p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Cilt : 24 Sayı : 5 Yıl : 2024

Hızlı Arama
SCImago Journal & Country Rank
Turkish Journal of Trauma and Emergency Surgery Deneysel karaciğer iskemi-reperfüzyon hasarında kalsiyum dobesilatın etkisinin değerlendirilmesi [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2018; 24(5): 391-397 | DOI: 10.5505/tjtes.2018.33238

Deneysel karaciğer iskemi-reperfüzyon hasarında kalsiyum dobesilatın etkisinin değerlendirilmesi

Yılmaz Ünal1, Berkay Küçük1, Salih Tuncal1, Koray Koşmaz1, Nadir Turgut Çavuşoğlu1, Kemal Kismet1, Mehmet Şeneş2, Pınar Celepli3, Murat Durak2, Sema Hücümenoğlu3
1Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, Ankara, Türkiye
2Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Biyokimya Kliniği, Ankara, Türkiye
3Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Kliniği, Ankara, Türkiye

AMAÇ: Bu çalışmada, etkili bir antioksidan ve antienflamatuvar ilaç olan kalsiyum dobesilatın (CaDob) deneysel karaciğer iskemi-reperfüzyon hasarı (IRI) modelinde koruyucu etkisi araştırıldı.
GEREÇ VE YÖNTEM: Kırk sıçan dört gruba ayrıldı. Grup 1’de (sham), sadece hepatik pedikül mobilize edildi. Grup 2’de (kontrol), hepatik pedikül 60 dk klemplendikten sonra 90 dakika süreyle reperfüze edildi. Grup 1 ve 2’de ek bir tedavi uygulanmadı. Grup 3’te (ameliyat sürecinde CaDob), operasyondan iki saat önce 100 mg/kg CaDob verildi, 60 dakika iskemi sonrası 90 dakika boyunca reperfüze edildi. Grup 4’te (ameliyat öncesi CaDob), operasyondan önceki 10 gün boyunca 100 mg/kg/gün CaDob verildikten sonra, hepatik pedikül 60 dakika boyunca klemplendi ve 90 dakika süreyle reperfüze edildi. İşlemlerin sonunda biyokimyasal ve histopatolojik değerlendirme için kan ve karaciğer dokusu örnekleri alındı.
BULGULAR: Ameliyat öncesi ve ameliyat sürecinde tedavi gruplarında karaciğer fonksiyon testleri ve doku oksidatif stres parametreleri kontrol grubuna göre anlamlı olarak düşüktü. Ayrıca, kontrol grubundaki histopatolojik hasarın, hem ameliyat sürecinde hem de ameliyat öncesi tedavi gruplarında anlamlı düzeyde azaldığı saptandı.
TARTIŞMA: Kalsiyum dobesilat, antioksidan ve antienflamatuvar etkileriyle ilişkili olarak önemli bir hepatoprotektif etki göstermiştir.

Anahtar Kelimeler: Deneysel, histopatoloji; iskemi reperfüzyon; kalsiyum dobesilat; karaciğer, oksidatif stres.

Assessment of the effect of calcium dobesilate in experimental liver ischemia-reperfusion injury

Yılmaz Ünal1, Berkay Küçük1, Salih Tuncal1, Koray Koşmaz1, Nadir Turgut Çavuşoğlu1, Kemal Kismet1, Mehmet Şeneş2, Pınar Celepli3, Murat Durak2, Sema Hücümenoğlu3
1Department of General Surgery, Ankara Training and Research Hospital, Ankara-Turkey
2Department of Biochemistry, Ankara Training and Research Hospital, Ankara-Turkey
3Department of Pathology, Ankara Training and Research Hospital, Ankara-Turkey

BACKGROUND: This study investigates the protective effect of calcium dobesilate (CaDob), an effective antioxidant and anti-inflammatory drug, on experimental liver ischemia-reperfusion injury (IRI).
METHODS: Forty rats were divided into four groups. In Group 1, (sham), only hepatic pedicle was induced. In Group 2 (control), hepatic pedicle was reperfused for 90 min after being clamped for 60 min. No treatment was given in Group 1 and 2. In Group 3 (perioperative CaDob), 100 mg/kg CaDob was given 2 hours prior to the operation in which hepatic pedicle was reperfused for 90 min following a 60-min clamp. In Group 4 (preoperative CaDob), after 100 mg/kg/day CaDob was given for 10 days before the operation, hepatic pedicle was clamped for 60 min and reperfused for 90 minutes. At the end of these procedures, blood and liver tissue samples were collected for biochemical and histopathological assessment.
RESULTS: Liver function tests and tissue oxidative stress parameters were significantly lower in the preoperative and perioperative treatment groups than the control group. Furthermore, it was observed that histopathological injury in the control group significantly decreased in both perioperative and preoperative treatment groups.
CONCLUSION: Calcium dobesilate demonstrated a significant hepatoprotective effect in terms of its antioxidant and anti-inflammatory effects.

Keywords: Calcium dobesilate, experimental; histopathology; ischemia reperfusion; liver; oxidative stress.

Yılmaz Ünal, Berkay Küçük, Salih Tuncal, Koray Koşmaz, Nadir Turgut Çavuşoğlu, Kemal Kismet, Mehmet Şeneş, Pınar Celepli, Murat Durak, Sema Hücümenoğlu. Assessment of the effect of calcium dobesilate in experimental liver ischemia-reperfusion injury. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2018; 24(5): 391-397

Sorumlu Yazar: Yılmaz Ünal, Türkiye
Makale Dili: İngilizce