p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Cilt : 27 Sayı : 1 Yıl : 2021

Hızlı Arama
Kolelitiazisin beklenmedik komplikasyonu, safra taşı ileusu: Tanı zorlukları ve tedavi [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2010; 16(4): 344-348

Kolelitiazisin beklenmedik komplikasyonu, safra taşı ileusu: Tanı zorlukları ve tedavi

Savaş Yakan1, Ömer Engin1, Tahsin Tekeli1, Bülent Çalık2, Ali Galip Deneçli1, Ahmet Çoker3, Mustafa Harman4
1Tc Sağlık Bakanlığı İzmir Bozyaka Eğitim Ve Araştırma Hastanesi,izmir
2Tc Sağlık Bakanlığı Buca Devlet Hastanesi,izmir
3Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi,genel Cerrahi Ana Bilim Dalı,izmir
4Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi,radyoloji Ana Bilim Dalı,izmir

AMAÇ
Safra taşı ileusu safra taşı hastalığının nadir ve genelde yaşlılarda görülen bir komplikasyonudur. Çalışmamızın amacı safra taşı ileusu tanısı alan 12 hastayla ilgili deneyimimizi değerlendirmek ve güncel literatür eşliğinde tartışmaktır.
GEREÇ VE YÖNTEM
Kliniğimizde Ocak 1998-2008 yılları arasında safra taşı ileusu nedeniyle ameliyat edilen 12 olgunun dosyaları retrospektif olarak incelendi.
BULGULAR
Hastaların 9’u (%75) kadın, 3’ü (%25) erkek olup ortalama yaş 63,6 idi (dağılım, 50-80). Semptomların başlamasından hastaneye başvurmaya kadar geçen süre ortalama 4,1 (dağılım, 1-15) gün bulundu. Preoperatif tanı sadece 5 (%41,6) olguda konuldu. Hastaların 9’una (%75) enterolitotomi, 1’ine (%8,3) enterolitotomi + ince bağırsak rezeksiyonu, 1’ine (%8,3) tek aşamalı cerrahi, 1’ine (%8,3) ise enterolitotomi + jejunal perforasyona primer dikiş ameliyatı uygulandı. Perioperatif mortalite 2 (%16.6) olguda görüldü.
SONUÇ
Görüntüleme tekniklerindeki ilerlemeye rağmen safra taşı ileusu halen tanısal bir problemdir ve ameliyat öncesi tanı genellikle gecikmektedir. Safra kesesi taşı öyküsü bulunan ve acil servise akut intestinal tıkanıklık bulgularıyla başvuran özellikle yaşlı ve kadın hastalarda safra taşı ileusu akılda tutulmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Safra taşı, tanı; ileus; tedavi.

Gallstone ileus as an unexpected complication of cholelithiasis: diagnostic difficulties and treatment

Savaş Yakan1, Ömer Engin1, Tahsin Tekeli1, Bülent Çalık2, Ali Galip Deneçli1, Ahmet Çoker3, Mustafa Harman4
1Izmir Bozyaka Education And Research Hospital, Ministry Of Health,ızmir,turkey
2Buca State Hospital, Ministry Of Health,ızmir,turkey
3Ege University, Faculty Of Medicine,department Of Surgery, Izmir,turkey
4Ege University, Faculty Of Medicine,department Of Radiology, Izmir,turkey

BACKGROUND
Gallstone ileus is a rare complication of cholelithiasis, mostly in the elderly. The aim of this study was to evaluate our experience with 12 gallstone ileus cases and discuss current opinion as reported in the literature.
METHODS
Data of 12 patients operated between January 1998 and January 2008 with gallstone ileus were retrospectively studied.
RESULTS
There were 12 cases (9 F, 75%; 3 M, 25%) with a mean age of 63.6 (50-80) years. Median duration of symptoms before admission to the hospital was 4.1 (1-15) days. Preoperative diagnosis was made in only five cases (41.6%). Enterolithotomy was done in nine cases (75%). Enterolithotomy and resection of the small intestine - required for decubital necrosis from the gallstone - was performed in one case (8.3%). In one case (8.3%), enterolithotomy was completed in one stage with cholecystectomy and closure of the fistula during acute surgery, and in another case (8.3%), enterolithotomy + primary suturing of the jejunal perforation was performed. There were two (16.6%) perioperative mortalities.
CONCLUSION
Gallstone ileus remains a diagnostic challenge despite advances in imaging techniques, and pre-operative diagnosis is often delayed. Gallstone ileus should be suspected in all cases admitted to the emergency service with acute intestinal obstruction with a history of cholelithiasis, especially in the elderly and females.

Keywords: Gallstone, diagnosis; ileus; treatment.

Savaş Yakan, Ömer Engin, Tahsin Tekeli, Bülent Çalık, Ali Galip Deneçli, Ahmet Çoker, Mustafa Harman. Gallstone ileus as an unexpected complication of cholelithiasis: diagnostic difficulties and treatment. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2010; 16(4): 344-348

Sorumlu Yazar: Savaş Yakan, Türkiye