p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945

Hızlı Arama
SCImago Journal & Country Rank
C-reaktif protein ve vücut kitle indeksi kritik travma hastalarındaki mekanik ventilasyon süresini öngörebilir mi? [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2008; 14(4): 284-291

C-reaktif protein ve vücut kitle indeksi kritik travma hastalarındaki mekanik ventilasyon süresini öngörebilir mi?

Azim Honarmand, Mohammadreza Safavi
İsfahan Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji Ve Yoğun Bakım Anabilim Dalı, İsfahan, İran

AMAÇ: Mekanik ventilasyon gerektiren hastalarda kritik hastalığın basit, pahalı olmayan ve dinamik bir göstergesi olarak vücut kitle indeksi (VKİ) ve C-reaktif proteinin (CRP) öngörme değeri bilinmemektedir. Bu nedenle, bu çalışma, yoğun bakım ünitesine (YBÜ) kabul edilen travma hastalarındaki VKİ ve CRP göstergeleriyle mekanik ventilasyon süresi arasındaki bir ilişki varlığını ve insidansını belirlemek amacıyla yürütüldü.
GEREÇ-YÖNTEM: Bu prospektif gözlemsel çalışma, 72 kritik travma hastası üzerinde gerçekleştirildi. YBܒye kabul edilen hastalar, mekanik ventilasyon süresine göre Grup A (≤7 gün) ve Grup B (>7 gün) şeklinde sınıflandı. Hastaların biyolojik durumu, YBܒye kabul edilişte (T1), yatırıldıktan sonraki 48. ve 72. saatte, mekanik ventilasyona başlandığı gün (T2) veya mekanik ventilasyonun kesildiği günlerde (T3) değerlendirildi. T2 veya T3’de, aynı zamanda VKİ, serum albümin ve Ardışık Organ Yetersizliğinin Değerlendirilmesi (Sequential Organ Failure Assessment-SOFA) skoru ile ilgili veriler de toplandı.BULGULAR: T3’de, SOFA skoru, VKİ, albümin ve CRP, A grubuna kıyasla B grubunda anlamlı şekilde daha yüksek oldu (p<0,01). B grubu hastalarındaki düşük VKİ (≤20 kg/m2) veya yüksek CRP insidansı (>10 mg/L), T2 veya T3’de A grubu hastalarına kıyasla anlamlı şekilde daha yüksek oldu (p<0,05). Yedi günden daha uzun süreli mekanik ventilasyonun en güçlü prediktörü CRP oldu ve bunu T3’de VKİ izledi.
SONUÇ: Hem VKİ hem CRP, SOFA skoru ile kıyaslanabilir şekilde uzamış mekanik ventilasyon riskinin tahmin edilmesinde kullanılabilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Vücut kitle indeksi, C-reaktif protein; yoğun bakım ünitesi; mekanik ventilasyon; ardışık organ yetersizliğinin değerlendirilmesi (SOFA) skoru.

Do C-reactive protein and body mass index predict duration of mechanical ventilation in critically ill trauma patients?

Azim Honarmand, Mohammadreza Safavi
Department Of Anesthesiology And Intensive Care,school Of Medical Sciences, Isfahan University, Isfahan, Iran.

BACKGROUND: The predictive ability of body mass index (BMI) or C-reactive protein (CRP) as a simple, inexpensive, and dynamic marker of critical illness in patients requiring mechanical ventilation (MV) is unknown. This study was thus conducted to determine the incidence and presence of a relationship between the predictors of BMI or CRP and duration of MV in trauma patients admitted to the intensive care unit (ICU).
METHODS: This prospective observational study included 72 critically ill trauma patients. Admitted patients were categorized by duration of MV to Group A (≤7 days) and Group B (>7 days). The biological status of patients was assessed by the serial measurement of CRP on admission to the ICU (T1), at 48 and 72 hours after admission, and on the day of beginning (T2) or discontinuation (T3) of MV. Data on BMI, serum albumin, and the Sequential Organ Failure Assessment (SOFA) score were also collected at T2 or T3.
RESULTS: At T3, the SOFA score, BMI, albumin, and CRP were significantly higher in patients in Group B compared with Group A (p<0.01). The incidence of low BMI (≤20 kg/m2) or high CRP (>10 mg/L) in patients in Group B was significantly higher at T2 or T3 compared with Group A (p<0.05). At T3, CRP was determined as the most powerful predictor of >7 days of MV followed by BMI. CONCLUSION: Both BMI and CRP, comparable with the SOFA score, can be used in estimating the risk of prolonged MV.

Keywords: Body mass index, C-reactive protein; intensive care unit; mechanical ventilation; Sequential Organ Failure Assessment (SOFA) score.

Azim Honarmand, Mohammadreza Safavi. Do C-reactive protein and body mass index predict duration of mechanical ventilation in critically ill trauma patients?. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2008; 14(4): 284-291

Sorumlu Yazar: Azim Honarmand, Iran
Makale Dili: İngilizce