p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945

Hızlı Arama
SCImago Journal & Country Rank
Çoklu mıknatıs yutulmasına bağlı kronik jejuno-kolonik fistül ve intestinal malabsorbsiyon: Olgu sunumu ve sistematik inceleme [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2024; 30(5): 361-369 | DOI: 10.14744/tjtes.2024.50845

Çoklu mıknatıs yutulmasına bağlı kronik jejuno-kolonik fistül ve intestinal malabsorbsiyon: Olgu sunumu ve sistematik inceleme

Rahşan Özcan1, Ali Ekber Hakalmaz1, Ayşe Kalyoncu Uçar2, Omer Beser3, Senol Emre1
1İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
2İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
3İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Çocuk Gastroenteroloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

Çocuklarda mıknatıs yutulması akut ve kronik dönemde ciddi komplikasyonlara yol açabilen bir durumdur. Amacımız çoklu mıknatıs yutma hikayesi olan ve geç dönemde jejuno-kolonik fistül, bağırsakta segmental volvulus, hepatosteatoz, renal kalkül saptanan bir olguda tedavi yaklaşımını sunmak ve mıknatıs yutulmasına bağlı oluşan intestinal fistüllerin özelliklerini saptamak için literatür taraması yapmaktır. Çocuk gastroenteroloji bölümüne iki yıldır aralıklı karın ağrısı, kusma ve ishal atakları ile başvuran 6 yaşındaki kız çocuğu Çölyak hastalığı, kistik fibrozis, enflamatuvar bağırsak hastalığı ve tüberküloz ön tanılarıyla araştırılmış, ancak etyoloji saptanamamıştı. Magnetik rezonans görüntülemede jejuno-kolonik fistül şüphesi olması nede-niyle çocuk cerrahisine konsülte edildi. Fizik muayenede akut batın bulgusu saptanmadı, hafif batın distansiyonu mevcuttu. Üst gis pasaj ve lavman opak grafisinde jejuno-kolonik fistül ve segmenter volvulus saptandı. Aile tekrar sorgulandığında, hastanın 2 yıl önce mıknatıs yuttuğu, 1-2 hafta içinde mıknatısların kendiliğinden dışarı atılması üzerine başka bir merkezde takibe son verildiği bildirildi. Volvulus ve geniş jejunokolonik fistül ne-deniyle cerrahi eksplorasyon yapıldı, segmenter volvulus düzeltildi ve jejuno-kolonik fistül onarıldı. Literatürdeki çalışmaları belirlemek için, PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses) kılavuzlarına göre mıknatıs alımı ve gastrointestinal fistül hakkında ayrıntılı bir araştırma yapıldı. Akut dönemde bulgu vermeyen, akut batın tablosuna yol açmayan 55 olgu (44 makale) saptandı. Olguların 29’unda mıknatısın yutulma zamanı bilinmiyordu. Yabancı cisim yutma zamanı bilinen 26 olguda fistül saptanma zamanı ortalama 22,8 gün (1-90 gün) idi. Kırkyedi olguda laparotomi ile fistül onarımı yapılmıştı. Çocuklarda mıknatıs yutulması sonrası asemptomatik olguların varlığı, akut ve kronik dönemde intestinal fistüllerin oluşabileceği unutulmamalıdır.

Anahtar Kelimeler: İntestinal volvulus, jejuno-kolonik fistül; mıknatıs yutma.

Chronic jejuno-colonic fistula and intestinal malabsorption due to multiple magnet ingestions: A case report and systematic review

Rahşan Özcan1, Ali Ekber Hakalmaz1, Ayşe Kalyoncu Uçar2, Omer Beser3, Senol Emre1
1Department of Pediatric Surgery, İstanbul University-Cerrahpasa, Cerrahpasa Faculty of Medicine, İstanbul-Türkiye
2Department of Radiology, İstanbul University-Cerrahpasa, Cerrahpasa Faculty of Medicine, İstanbul-Türkiye
3Department of Pediatric Gastroenterology, İstanbul University-Cerrahpasa, Cerrahpasa Faculty of Medicine, Hepatology and Nutrition, İstanbul-Türkiye

Magnet ingestion in children can lead to serious complications, both acutely and chronically. This case report discusses the treatment approach for a case involving multiple magnet ingestions, which resulted in a jejuno-colonic fistula, segmental intestinal volvulus, hepa-tosteatosis, and renal calculus detected at a late stage. Additionally, we conducted a literature review to explore the characteristics of intestinal fistulas caused by magnet ingestion. A six-year-old girl was admitted to the Pediatric Gastroenterology Department pre-senting with intermittent abdominal pain, vomiting, and diarrhea persisting for two years. Initial differential diagnoses included celiac disease, cystic fibrosis, inflammatory bowel disease, and tuberculosis, yet the etiology remained elusive. The Pediatric Surgery team was consulted after a jejuno-colonic fistula was suspected based on magnetic resonance imaging findings. The physical examination revealed no signs of acute abdomen but showed mild abdominal distension. Subsequent upper gastrointestinal series and contrast enema graphy confirmed a jejuno-colonic fistula and segmental volvulus. The family later reported that the child had swallowed a magnet two years prior, and medical follow-up had stopped after the spontaneous expulsion of the magnets within one to two weeks. Surgical intervention was necessary to correct the volvulus and repair the large jejuno-colonic fistula. To identify relevant studies, we conducted a detailed literature search on magnet ingestion and gastrointestinal fistulas according to the PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses) guidelines. We identified 44 articles encompassing 55 cases where symptoms did not manifest in the acute phase and acute abdomen was not observed. In 29 cases, the time of magnet ingestion was unknown. Among the 26 cases with a known ingestion time, the average duration until fistula detection was 22.8 days (range: 1-90 days). Fistula repairs were performed via laparotomy in 47 cases.

Keywords: Intestinal volvulus, jejuno-colonic fistula; magnet ingestion.

Rahşan Özcan, Ali Ekber Hakalmaz, Ayşe Kalyoncu Uçar, Omer Beser, Senol Emre. Chronic jejuno-colonic fistula and intestinal malabsorption due to multiple magnet ingestions: A case report and systematic review. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2024; 30(5): 361-369

Sorumlu Yazar: Rahşan Özcan, Türkiye
Makale Dili: İngilizce