p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945

Hızlı Arama
SCImago Journal & Country Rank
Geriatrik politravma: Risk profili ve prognoz faktörleri [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2017; 23(2): 156-162 | DOI: 10.5505/tjtes.2016.77177

Geriatrik politravma: Risk profili ve prognoz faktörleri

Holger Rupprecht1, Hans Jürgen Heppner2, Kristina Wohlfart1, Alp Türkoğlu1
1Klinikum Fürth Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel ve Visseral Cerrahi, Fürth-Almanya
2Witten/Herdecke Üniversitesi, Geriatri Anabilim Dalı, Schwelm-Almanya

AMAÇ: Alman nüfusunda yaşlı hastaların oranı giderek artmaktadır. Bu sonuçla, travma ve özellikle politravma olgularındaki yaşlı hastaların oranı da artmaktadır. Bu çalışmamızın amacı, klinik bulgularımızı sunmak ve bu konuda geriatrik politravma olgularına bir risk profili oluşturmaktır.
GEREÇ VE YÖNTEM: Hastane öncesi acil girişimde bulunulan 140 geriatrik politravma olgusunu kapsayan bir çalıma yürütüldü. Travmanın şiddeti Hanover Politravma skoruna (HPTS’ye) uyularak geçmişe yönelik olmak üzere değerlendirildi. Yaş, hemoglobin, sistolik kan basıncı, Glasgow Koma Skoru, entübasyona girişim zamanı ve endikasyonu mortalite ve genç hastalarla karşılaştırmalı olarak analiz edildi.
BULGULAR: Geriatrik politravma olgularının (n=140) mortalite yüzdesi %65 olarak bulunurken, genç politravma hastalarındaki (n=1468) mortalite oranı sadece yüzde 15.9 olarak tespit edildi. İki gruptaki travma şiddeti yaklaşık olarak aynı olmasına rağmen (HPTS – yaş puanları), geriatrik hastalarda mortalite dört kat daha fazla idi. Bunun yanı sıra, ağır kan kaybı (hemoglobin <8 g/dL), orta derece ve hafif kan kaybına (hemoglobin ≥8 g/dL) oranla da dört kat daha fazla mortalite bulundu. On ikinin altındaki bir Glasgow Koma Skoru ise bu değerin üzerindeki olgulara kıyasla iki kat daha fazla mortalite göstermekteydi (%39’a %83).
TARTIŞMA: Politravma hastalarında, hasta yaşının, kendi başına anlamlı olan bir risk faktörü olduğu ve mortalite artışını önceden gösterdiği tespit edilmiştir. Buna ek olarak düşük Glasgow Koma Skoru; şiddetli kan kaybında klinik bir bulgu olan 60 mmHg’nin altındaki sistolik kan basıncı ve beyin travması, diğer risk önemli faktörlerindendir. Bu faktörler, hastane öncesi ve hastane acilinde, erken ve en kısa sürede tedaviyi gerektirmektedir.

Anahtar Kelimeler: Geriatrik politravma, Glasgow Koma Skoru, Hanover Politravma Skoru, politravma.

The geriatric polytrauma: Risk profile and prognostic factors

Holger Rupprecht1, Hans Jürgen Heppner2, Kristina Wohlfart1, Alp Türkoğlu1
1Department of General and Visceral Surgery, Klinikum Fürth, Fürth-Germany
2Department of Geriatrics, University of Witten/Herdecke, Schwelm-Germany

BACKGROUND: In the German population, the percentage of elderly patients is increasing, and consequently there are more elderly patients among trauma cases, and particularly cases of polytrauma. The aim of this study was to present clinical results and a risk profile for geriatric polytrauma patients.
METHODS: Review of 140 geriatric (over 65 years of age) polytrauma patients who received prehospital treatment was performed. Severity of trauma was retrospectively assessed with Hannover Polytrauma Score (HPTS). Age, hemoglobin (Hb) level, systolic blood pressure (BP), Glasgow Coma Scale (GCS) score, timing of and necessity for intubation were analyzed in relation to mortality and in comparison with younger patients.
RESULTS: Geriatric polytrauma patients (n=140) had overall mortality rate of 65%, whereas younger patients (n=1468) had mortality rate of 15.9%. Despite equivalent severity of injury (HPTS less age points) in geriatric and non-geriatric groups, mortality rate was 4 times higher in geriatric group. Major blood loss with Hb <8 g/dL was revealed to be 3 times more fatal than moderate or minor blood loss (Hb ≥8 g/dL). GCS score <12 corresponded to double mortality rate (39% vs 83%).
CONCLUSION: Age by itself is significant risk factor and predictor of increased mortality in polytrauma patients. Additional risk factors include very low GCS score and systolic BP <80 mm Hg, for instance, as potential clinical indicators of massive bleeding and traumatic brain injury. Such parameters demand early and rapid treatment at prehospital stage and on admission.

Keywords: Geriatric polytrauma, Glasgow Coma Scale, Hannover Polytrauma Score, polytrauma.

Holger Rupprecht, Hans Jürgen Heppner, Kristina Wohlfart, Alp Türkoğlu. The geriatric polytrauma: Risk profile and prognostic factors. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2017; 23(2): 156-162

Sorumlu Yazar: Holger Rupprecht, Germany
Makale Dili: İngilizce