p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945

Hızlı Arama
SCImago Journal & Country Rank
Sol torakoabdominal bölge delici kesici alet yaralanması olan hastalarda diafragmanın değerlendirilmesinde tanısal laparoskopinin önemi: İleriye yönelik kohort çalışması [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2017; 23(2): 107-111 | DOI: 10.5505/tjtes.2016.91043

Sol torakoabdominal bölge delici kesici alet yaralanması olan hastalarda diafragmanın değerlendirilmesinde tanısal laparoskopinin önemi: İleriye yönelik kohort çalışması

Metin Yücel1, Adnan Özpek1, Hüseyin Kerem Tolan1, Fatih Başak1, Gürhan Baş2, Ethem Ünal1, Orhan Alimoğlu2
1Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, İstanbul
2Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

AMAÇ: Sol torakoabdominal bölge delici kesici alet yaralanmaları potansiyel olarak diafragma yaralanmasına neden olabilir. Bu çalışmanın amacı, sol torakaoabdominal bölge delici kesici alet yaralanması olan hastalarda diafragma yaralanmasının insidansını belirlemek ve laparoskopinin diafragma yaralanmasını tespit etmedeki rolünü değerlendirmek idi.
GEREÇ VE YÖNTEM: Nisan 2009 ve Eylül 2014 tarihleri arasında sol torakoabdominal bölge delici kesici alet yaralanması nedeniyle kliniğimize başvuran 81 hasta (75 erkek, 6 kadın; yaş ortalaması 27.5±9.8 yıl; dağılım 14–60) çalışmaya dahil edildi. Hemodinamik instabil, peritonit bulguları ve organ eviserasyonu olan hastalara laparotomi yapılırken, diğer hastalar selektif konservatif olarak takip edildi. Laparotomi endikasyonu olmayan ve semptomsuz seyreden hastalara 48 saatlik gözlem sonunda sol diafragmayı değerlendirmek için tanısal laparoskopi uygulandı. Takip ve tedavi sonuçları ileriye yönelik olarak değerlendirildi.
BULGULAR: On üç hastaya laparotomi, kalan 68 hastaya tanısal laparoskopi uygulandı. Laparotomi yapılan hastaların dördünde, tanısal laparoskopi yapılan hastaların ise 15’inde olmak üzere toplam 19 hastada (%23.5) sol diafragmada yaralanma tespit edildi. Hemopnömotoraks olan ve olmayan hasta grupları arasında diafragma yaralanmasının insidansında fark saptanmadı (p=0.131). Diafragmatik yaralanma açısından sol torakoabdominal bölgede delici kesici aletin giriş yerleri arasında istatistiksel fark saptanmadı (p=0.929).
TARTIŞMA: Sol torakoabdominal bölge delici kesici alet yaralanmalarında diafragma değerlendirilmelidir. Tanısal laparoskopi, günümüzde hala bu amaçla kullanılan en güvenli yöntemdir.

Anahtar Kelimeler: Diafragma yaralanması, sol torakoabdominal delici kesici alet yaralanması, tanısal laparoskopi.

Importance of diagnostic laparoscopy in the assessment of the diaphragm after left thoracoabdominal stab wound: A prospective cohort study

Metin Yücel1, Adnan Özpek1, Hüseyin Kerem Tolan1, Fatih Başak1, Gürhan Baş2, Ethem Ünal1, Orhan Alimoğlu2
1Department of General Surgery, Ümraniye Training and Research Hospital, İstanbul-Turkey
2Department of General Surgery, Medeniyet University Faculty of Medicine, İstanbul-Turkey

BACKGROUND: Stab wounds in the left thoracoabdominal region may cause diaphragmatic injury. The aim of the present study was to determine incidence of diaphragmatic injury and role of diagnostic laparoscopy in detection of injury in patients with left thoracoabdominal stab wound.
METHODS: Total of 81 patients (75 male, 6 female; mean age 27.5±9.8 years; range 14 to 60 years) who presented with left thoracoabdominal stab wound between April 2009 and September 2014 were evaluated. Laparotomy was performed on patients who had hemodynamic instability, signs of peritonitis, or organ evisceration. Remaining patients were followed conservatively. After 48 hours, diagnostic laparoscopy was performed on patients without laparotomy indication to examine the left diaphragm for injury. Follow-up and treatment findings were prospectively evaluated.
RESULTS: Thirteen patients underwent laparotomy while diagnostic laparoscopy was performed on remaining 68 patients. Left diaphragmatic injury was observed in 19 patients (23.5%) in the study group. Four injuries were diagnosed by laparotomy and 15 were diagnosed by laparoscopy. Presence of hemopneumothorax did not yield difference in incidence of diaphragmatic injury (p=0.131). No significant difference was detected in terms of diaphragmatic injury with respect to entry site of stab wound in the thoracoabdominal region (p=0.929).
CONCLUSION: It is important to evaluate the diaphragm in left thoracoabdominal stab injuries, and diagnostic laparoscopy is still the safest and most feasible method.

Keywords: Diagnostic laparoscopy, diaphragm injury, left thoracoabdominal stab injury.

Metin Yücel, Adnan Özpek, Hüseyin Kerem Tolan, Fatih Başak, Gürhan Baş, Ethem Ünal, Orhan Alimoğlu. Importance of diagnostic laparoscopy in the assessment of the diaphragm after left thoracoabdominal stab wound: A prospective cohort study. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2017; 23(2): 107-111

Sorumlu Yazar: Metin Yücel, Türkiye
Makale Dili: İngilizce