p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945

Hızlı Arama
SCImago Journal & Country Rank
Distal tibia kırıklarının minimal invaziv tespiti rotasyonel deformiteye neden olmaz: Yirmi dört hastanın bilgisayarlı tomografi incelemesi [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2017; 23(2): 144-149 | DOI: 10.5505/tjtes.2016.59153

Distal tibia kırıklarının minimal invaziv tespiti rotasyonel deformiteye neden olmaz: Yirmi dört hastanın bilgisayarlı tomografi incelemesi

Mehmet Mesut Sönmez1, Deniz Gülabi2, Meriç Uğurlar1, Metin Uzun4, Sezgin Sarban5, Ali Şeker3
1Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, İstanbul
2Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, İstanbul
3Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, İstanbul
4Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, İstanbul
5International Hospital, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, İstanbul

AMAÇ: Tibial rotasyon prosimal eklemin transvers planda distal ekleme göre rotasyonda olmasıdır. Bu çalışmanın amacı minimal invaziv plaklama yöntemi (MİPO) ile tedavi edilen distal tibia kırıklarında, malrotasyonun bilgisayarlı tomografi (BT) ile tespit edilimesi, rotasyonel farkın klinik sonuçlar ve Vizüel Analog Skala (VAS) skoru üzerine etkisini araştırmaktı.
GEREÇ VE YÖNTEM: 2010–2012 yılları arasında kapalı distal tibia kırığı nedeniyle MİPO yöntemiyle ameliyat edilen 24 hasta çalışmaya dahil edildi. On dereceden fazla rotasyon farkı malrotasyon olarak kabul edildi. Ameliyat edilen bacak 0.5 mm aralıklarla alınan üç boyutlu BT kesitleriyle radyoloji bölümü tarafından değerlendirildi. İki alt ekstremite arasındaki 10 dereceden fazla fark malrotasyon olarak kabul edildi. Tüm hastalar son takiplerinde klinik (VAS ve Amerikan Ortopedi Ayak ve Ayak Bileği Topluluğu [AOFAS]) ve radyolojik olarak değerlendirildi.
BULGULAR: Ortalama takip süresi 20.00±9.46 aydı (dağılım, 18–51 ay). Ortalama VAS skoru 2.58±0.83 (dağılım, 1–4) ve ortalama AOFAS skoru 87.50±4.05 (dağılım, 78–93) idi. Ortalama tibia rotasyon açısı sağlam tarafta 31.54°±6.00° (dağılım, 18°–45°) ve ameliyatlı tarafta ise 32.00°±6.24° (dağılım, 10°–43°) idi. İstatiksel olarak anlamlı fark saptanmadı (p>0.05).
TARTIŞMA: Minimal invaziv plaklama yöntemiyle distal tibia kırıklarının tedavi edilmesinde ameliyat sırasında skopi kullanılması, kablo tekniğinin ve sağlam tarafın referans olarak kullanılma yöntemi rotasyonel dizilim sorununu azaltacağı kanaatindeyiz.

Anahtar Kelimeler: BT, distal tibia kırığı, malrotasyon, MİPO.

Minimal invasive fixation of distal tibial fractures does not result in rotational malalignment: A report of 24 cases with CT imaging

Mehmet Mesut Sönmez1, Deniz Gülabi2, Meriç Uğurlar1, Metin Uzun4, Sezgin Sarban5, Ali Şeker3
1Department of Orthopedics and Traumatology, Şişli Etfal Training and Research Hospital, İstanbul-Turkey
2Department of Orthopedics and Traumatology, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Training and Research Hospital, İstanbul-Turkey
3Department of Orthopedics and Traumatology, Medipol University Faculty of Medicine, İstanbul-Turkey
4Department of Orthopedics and Traumatology, Acıbadem University Faculty of Medicine, İstanbul, Turkey
5Department of Orthopedics and Traumatology, International Hospital, İstanbul-Turkey

BACKGROUND: Tibial torsion is rotation of the proximal versus the distal articular axis in the transverse plane. This study used computed tomography (CT) to examine rotational malalignment in the crus following use of minimally invasive plate osteosynthesis (MIPO) technique in distal tibial fractures and evaluated effect of rotational difference on clinical outcomes and VAS scores.
METHODS: Analysis of 24 patients who were operated on for closed distal tibial fracture with MIPO technique between 2010 and 2012 was conducted. Malrotation was defined as rotational difference >10°. Operated knees were evaluated with 0.5-mm, fine-cut, 3-dimensional CT scan performed in cooperation with radiology department. Side-to-side difference in tibial torsion angle >10° was considered significant degree of malrotation. All patients were assessed clinically (visual analogue scale [VAS] and American Orthopaedic Foot and Ankle Society [AOFAS] scores) and radiologically at final visit.
RESULTS: Mean follow-up period was 20.00±9.46 months (range: 18-51 months). Mean VAS score was 2.58±0.83 (range: 1–4) and mean AOFAS score was 87.50±4.05 (range: 78–93). Mean tibial rotation angle was 31.54±6.00° (range: 18–45°) on healthy side and 32.00±6.24° (range: 10–43°) on the operated side. No statistically significant difference was determined (p>0.05).
CONCLUSION: Use of intraoperative fluoroscopy, cable technique, and uninjured extremity as reference, can reduce incidence of rotational malalignment of distal tibial fractures treated with MIPO.

Keywords: CT, distal tibia fractures, malrotation, MIPO.

Mehmet Mesut Sönmez, Deniz Gülabi, Meriç Uğurlar, Metin Uzun, Sezgin Sarban, Ali Şeker. Minimal invasive fixation of distal tibial fractures does not result in rotational malalignment: A report of 24 cases with CT imaging. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2017; 23(2): 144-149

Sorumlu Yazar: Deniz Gülabi, Türkiye
Makale Dili: İngilizce