p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945

Hızlı Arama
SCImago Journal & Country Rank
Sokağa çıkma yasaklarının acil servisler ve ortopedik travmalar üzerine etkisi [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2024; 30(1): 60-64 | DOI: 10.14744/tjtes.2023.53753

Sokağa çıkma yasaklarının acil servisler ve ortopedik travmalar üzerine etkisi

Ortaç Güran1, İhsan Ozdamar2, Ebubekir Bektas1, Salih Ender İbaç1, Oğuzhan Gök1
1Sancaktepe Şehit Prof. Dr. Ilhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, İstanbul, Türkiye
2Medical Park Maltepe Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, İstanbul, Türkiye

AMAÇ: Çalışmamızın amacı, Covid-19 pandemisi nedeniyle uygulanan sokağa çıkma yasaklarının acil servis başvuruları, ortopedik travma sıklıkları ve travma türleri üzerindeki etkisini araştırmaktır.
GEREÇ VE YÖNTEM: Bu tek merkezli, retrospektif kohort çalışmada, 1. seviye travma merkezi acil servisine Nisan Haziran 2020 ve 2021 tarihleri arasında (sokağa çıkma yasağı grubu) ve Nisan - Haziran 2018 ve 2019 tarihleri arasında (kontrol grubu) başvuran toplam 3020’si travma hastası olmak üzere toplam 16.242 hasta çalışmaya alındı. Hastalar acil servis triyaj kategorileri, travma mekanizmalarına göre ayrıldı ve sokağa çıkma yasağı uygulanan günlerdeki değişimler incelendi.
BULGULAR: Sokağa çıkma yasaklarıyla beraber acil servis başvurularında %54’lük bir azalma görülmüştür. Bu azalma özellikle sarı ve yeşil alan hastalarında görünürken aciliyeti en yüksek olan kırmızı alan hastalarında anlamlı bir azalma görülmemiştir. Sokağa çıkma yasaklarının ortopedik travmalar üzerine etkisi incelendiğinde travma vakalarında %20’lik bir azalma görülmüştür. Özellikle araç içi ve dışı trafik kazaları, darp, spor yaralanmalarında azalma görülürken aynı seviyeden düşme, motor kazaları ve iş kazalarında anlamlı bir azalma görülmemiştir.
SONUÇ: Sokağa çıkma yasaklarıyla beraber acil servis başvurularındaki azalmanın özellikle aciliyeti daha az olan alanlarda görülmüş olması gereksiz acil servis başvurularını akla getirmektedir. Literatürde gereksiz acil servis başvuruların yol açtığı olumsuz sonuçlar ortaya konmuşken yıllık 160 milyon acil servis başvurusu bulunan ülkemizde yeni önleyici önlemler alınması gerekliliği ortadadır. Ortopedik travmalardan araç içi ve dışı trafik kazalarının azalması sokağa çıkma yasaklarıyla beraber sokaklardaki trafik yoğunluğundaki azalmaya bağlı olduğu düşünülmekteyken özellikle aynı seviyeden düşme gibi düşük enerjili travmaların artışı dikkat çekmektedir. Sonuç olarak, sokağa çıkma yasaklarının acil servisler ve travma hastalarının yoğunluğu üzerindeki etkisi, gelecekte farklı nedenlerle uygulanacak sokağa çıkma yasaklarında izlenecek sağlık yönetimi politikalarına yol gösterecektir. Bu bilgiler ışığında daha etkin bir kaynak yönetimi ve daha kaliteli bir sağlık hizmeti planlaması sağlanacaktır.

Anahtar Kelimeler: Sokağa çıkma yasakları, ortopedik travma; acil servis başvuruları.

The impact of curfews on emergency departments and orthopedic traumas

Ortaç Güran1, İhsan Ozdamar2, Ebubekir Bektas1, Salih Ender İbaç1, Oğuzhan Gök1
1Department of Orthopedics and Traumatology, Sancaktepe Şehit Prof. Dr. Ilhan Varank Training and Research Hospital, İstanbul-Türkiye
2Department of Orthopedics and Traumatology, Medical Park Maltepe Hospital, İstanbul-Türkiye

BACKGROUND: The aim of our study was to investigate the impact of curfews imposed due to the COVID-19 pandemic on emergency department visits, orthopedic trauma frequencies, and types of trauma.
METHODS: In this single-center, retrospective cohort study, a total of 16,242 patients, including 3,020 trauma patients, were admitted to level 1 trauma center emergency department between April–June 2020 and 2021 (curfew group) and between April–June 2018 and 2019 (control group). Patients were separated according to emergency department triage categories and trauma mechanisms, and the changes in the days of curfew were analyzed.
RESULTS: With the curfews, there was a 54% decrease in emergency room admissions. This decrease was seen especially in yellow and green area patients, whereas there was no significant decrease in red area patients with the highest urgency. When the effect of curfews on orthopedic traumas was analyzed, a 20% decrease was observed in trauma cases. In particular, there was a significant decrease in traffic accidents in and out of the vehicle, assault, and sports injuries, whereas there was no significant decrease in falls from the same level, motor accidents, and occupational accidents.
CONCLUSION: The impact of curfews on the density of emergency departments and trauma patients will guide the health management policies to be followed in future curfews to be implemented for different reasons. In the light of this information, more effective resource management and better quality health service planning will be ensured.

Keywords: Curfews, emergency service admissions; orthopedic trauma.

Ortaç Güran, İhsan Ozdamar, Ebubekir Bektas, Salih Ender İbaç, Oğuzhan Gök. The impact of curfews on emergency departments and orthopedic traumas. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2024; 30(1): 60-64

Sorumlu Yazar: Ortaç Güran, Türkiye
Makale Dili: İngilizce