p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Cilt : 16 Sayı : 6 Yıl : 2024

Hızlı Arama
SCImago Journal & Country Rank
Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Dergisi - Ulus Travma Acil Cerrahi Derg: 16 (6)
Cilt: 16  Sayı: 6 - Kasım 2010
DENEYSEL ÇALIŞMA
1.
Sıçanlarda iskemik kolon anastomozu üzerine amelogenin (bir ekstraselüler matriks proteini) uygulaması
Amelogenin (an extracellular matrix protein) application on ischemic colon anastomosis in rats
Adem Karatas, Ahmet Kocael, Erman Aytac, Fahri Gokcal, Ziya Salihoglu, Hafize Uzun, Melih Paksoy
PMID: 21153938  Sayfalar 487 - 490

2.
Tavşanlarda deneysel abdominal kompartman sendromunun tanısında kobalt-albümin bağlanma analizinin rolü
The role of cobalt-albumin binding analysis in the diagnosis of experimental abdominal compartment syndrome in rabbits
Erol Erden Ünlüer, Turgay Yılmaz Kılıç, Evren Akgöl, Duygu İşgüven, Enver Vardar, Ümit Bayol, Osman Yılmaz, Nazif Erkan, Necati Gökmen
PMID: 21153939  Sayfalar 491 - 496

KLINIK ÇALIŞMA
3.
Hızlı gelişen ülkelerde karayolu trafik kazalarına katkıda bulunan risk faktörleri: İhmal edilen sağlık sorunu
Risk factors contributing to road traffic crashes in a fast-developing country: the neglected health problem
Husyin R Burgut, Abdulbari Bener, Heba Sidahmed, Rama Albuz, Rahima Sanya, Waleed Ali Khan
PMID: 21153940  Sayfalar 497 - 502

4.
Çin’deki 2008 Wenchuan depreminde olan kas iskelet yaralanmalarının klinik profili
Clinical profile of musculoskeletal injuries associated with the 2008 Wenchuan earthquake in China
Zhenyu Dai, Yue Li, Minpeng Lu, Liang Chen, Dianming Jiang
PMID: 21153941  Sayfalar 503 - 507

5.
Tüberküloz abdominal koza: Orijinal makale
Tuberculous abdominal cocoon: original article
Imtiaz Wani, Mohamad Ommid, Arfat Waheed, Mehraj Asif
PMID: 21153942  Sayfalar 508 - 510

6.
Geç servikal özofajiyal perforasyonun tedavisi
Management of late cervical esophageal perforation
Ming Chen, Yi Lin, Beibei Yang
PMID: 21153943  Sayfalar 511 - 515

7.
Bacağın kurtarılması amacıyla travmalı ekstremitenin tek arterine uygulanan uç-yan anastomoz
End-to-side anastomosis for limb salvage in the single artery of a traumatized extremity
Mohammad Reza Ghazisaidi, Naser Mozafari, Masoud Yavari, Seyed Nejat Hosseini
PMID: 21153944  Sayfalar 516 - 520

8.
Yoğun bakım ünitesinde mekanik ventilasyon süresi üzerine hemşire kontrollü sedasyonun etkisi
The effect of nursing-implemented sedation on the duration of mechanical ventilation in the ICU
Canan Yılmaz, Nermin Kelebek Girgin, Nurdan Özdemir, Oya Kutlay
PMID: 21153945  Sayfalar 521 - 526

9.
Üst ekstremite arter yaralanmalarında self-mutilasyonun gittikçe artan predominansı: Düşük morbiditesi olsa da toplum için büyük tehdit
Gradually increasing predominance of self-mutilation in upper extremity arterial injuries: less morbidity but with high threat to society
Aşkın Ender Topal, Mehmet Nesimi Eren
PMID: 21153946  Sayfalar 527 - 531

10.
Spontan rektus kılıf hematomu: 15 olgunun analizi
Spontaneous rectus sheath hematoma: an analysis of 15 cases
Sinan Çarkman, Volkan Özben, Kağan Zengin, Erkan Somuncu, Adem Karataş
PMID: 21153947  Sayfalar 532 - 536

11.
Koroziv madde içen çocuklarda klinik bulgular ile özofagus yaralanma şiddeti arasındaki ilişki
The relationship between clinical findings and esophageal injury severity in children with corrosive agent ingestion
Mete Kaya, Tunc Ozdemir, Ali Sayan, Ahmet Arikan
PMID: 21153948  Sayfalar 537 - 540

12.
Ciddi panfasiyal kırıklarda minimal invazif yaklaşımlar
Minimally invasive approaches in severe panfacial fractures
Erdem Güven, Alper Mete Uğurlu, Samet Vasfi Kuvat, Deniz Kanlıada, Ufuk Emekli
PMID: 21153949  Sayfalar 541 - 545

13.
Acil servislerde çalışan sağlık bakım personelinin adli olgularda delillerin korunması ve saklanmasına yönelik bilgi ve uygulamalarının incelenmesi
Analysis of the knowledge and practices of health care workers in Emergency Departments regarding the protection and preservation of evidence in forensic cases
Arzu İlçe, Dilek Yıldız, Gonca Baysal, Fatma Özdoğan, Fatma Taş
PMID: 21153950  Sayfalar 546 - 551

14.
0-6 yaş grubu çocuklarda ev kazalarının önlenmesi
The prevention of home accidents among children aged 0-6 years
Türkan Turan, Sebahat Altundağ Dündar, Mustafa Yorgancı, Zeliha Yıldırım
PMID: 21153951  Sayfalar 552 - 557

OLGU SUNUMU
15.
Primer apendajitis epiploika: Olgu sunumu
Primary epiploic appendagitis: a case report
Mehmet Noyan Zenger, Seda Zenger, Mustafa Pekuysal, Selim Sözen
PMID: 21153952  Sayfalar 558 - 560

16.
Pelvik halka ayrılması ve vertikal sakral kırık ile birlikte kompleks lumbosakral kırık-dislokasyonu: Olgunun geç sunumu ve literatürün gözden geçirilmesi
Complex lumbosacral fracture-dislocation with pelvic ring disruption and vertical shear sacral fracture: a case report of late presentation and review of the literature
Chayanin Angthong, Somyot Wunnasinthop, Sanyapong Sanpakit
PMID: 21153953  Sayfalar 561 - 566

17.
Kırıklarla gelen atlanmış primer hiperparatiroidi olgusu: Olgu Sunumu
Overlooked primary hyperparathyroidism presented with fractures: case report
Bora Bostan, Mehmet Erdem, Taner Güneş, Cengiz Şen, Reşit Doğan Köseoğlu
PMID: 21153954  Sayfalar 567 - 570

18.
Düz zemine düşme sonucu gelişen travmatik karın duvarı fıtığı: Olgu sunumu
Case report of a traumatic abdominal wall hernia resulting from falling onto a flat surface
Neslihan Yücel, Murat Yahya Uğraş, Burak Işık, Gökhan Turtay
PMID: 21153955  Sayfalar 571 - 574

19.
Travmatik torasik aort anevrizmalarında endovasküler tedavi: Beş olgunun sunumu ve literatürün gözden geçirilmesi
Endovascular treatment of traumatic thoracic aortic aneurysms: report of five cases and review of the literature
Oğuz Yılmaz, Harun Arbatlı, Gökçe Şirin, Murat Arpaz, Naci Erciyes Yagan, Fürüzan Numan, Bingür Sönmez
PMID: 21153956  Sayfalar 575 - 578

20.
İyi huylu, soliter çekum ülseri: Plastron apandisiti taklit eden bir durum
Benign solitary cecal ulcer: a condition that mimics plastron appendicitis
Koray Atila, Sanem Guler, Can Gonen, Sulen Sarioglu, Seymen Bora
PMID: 21153957  Sayfalar 579 - 581