p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945

Hızlı Arama
SCImago Journal & Country Rank
Gebelikte hemogramın akut apandisit tanısındaki önemi [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2018; 24(5): 423-428 | DOI: 10.5505/tjtes.2018.62753

Gebelikte hemogramın akut apandisit tanısındaki önemi

Hamza Cinar1, Ali Aygun2, Murat Derebey3, Ismail Alper Tarim4, Cagri Akalin1, Sercan Buyukakincak5, Kenan Erzurumlu4
1Ordu Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı, Ordu
2Ordu Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp Ana Bilim Dalı, Ordu
3Tatvan Devlet Hastanesi, Genel Cerrahi Bölümü, Bitlis
4Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı, Samsun
5Akçaabat Haçkalı Baba Devlet Hastanesi, Genel Cerrahi Bölümü, Trabzon

AMAÇ: Akut apandisit (AA) gebelik döneminde obstetrik ve jinekolojik patolojilerden sonra en sık acil cerrahi gerektiren durumdur. Gebe hastalarda AA tanısının hızlı ve doğru konulması maternal ve fetal morbite/mortalite oranlarını azaltır. Bu çalışma, hemogramın gebelik döneminde AA tanısı koymadaki önemini irdelemektedir.
GEREÇ VE YÖNTEM: Ordu veya Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde Ocak 2007–Aralık 2017 yılları arasında AA nedeniyle ameliyat edilen 47 gebe hasta ile 47 sağlıklı gebe hastanın hemogram parametrelerinden beyaz kan hücresi (WBC) sayısı, nötrofil sayısı, lenfosit sayısı, platelet sayısı, nötrofil/lenfosit oranı (NLO), platelet/lenfosit oranı (PLO), mean platelet volüm (MPV) ve kırmızı hücre dağıtım genişliği (RDW) değerleri kıyaslandı. Ameliyat edilen hastalar, patoloji sonucu apandisit olanlar Grup A normal olanlar ise Grup B olarak ikiye ayrıldı ve kontrol grubu ile kıyaslandı.
BULGULAR: Grup A hastalarının WBC sayısı, nötrofil sayısı, ortalama NLO ve PLO değerleri Grup B ve kontrol hastalarından anlamlı olarak yüksek tespit edildi (p<0.001). Lenfosit sayısı ortalamasının Grup A hastalarında diğer gruplardan anlamlı olarak düşük olduğu görüldü (p<0.001). MPV, RDW ve ortalama platelet sayısı açısından gruplar arasında anlamlı bir farklılık yoktu (p>0.05). WBC sayısı, nötrofil sayısı, NLO, PLO ve lenfosit sayısı için kestirim değerleri sırasıyla >10300, >7950, >5.50, >155.2 ve ≤1330 olarak alındığında sensivite oranları sırasıyla %72.5, %80, %90, %77.5 ve %85 olarak gözlenirken spesifite oranları ise sırasıyla %72.3, %79.7, %89.4, %74.5 ve %82.5 olarak tespit edildi.
TARTIŞMA: Akut apandisit tanısı olan gebe kadınlarda WBC sayısı, nötrofil sayısı, NLO ve PLO değerleri kontrol grubu ve apandisit şüphesi nedeniyle ameliyat edilen hastalardan istatistiksel olarak anlamlı olacak şekilde yüksek bulunurken lenfosit sayısı ise düşük bulunmuştur. Gebe kadınlarda AA tanısı koymak için anamnez, fizik muayene ve görüntüleme yöntemleri ile birlikte hemogram parametreleride göz önünde bulundurulmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Apandisit, gebelik; hemogram; lenfosit; nötrofil; teşhis.

Significance of hemogram on diagnosis of acute appendicitis during pregnancy

Hamza Cinar1, Ali Aygun2, Murat Derebey3, Ismail Alper Tarim4, Cagri Akalin1, Sercan Buyukakincak5, Kenan Erzurumlu4
1Department of General Surgery, Ordu University Faculty of Medicine, Ordu-Turkey
2Department of Emergency Medicine, Ordu University Faculty of Medicine, Ordu-Turkey
3Department of General Surgery, Tatvan State Hospital, Bitlis-Turkey
4Department of General Surgery, Ondokuz Mayıs University Faculty of Medicine, Samsun-Turkey
5Department of General Surgery, Akçaabat Haçkalı Baba State Hospital, Trabzon-Turkey

BACKGROUND: Acute appendicitis (AA) is the most common emergency surgical condition during pregnancy after obstetric and gynecological pathologies. Urgent and accurate diagnosis of AA in pregnant patients reduces maternal and fetal morbidity/mortality rates. This study evaluated the significance of hemogram to diagnose AA during pregnancy.
METHODS: Forty-seven pregnant patients operated for AA in the Ordu or Ondokuz Mayis University Medical School Hospitals between January 2007 and December 2017 were compared with 47 healthy pregnant women in terms of hemogram parameters, including the white blood cell (WBC) count, neutrophil count, lymphocyte count, platelet count, neutrophil-to-lymphocyte ratio (NLR), platelet-to-lymphocyte ratio (PLR), mean platelet volume (MPV), and red cell distribution width (RDW) values. The operated group was evaluated based on post-operative pathologic results and subclassified into appendicitis positive (Group A) and appendicitis negative (Group B) groups. The subgroups were compared to the control group.
RESULTS: The WBC and neutrophil count and mean NLR and PLR values were significantly higher in Group A compared to Group B and the control group (p<0.001). The mean lymphocyte count was significantly lower in Group A compared to other groups (p<0.001). The MPV and RDW values and mean platelet count showed no significant difference between groups (p>0.05). When cutoff values for WBC, neutrophil count, NLR, PLR, and lymphocyte counts were set to >10300, >7950, >5.50, >155.2, and ≤1330, respectively, the sensitivity rates were 72.5%, 80%, 90%, 77.5% and 85%, whereas specificity rates were 72.3%, 79.7%, 89.4%, 74.5%, and 82.5%, respectively.
CONCLUSION: When comparing pregnant women diagnosed with AA to patients operated for suspected AA and healthy pregnant women, the WBC and neutrophil count and NLR and PLR values were found to be significantly higher, whereas lymphocyte counts were lower. In addition to medical history, physical examination and imaging techniques, hemogram parameters should be considered to diagnose AA in pregnant women.

Keywords: Appendicitis, diagnosis; hemogram; lymphocyte; neutrophil; pregnancy.

Hamza Cinar, Ali Aygun, Murat Derebey, Ismail Alper Tarim, Cagri Akalin, Sercan Buyukakincak, Kenan Erzurumlu. Significance of hemogram on diagnosis of acute appendicitis during pregnancy. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2018; 24(5): 423-428

Sorumlu Yazar: Hamza Cinar, Türkiye
Makale Dili: İngilizce