p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945

Hızlı Arama
SCImago Journal & Country Rank
Akut apandisit ve perfore apandisiti öngören faktörlerin belirlenmesi [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2021; 27(4): 434-442 | DOI: 10.14744/tjtes.2020.60344

Akut apandisit ve perfore apandisiti öngören faktörlerin belirlenmesi

Sami Akbulut1, Cemalettin Koç1, Tevfik Tolga Şahin1, Emrah Şahin1, Adem Tuncer1, Khaled Demyati1, Emine Şamdancı2, Cemil Çolak3, Sezai Yılmaz1
1İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Malatya
2İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, Malatya
3İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyoistatistik Anabilim Dalı, Malatya

AMAÇ: Akut apandisit (AAp) ön tanısıyla ameliyata alınan hastalarda AAp ve perfore AAp’yi öngören faktörlerin belirlenmesidir.
GEREÇ VE YÖNTEM: Mayıs 2009 ile Aralık 2018 arasında 1316 hastaya AAp ön tanısıyla apandektomi yapıldı. AAp’yi öngören faktörlerin belirlenmesi için apendiks’teki enflamatuvar değişikliklerin varlığı gözönünde bulundurularak hastalar iki gruba ayrıldı: AAp (AAp grubu; n=1043) ve normal appendiks (Non-AAp; n=273). Ayrıca apendiks perforasyonunu öngören faktörlerin belirlenmesi için AAp tespit edilen hastalar perforasyon varlığı gözönünde bulundurularak iki gruba ayrıldı: AAp (AAp grubu; n=850) ve perfore AAp grubu (perfore AAp grubu; n=193). Kantitatif değişkenler için optimal kesim noktalarının belirlenmesi için ROC eğri analizi kullanıldı. Gruplar univariate analiz yöntemelri ile karşılaştırıldı ve p≤0.20 değeri alan değişkenler multivariate alojistik regresyon modeline (backward stepwise) alındı.
BULGULAR: AAp’yi öngören faktörlerin belirlenmesi için yapılan multivariate analiz cinsiyet (erkek; p=0.034; OR: 1.42), WBC (≥10.900; p=0.022; OR: 1.52), MPV (≥29.1; p=0.006; OR: 1.57), TBil (≥0.61; p=0.034; OR: 1.42), CRP (≥0.725; p=0.002; OR: 1.71), NLR (≥5.13; p=0.034; OR: 1.50), PNR (≥24.04; p=0.001; OR: 0.53) ve US bulgularının (AAp+; p<0.001; OR: 2.88) AAp’yi öngörmede bağımsız birer faktör olduğunu göstermiştir. Apendiks perforasyonunu öngören faktörlerin belirlenmesi için yapılan multivariate analiz yaş (≥32 yıl; p<0.001; OR: 2.54), TBil (≥0.67; p=0.046; OR: 1.46), CRP (≥3.75; p<0.001; OR: 2.99) ve NLR (≥5.69; p=0.006; OR: 1.84) perforasyonu öngörmede bağımsız birer faktör olduğunu göstermiştir.
TARTIŞMA: Hem AAp hem de perforasyonun öngörülmesinin, acil servise AAp ön tanısıyla başvuran hastaların değerlendirmesinde klinisyene yardımcı olacağına inanıyoruz. Bu yaklaşım aynı zamanda negatif apendektomi ve perforasyon oranlarının azaltılmasına katkıda bulunacaktır.

Anahtar Kelimeler: Akut apandisit, apendiks vermiformis; negatif apendektomi; öngören faktörler; perfore akut apandisit.

An investigation into the factors predicting acute appendicitis and perforated appendicitis

Sami Akbulut1, Cemalettin Koç1, Tevfik Tolga Şahin1, Emrah Şahin1, Adem Tuncer1, Khaled Demyati1, Emine Şamdancı2, Cemil Çolak3, Sezai Yılmaz1
1Department of Surgery, İnönü University Faculty of Medicine, Malatya-Turkey
2Department of Pathology, İnönü University Faculty of Medicine, Malatya-Turkey
3Department of Biostatistics, İnönü University Faculty of Medicine, Malatya-Turkey

BACKGROUND: To investigate the factors predicting acute appendicitis (AAp) and perforated AAp in patients who underwent surgery with a preliminary diagnosis of AAp.
METHODS: Between May 2009 and December 2018, 1316 patients underwent appendectomy with a presumed diagnosis of AAp. To investigate the factors predicting AAp, patients were divided into two groups considering the histopathological presence of inflammatory changes in the appendix: AAp positive (AAp group; n=1043) and AAp negative (Non-AAp group; n=273). Also, to investigate the factors predicting appendiceal perforation, patients with AAp were divided into two groups considering the presence of perforation: non-perforated AAp (n=850) and perforated AAp (n=193). ROC curve analysis was used to identify optimum cut-off values of quantitative variables. The groups were compared using univariate analysis methods and parameters with a p≤ 0.20 were taken into a multivariate logistic regression model.
RESULTS: Multivariate analysis method related to factors predicting AAp showed that gender (male; p=0.034; OR=1.4), WBC (≥10.900; p=0.022; OR=1.5), MPV (≥29.1; p=0.006; OR=1.6), TBil (≥0.61; p=0.034; OR=1.4), CRP (≥0.725; p=0.002; OR=1.7), NLR (≥5.13; p=0.034; OR=1.5), PNR (<24.04; p=0.001; OR=1.9) and US findings (AAp+; p<0.001; OR=2.9) were independent factors for predicting AAp. Multivariate analysis method related to factors predicting appendiceal perforation showed that age (≥32 years; p<0.001; OR=2.5), TBil (≥0.67; p=0.046; OR=1.5), CRP (≥3.75; p<0.001; OR=3.0) and NLR (≥5.69; p=0.006; OR=1.8) were independent factors for predicting perforated AAp.
CONCLUSION: We believe that predicting both AAp and perforation will help the clinician evaluate patients who applied to the emergency unit with presumed diagnosis AAp. This approach will also contribute to reducing the negative appendectomy and perforation rates.

Keywords: Acute appendicitis, appendix vermiformis; negative appendectomy; perforated acute appendicitis; predicting factors.

Sami Akbulut, Cemalettin Koç, Tevfik Tolga Şahin, Emrah Şahin, Adem Tuncer, Khaled Demyati, Emine Şamdancı, Cemil Çolak, Sezai Yılmaz. An investigation into the factors predicting acute appendicitis and perforated appendicitis. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2021; 27(4): 434-442

Sorumlu Yazar: Sami Akbulut, Türkiye
Makale Dili: İngilizce