p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945

Hızlı Arama
SCImago Journal & Country Rank
İloprost ve pentoksifilin tavşan modelinde iskelet kasındaki iskemi-reperfüzyon hasarını hafifletir [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2008; 14(3): 182-187

İloprost ve pentoksifilin tavşan modelinde iskelet kasındaki iskemi-reperfüzyon hasarını hafifletir

Bilgin Emrecan1, Engin Tulukoğlu2, Şahin Bozok2, Murat Aksun3, Serhan Yağdı4, Ali Vefa Özcan1, Mustafa Saçar1, Ali Gürbüz2
1Pamukkale Üniversitesi, Kalp Ve Damar Cerrahisi Ad, Denizli, Türkiye
2Atatürk Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Kalp Ve Damar Cerrahisi Kliniği, İzmir, Türkiye
3Atatürk Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Anestezi Ve Reanimasyon Kliniği, İzmir, Türkiye
4Atatürk Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Ortopedi Ve Travmatoloji Kliniği, İzmir, Türkiye

AMAÇ: Bu çalışmada, iloprost ve pentoksifilinin tavşan iskelet kasında iskemi reperfüzyon (IR) hasarı üzerine etkileri araştırıldı. GEREÇ-YÖNTEM: Kırk adet Yeni Zelanda cinsi beyaz tavşan her grupta 10 adet olacak şekilde dört gruba ayrıldı. Grup 1’de iloprost iki saat abdominal aort ve iliyak dallarının klemplenmesiyle oluşturulan iskemiyi takiben dört saatlik reperfüzyon boyunca infüzyon olarak verildi. Grup 2’ye pentoksifilin, Grup 3’e ise serum fizyolojik verildi. Grup 4 sham grubu idi. Gastroknemyus kasından malondialdehit düzeyi ve mikroskopik ödem skoru incelendi. BULGULAR: Grup 1’de kontrol grubuna göre mikroskoppik ödem skorlamasında anlamlı bir düşüklük saptandı (Grup 1 vs Grup 3, p=0,040; Grup 2 vs Grup 3, p=0,145; Grup 1 vs Grup 2, p=0,580). Malondialdehit düzeyleri bakımından Grup 1 ve Grup 2’de kontrol grubuna kıyasla anlamlı bir düşüklük saptandı (Grup 1: 60±11 nmol/gr, Grup 2: 74±11 nmol/gr, Grup 3: 95±10 nmol/gr, Grup 4: 29±7 nmol/gr) (Grup 1 vs Grup 2, p=0,010; Grup 1 vs Grup 3, p<0,001; Grup 2 vs Grup 3, p<0,001; Grup 1 vs Grup 4, p<0,001; Grup 2 vs Grup 4, p<0,001; Grup 3 vs Grup 4: p<0,001). SONUÇ: İskelet kası akut iskemisi sık bir klinik sorundur, erken dönemde iloprost ve pentoksifilin tedavisinin IR hasarını azaltabileceği görüşündeyiz.

Anahtar Kelimeler: İloprost, iskemi reperfüzyon hasarı/ilaç tedavisi; kalp-damar ilaçları; pentoksifilin, tavşan iskelet kası.

Iloprost and pentoxifylline attenuate ischemia-reperfusion injury in skeletal muscle in rabbit model

Bilgin Emrecan1, Engin Tulukoğlu2, Şahin Bozok2, Murat Aksun3, Serhan Yağdı4, Ali Vefa Özcan1, Mustafa Saçar1, Ali Gürbüz2
1Pamukkale University, Department Of Cardiovascular Surgery, Denizli,turkey
2Ataturk Training And Research Hospital, Department Of Cardiovascular Surgery, İzmir, Turkey
3Ataturk Training And Research Hospital, Department Of Anaesthesiology And Reanimation, İzmir, Turkey
4Ataturk Training And Research Hospital, Department Of Orthopedics And Traumatology, Izmir, Turkey

BACKGROUND: We investigated the effects of iloprost and pentoxifylline on skeletal muscle ischemia-reperfusion injury in a rabbit model. METHODS: Forty New Zealand white rabbits were grouped into four. In Group 1, iloprost was continuously infused starting half an hour before the reperfusion following a 2-hour ischemia formed by abdominal aortic occlusion, and it was continued during the 4-hour reperfusion period. Group 2 was treated with pentoxifylline, and Group 3 received saline solution. Group 4 was the sham group. Malondialdehyde levels and edema scores in gastrocnemius muscle were evaluated. RESULTS: Edema score was significantly lower in Group 1 when compared with the control group (Group 1 vs Group 3, p=0.040; Group 2 vs Group 3, p=0.145; Group 1 vs Group 2, p=0.580). Malondialdehyde levels of the medicated groups were significantly lower when compared with the control group (Group 1: 60±11 nmol/g tissue, Group 2: 74±11 nmol/g tissue, Group 3: 95±10 nmol/g tissue; Group 1 vs Group 2, p=0.010; Group 1 vs Group 3, p<0.001; Group 2 vs Group 3, p<0.001; Group 1 vs Group 4, p<0.001; Group 2 vs Group 4, p<0.001; Group 3 vs Group 4: p<0.001).
CONCLUSION: Acute skeletal muscle ischemia is a common problem. We are of the opinion that in the early phase of skeletal muscle ischemia, iloprost and pentoxifylline medication may reduce ischemia-reperfusion injury.

Keywords: Cardiovascular agents, iloprost; ischemia-reperfusion injury/drug therapy; pentoxifylline; rabbit skeletal muscle.

Bilgin Emrecan, Engin Tulukoğlu, Şahin Bozok, Murat Aksun, Serhan Yağdı, Ali Vefa Özcan, Mustafa Saçar, Ali Gürbüz. Iloprost and pentoxifylline attenuate ischemia-reperfusion injury in skeletal muscle in rabbit model. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2008; 14(3): 182-187

Sorumlu Yazar: Bilgin Emrecan, Türkiye
Makale Dili: İngilizce