p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945

Hızlı Arama
SCImago Journal & Country Rank
Kitosan kaplı ipliklerin anastomoz gücü arttırma üzerine etkisi [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2018; 24(5): 405-411 | DOI: 10.5505/tjtes.2018.59280

Kitosan kaplı ipliklerin anastomoz gücü arttırma üzerine etkisi

Yuksel Altınel1, Soon Soup Chung2, Guven Okay3, Nesrin Ugras4, Ahmet Fatih Isik5, Ersin Ozturk1, Halil Ozguc1
1Uludağ Üniversitesi Tip Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Bursa
2Ewha Üniversitesi Hastanesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Seul-Kore
3Uludağ Üniversitesi Tip Fakültesi, Biostatistics Anabilim Dalı, Bursa
4Uludağ Üniversitesi Tip Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, Bursa
5Uludağ Üniversitesi Tekstil Mühendisliği Fakültesi, Tekstil Anabilim Dalı, Bursa

AMAÇ: Yara iyileşmesi etkisiyle, kitosan kaplı ipliklerin bağırsak anastomozu gücü üzerine uygulanabilir olmasını araştırdık.
GEREÇ VE YÖNTEM: Vikril ve PDS iplikler %2 kitosanla kaplandı. Laparatomi birinci gruba uygulanırken, kitosan ikici grupta periton boşluğuna uygulandı. Takibinde sırasıyla vikril, PDS, kitosan kaplı vikril ve kitosan kaplı PDS iplikler kolon anastomozunda kullanıldı. Yedinci ve 14. günlerde her gruptan sekiz sıçan sakrifiye edilerek incelemesi yapıldı.
BULGULAR: Kitosan ve kontrol grubunun adezyon değeri iplik gruplarına göre anlamlı olarak daha düşük saptandı (p<0.05). Kitosan kaplı vikril grubunun 14. günde vaskülarizasyon değeri, kitosan kaplı PDS iplik grubuna göre anlamlı olarak daha az olduğu belirlendi (p=0.038). Kitosan kaplı vikrilin 14. gücünde, anastomoz vaskülarizasyonu ve fibroblast hücreleri üzerinde vikril ve kitosan kaplı PDS göre etkisi daha düşük bulundu (p<0.05). Kitosan kaplı vikrilin 14. ve yedinci günündeki in vitro mukavemet gücü vikrilden daha yüksek olmasına rağmen (p<0.05), in vivo farklılık görülmedi. The PDS-kitosan’ın mukavemet gücü in vivo yedinci günde, PDS’den daha az olarak saptandı (p<0.05).
TARTIŞMA: Kitosan ile kaplama, anastomoz gücünü ve adezyon etkisini hafif oranda in vitro vikril ve in vivo PDS üzerinde arttırdı.

Anahtar Kelimeler: Anastomoz, kitosan; mukavemet gücü, PDS ve Vicryl iplikler; yara iyileşmesi.

Effect of chitosan coating on surgical sutures to strengthen the colonic anastomosis

Yuksel Altınel1, Soon Soup Chung2, Guven Okay3, Nesrin Ugras4, Ahmet Fatih Isik5, Ersin Ozturk1, Halil Ozguc1
1Department of General Surgery, Uludağ University Faculty of Medicine, Bursa-Turkey
2Department of General Surgery, Ewha University Medical Faculty, Seoul-Korea
3Department of Biostatistics, Uludağ University Faculty of Medicine, Bursa-Turkey
4Department of Pathology, Uludağ University Hospital, Bursa-Turkey
5Department of Textile, Uludağ University Faculty of Textile Engineering, Bursa-Turkey

BACKGROUND: We evaluated the feasibility of chitosan-coated sutures for intestinal anastomosis strength through wound-healing effect.
METHODS: Vicryl and PDS sutures were coated with 2% chitosan. While laparotomy was applied to the first group, chitosan was applied in the peritoneal cavity in the second group. Then the following materials were applied to colon anastomosis, in order: Vicryl, PDS, chitosan-coated Vicryl, and chitosan-coated PDS sutures. On the 7th and 14th days, eight rats from each group were euthanized.
RESULTS: The adhesion scores of chitosan and control groups were lower than the suture groups. The vascularization of Vicryl–chitosan was lower than PDS–chitosan on the 14th day (p=0.038). Fibroblast cells and vascularization of anastomosis with chitosan-coated Vicryl were lower than Vicryl and chitosan-coated PDS on the 14th day (p<0.05). The tensile strength of Vicryl–chitosan increased more than Vicryl in vitro (p<0.05) on the 14th and 7th days, but there was no difference in vivo. The tensile strength of PDS–chitosan decreased more than PDS on the 7th day in vivo (p<0.05).
CONCLUSION: The chitosan-coating effect on the adhesion and reinforcement of anastomosis in some parts of Vicryl in vitro and PDS in vivo was slightly improved.

Keywords: Anastomosis, chitosan; PDS suture; tensile strength; Vicryl suture; wound healing.

Yuksel Altınel, Soon Soup Chung, Guven Okay, Nesrin Ugras, Ahmet Fatih Isik, Ersin Ozturk, Halil Ozguc. Effect of chitosan coating on surgical sutures to strengthen the colonic anastomosis. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2018; 24(5): 405-411

Sorumlu Yazar: Yuksel Altınel, United States
Makale Dili: İngilizce