatment course. There were 32 (91.6%) male and 3 (8.4%) female patients. The mean age of the patients was 49.5±16 years. The etiological factors included electrical burn injury in 19 (54.3%), chemical burn injury in 7 (20%), flame burn injury in 6 (17.2%), and hot water burns in 3 (8.4%) patients. The severity of the burns was grade 3 or 4 in all of the patients included in the study. The mean duration of negative pressure wound therapy was 10.1±3.9 days. There were no procedure-related complications throughout the duration of the study. During the standard application of the device, one patient experienced local pain; therefore, low pressure (75 mmHg) was applied during therapy, and pressure was steadily increased. As a result of the application of this therapy, a decrease in the surface area, edema, and secretion of the wound and an increase in the granulation tissue and perfusion of the wound were observed in all treated patients. Wound cultures revealed no bacterial growth in any of the patients. The mean duration of surgical wound closure was 11.2±3.7 days. No complication was observed related to wound closure. The mean duration of hospital discharge in the postoperative period was 6.7±2.1 days.
CONCLUSION: Well-designed, randomized control studies showing the efficacy of negative pressure wound therapy in patients with burns are lacking. The results of the present study showed that negative pressure wound therapy may reduce the number of wound debridement sessions, time of wound closure, and hospitalization in major burn injuries exposing the underlying tendons and bones.

Keywords: Burn, grafting; negative pressure wound therapy.

Metin Kement, Adil Başkıran. Efficacy of negative pressure wound therapy in the management of acute burns. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2018; 24(5): 412-416

Sorumlu Yazar: Adil Başkıran, Türkiye
Makale Dili: İngilizce