p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945

Hızlı Arama
SCImago Journal & Country Rank
Travmatik diyafram yırtığı: Bir göğüs cerrahisi kliniğindeki sonuçlar [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2008; 14(3): 221-225

Travmatik diyafram yırtığı: Bir göğüs cerrahisi kliniğindeki sonuçlar

İrfan Yalçınkaya1, Erol Kisli2
1Süreyyapaşa Göğüs Ve Kalp Damar Hastalıkları Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, 4. Göğüs Cerrahisi Kliniği, İstanbul
2Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Van

AMAÇ: Travmatik diyafram yırtığı, göğüs cerrahisi ve genel cerrahi branşlarını ilgilendiren, eşlik eden yaralanmalar nedeniyle acil ve hayati tehdit oluşturabilen bir durumdur. Bu çalışmada, dokuz yıl içinde ameliyat edilen travmatik diyafram yaralanmalı olgulardaki sonuçlar değerlendirildi. GEREÇ-YÖNTEM: Yüzüncü Yıl Üniversitesi Göğüs Cerrrahisi Anabililim Dalı’nda ameliyat edilen travmatik diyafram yırtıkları çalışmaya alındı. Tanı direkt akciğer grafisi, bilgisayarlı toraks tomografisi, karın ultrasonografisi ve gerektiğinde kontrastlı üst gastrointestinal inceleme ile konuldu. BULGULAR: Ağustos 1996-Ekim 2005 tarihleri arasında Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı’nda 26 travmatik diyafram yaralanmalı olgu (21 erkek, 5 kadın; ort. yaş 33; dağılım 13-67) ameliyat edildi. On beş olguda torakotomi, yedi olguda laparotomi, dört olguda ise torakotomi + laparotomi yapıldı ve hepsinde diyaframa primer tamir uygulandı. On sekiz olguda sol, sekiz olguda sağ diyaframda yırtık saptandı. Diyaframdaki laserasyon 0,5-15 cm arasında değişiyordu. Biri dışında diğer olgularda, çeşitli eşlik eden yaralanmalar da vardı; 12 olguda karın organları toraksa herniye idi. Acil olarak ameliyata alınan ve ciddi yaralanmaların eşlik ettiği üç olgu ameliyat sırasında hayatını kaybetti. Ameliyat sonrası dönemde mortalite olmadı, morbidite beş olguda meydana geldi. SONUÇ: Travmatik diyafram yırtığı gözden kaçırıldığında ve eşlik eden ciddi yaralanmalar olduğunda komplikasyonlara ve hatta ölüme bile neden olabilir. Tanı ve tedavisi hızlı ve dikkatli bir şekilde ele alınmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Diyafram/yaralanmalar, torasik yaralanma/tanı/ cerrahi; yırtık.

Traumatic diaphragmatic rupture: results of the chest surgery clinic

İrfan Yalçınkaya1, Erol Kisli2
1Süreyyapaşa Thoracic And Cardiovascular Diseases Training And Research Hospital, 4nd Thoracic Surgery Clinic, İstanbul
2Yüzüncü Yıl University Faculty Of Medecine, Department Of General Surgery, Van

BACKGROUND: Traumatic diaphragmatic rupture is an urgent and life-threatening condition concerning the branches of chest surgery and general surgery because of the accompanying injuries. We reviewed the results of our cases with traumatic diaphragmatic rupture who were operated over a period of 9 years. METHODS: The patients who underwent surgery for traumatic diaphragmatic rupture in Department of Chest Surgery Medicine Faculty of Yuzuncu Yıl University were included into the study. The diagnosis was established by chest X-ray, computerized thoracic tomography, abdominal ultrasonography, and contrast upper gastrointestinal imaging modalities when needed. RESULTS: Twenty-six cases (21 males, 5 females; mean age 33; range 13 to 67 years) with traumatic diaphragmatic rupture were operated in Department of Chest Surgery Medicine Faculty of Yuzuncu Yıl University between August 1996 and October 2005. Treatment approach in 15 cases was thoracotomy, in 7 cases laparotomy and in 4 cases thoracotomy + laparotomy, and in all cases, diaphragma was primarily sutured. Left diaphragmatic rupture was detected in 18 cases and right diaphragmatic rupture in 8 cases. Laceration in the diaphragma ranged between 0.5 and 15 cm. Various accompanying injuries were present in all cases except one. Abdominal organs were herniated to the thorax in 12 cases. Three cases who were operated on urgently with severe accompanying injuries died. There was no mortality in the postoperative period and morbidity occurred in 5 cases. CONCLUSION: Traumatic diaphragmatic rupture, when overlooked and accompanied with severe injuries, can cause complications and even death. Its diagnosis and treatment must be dealt with rapidly and cautiously.

Keywords: Diaphragm/injuries, rupture; thoracic injuries/diagnosis/surgery.

İrfan Yalçınkaya, Erol Kisli. Traumatic diaphragmatic rupture: results of the chest surgery clinic. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2008; 14(3): 221-225

Sorumlu Yazar: İrfan Yalçınkaya, Türkiye
Makale Dili: Türkçe