p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945

Hızlı Arama
SCImago Journal & Country Rank
Gaziantep’te yeni kurulan bir yanık merkezinde 18 aylık deneyim [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2010; 16(4): 353-356

Gaziantep’te yeni kurulan bir yanık merkezinde 18 aylık deneyim

Yusuf Kenan Coban1, Ahmet Erkılıc2, Harun Analay2
1Sütcü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kahramanmaraş
2Cengiz Gökcek Devlet Hastanesi Yanık Merkezi, Gaziantep

AMAÇ
Bu çalışma 1 Mayıs 2007 ile 10 Ekim 2008 tarihleri arasında Cengiz Gökçek Devlet Hastanesi Yanık merkezine kabul edilen 411 olgunun retrospektif bir analizini içermektedir.

GEREÇ VE YÖNTEM
Merkeze kabul edilen tüm olguların kayıtları elektronik veri tabanından elde edildi. Cinsiyete göre yanık oranları %37,7 (n=147) kadın, %64,3 (n=264) erkek idi.
BULGULAR
Toplam vücut yanık yüzeyi %20-35 arasında olan olguların hastanede yatış süreleri elektrik, alev ve haşlanma yanıkları için sırayla 28, 18 ve 12’şer gün idi. %35-50 toplam vücut yüzey alan yanığı olan olguların ise bu süreler elektrik, kimyasal, alev ve haşlanma yanıkları için sırayla 44, 33, 31 ve 22’şer gün olarak saptandı. Vücut yüzey alanı %50’den fazla olan yanıklarda ise elektrik ve haşlanma yanıkları 40 gün ve daha üzerindeki hastane yatış sürelerine sahipti. Ölüm oranları %5,6 (n=23) idi. Yanık tedavisi sırasında en az bir epilepsi atağı ise %1,2 oranında görüldü. Altı olguda hemofiltrasyona yanıt veren akut böbrek yetersizliği gelişti. Alev yanığı olan 8 olguda inhalasyon hasarı varlığı gözlendi ve bunlardan 4 tanesi mekanik ventilasyona gerek duydu.
SONUÇ
Yanık hastalarının tedavisi ile uğraşanların bu yoğun mesailerine ek olarak, kendi verilerini tutmaları ve bunları yayınlamalarının konu ile ilgili ileriki çalışmalara yol göstereceğine inanmaktayız.

Anahtar Kelimeler: Yanık tedavisi, epidemiyoloji; hastane yatış süresi.

Our 18-month experience at a new burn center in Gaziantep, Turkey

Yusuf Kenan Coban1, Ahmet Erkılıc2, Harun Analay2
1Sutcu Imam University Faculty Of Medicine, Kahramanmaras
2Cengiz Gokcek State Hospital Burn Centre, Gaziantep

BACKGROUND
This study is a retrospective analysis of 411 cases admitted to Cengiz Gökcek State Hospital Burn Center from 1 May 2007 to 10 October 2008.
METHODS
Through an electronic database of medical records of the burn center, all patients admitted to the center were traced. With respect to the numbers of burns according to sex, 35.7% (147) of the cases were female and 64.3% (264) were male.
RESULTS
For total burn surface area (TBSA) of 20-35%, the hospital stays for electric, flame and scald burns were 28, 18 and 12 days, respectively. For TBSA of 35-50%, electric burns resulted in a mean stay of 44 days, followed by chemical burns (33 days), flame (31 days), and scald (22 days). For TBSA over 50%, electric and scald burns resulted in hospital stays of ≥40 days. Case fatality was 5.6% (23 patients). 1.2% of the study group experienced at least one episode of epilepsy during treatment. Six cases had acute renal failure that responded to hemofiltration during treatment. Eight cases, which were flame burns, also had inhalation injury, and four of these cases required mechanical ventilation.

CONCLUSION
Members of the burn care team not only carry a heavy workload in the treatment of burn victims, we believe they also have the responsibility of recording and publishing their own data to increase the overall knowledge related with the subject, which will guide future studies.

Keywords: Burn treatment, epidemiology; hospital stay.

Yusuf Kenan Coban, Ahmet Erkılıc, Harun Analay. Our 18-month experience at a new burn center in Gaziantep, Turkey. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2010; 16(4): 353-356

Sorumlu Yazar: Yusuf Kenan Coban, Türkiye
Makale Dili: İngilizce