p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Cilt : 29 Sayı : 11 Yıl : 2023

Hızlı Arama
SCImago Journal & Country Rank
Hasar kontrol cerrahisi ve resüsistasyonu uygulama farkındalıkları: Suriye’de kitlesel travmalı olgularda akılcı acil cerrahi uygulama eğilimleri [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2022; 28(8): 1100-1108 | DOI: 10.14744/tjtes.2022.70887

Hasar kontrol cerrahisi ve resüsistasyonu uygulama farkındalıkları: Suriye’de kitlesel travmalı olgularda akılcı acil cerrahi uygulama eğilimleri

Bahadır Karaca1, Burak Çelik2
1Sancaktepe Şehı̇t Prof. Dr. İlhan Varank Eğı̇tı̇m ve Araştırma Hastanesı̇, Acil Servis Bölümü, İstanbul
2Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Acil Servis Bölümü, Kırşehir

AMAÇ: Kitlesel travma olayı, hasta sayısının sağlık personelinin en uygun bakımı sağlama kapasitesini geçici olarak aştığı bir olaydır. Global terörizm indeksine bakıldığında Ortadoğu’da terörizmden en çok etkilenen ülkelerin başında Suriye gelmektedir ve kitlesel travmalara neden olabilecek terör riski devam etmektedir. Kitlesel travmaya yaklaşım denilince hasar kontrol yaklaşımı son yıllarda öne çıkmaktadır. Biz de çalışmamızda terör saldırıları ve toplumsal olaylar nedeniyle kitlesel travmaların çok görüldüğü Suriye’nin kuzeybatısında, acil ve cerrahi branş hekimlerinin hasar kontrol cerrahisi ve resüsitasyonu konularında farkındalığını ve eğitim etkinliğini değerlendirmeyi amaçladık.
GEREÇ VE YÖNTEM: Suriye’nin kuzeybatısındaki Çobanbey Hastanesi’nde bir travma ekibi tarafından “Hasar kontrol cerrahisi ve resüsitasyonu” konularında eğitim verildi. Bu eğitime katılan Suriyeli hekimlere eğitim öncesi ve sonrası hasar kontrol cerrahisi ve resüsitasyonu açısından farkındalık anketi yapıldı.
BULGULAR: Çalışmaya toplam 43 kişi dahil edildi ve yaş ortalamaları 44.04±9.01 yıldı. Eğitime katılan hekimlerin çoğunluğu Elbab (%23.3), Afrin (%23.3) ve Çobanbey’den (%20.9) gelmişti. Hekimlerin ortalama mesleki tecrübesi 14 yıldı ve son bir yılda elektif olmayan ameliyat sayısı median 47.5’ti. Eğitim öncesi öntest toplam puan ortalaması 67 iken, eğitim sonrası sontest toplam puan ortalaması 72’ye yükselmişti ve bu farklılık anlam-lıydı (p=0.008). İntratorasik klemp yara kelepçesi yerleştirme ve travma laporotomisi eğitimi alan ve uygulamayı yapmış olanların ön test ve son test puanları eğitimi almamış ve uygulamamış olanlara göre anlamlı olarak fazla iken (p<0.05), eğitimi almayan ve uygulamayanların ön test son test puanları arasındaki farklılık anlamlıydı (p<0.05).
TARTIŞMA: Suriye’nin kuzeybatısında 10 yıldan uzun süredir iç karışıklık ve terör eylemlerinin mevcut olduğu bilinmektedir. Bu bölgedeki hekimler için hasar kontrol stratejilerinin bilinmesi önem arz etmektedir. Bu bağlamda verdiğimiz hasar kontrol cerrahisi ve resüsitasyonu eğitimi ile hekim-lerde farkındalığın arttığı görülmüştür. İnsani yardım amaçlı açılan hastanelerde bu tarz ve benzeri ileri düzey eğitimlerin faydalı ve hayat kurtarıcı olacağını düşünmekteyiz.

Anahtar Kelimeler: Acil servis, hasar kontrol cerrahisi; hasar kontrol resusitasyonu; kitlesel travma; Suriye.

Awareness of damage control surgery and resuscitation practice: Rational emergency surgical trends in mass trauma events in Syria

Bahadır Karaca1, Burak Çelik2
1Department of Emergency Service, Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Training and Research Hospital, İstanbul-Türkiye
2Department of Emergency Service, Kırşehir Training and Research Hospital, Kırşehir-Türkiye

BACKGROUND: Mass trauma is an event in which the number of patients temporarily exceeds the capacity of medical personnel to provide optimal care. Looking at the global terrorism index, Syria is one of the most terrorism-affected countries in the Middle East, and the threat of terrorist attacks that can cause mass trauma persists. When it comes to dealing with mass trauma, the damage control approach has come to the forefront in recent years. In our study, we aimed to assess the awareness and training effectiveness of emergency physicians and surgeons on damage control surgery and resuscitation in Northwest Syria, where mass trauma due to terrorist attacks and social events is common.
METHODS: A trauma team from Çobanbey Hospital in Northwest Syria conducted training on damage control and resuscitation. Syrian physicians who participated in this training were administered a damage control and resuscitation questionnaire before and after the training.
RESULTS: A total of 43 subjects were enrolled in the study, and their mean age was 44.04±9.01 years. The majority of the physicians who participated in the training were from Elbab (23.3%), Afrin (23.3%), and Çobanbey (20.9%). The average work experience of the physicians was 14 years and the average number of non-elective surgeries performed in the last year was 47.5. While the average total score (pre-test) before the training was 67, the average total score (post-test) after the training increased to 72, and this difference was statistically significant (p=0.008). While the pre-test and post-test scores of those who were trained and had practiced placing intrathoracic clamp-wound clamp and trauma laparotomy were significantly higher than those who were not trained and had not used them (p<0.05), the difference between the pre-test and post-test scores of those who were not trained and had not used them was statistically significant (p<0.05).
CONCLUSION: It is well known that there have been internal unrest and terrorist attacks in Northwest Syria for more than 10 years. It is important for physicians in this region to know the damage control strategies. In this regard, we have found that awareness among physicians has increased as a result of the training we have provided on damage control.

Keywords: Damage control resuscitation, damage control surgery; emergency department; mass trauma; Syria.

Bahadır Karaca, Burak Çelik. Awareness of damage control surgery and resuscitation practice: Rational emergency surgical trends in mass trauma events in Syria. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2022; 28(8): 1100-1108

Sorumlu Yazar: Bahadır Karaca, Türkiye
Makale Dili: İngilizce