p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Cilt : 20 Sayı : 1 Yıl : 2024

Hızlı Arama
SCImago Journal & Country Rank
Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Dergisi - Ulus Travma Acil Cerrahi Derg: 20 (1)
Cilt: 20  Sayı: 1 - Ocak 2014
DENEYSEL ÇALIŞMA
1.
Cerrahi sonrası oluşan batın içi yapışıklıklara karşı ClinOleic'in koruyucu etkinliği
The protective effect of ClinOleic against post-surgical adhesions
Yuksel Altınel, Ersoy Taspinar, Halil Özgüç, Ersin Öztürk, Elif Ülker Akyıldız, Deniz Bagdas
PMID: 24639307  doi: 10.5505/tjtes.2014.12244  Sayfalar 1 - 6

2.
Deneysel peritonit modelinde doku plazminojen akivatörlerinin etkisi
Effects of tissue plasminogen activator in experimentally induced peritonitis.
Başak Erginel, Lütfiye Öksüz, Turgay Erginel, Feryal Gün, Fatih Yanar, Nezahat Gürler, Tansu Salman, Alaaddin Celik
PMID: 24639308  doi: 10.5505/tjtes.2014.70594  Sayfalar 7 - 11

KLINIK ÇALIŞMA
3.
Alvarado skoru akut apandisitte ne kadar güvenilir?
How reliable is the Alvarado score in acute appendicitis?
Yücel Yüksel, Bülent Dinç, Deniz Yüksel, Selcan Enver Dinç, Ayhan Mesci
PMID: 24639309  doi: 10.5505/tjtes.2014.60569  Sayfalar 12 - 18

4.
Nötrofil/lenfosit oranının akut apandisit tanısındaki belirleyiciliği
Neutrophil-to-lymphocyte ratio as a predictor of acute appendicitis
Şahin Kahramanca, Gülay Özgehan, Duray Şeker, Emre İsmail Gökce, Gaye Şeker, Gündüz Tunç, Tevfik Küçükpınar, Hülagü Kargıcı
PMID: 24639310  doi: 10.5505/tjtes.2014.20688  Sayfalar 19 - 22

5.
Akut malign kalın bağırsak tıkanmalarında kolorektal stent uygulamasının rolü
The role of colorectal stent placement in the management of acute malignant obstruction
Hakan Yanar, Beyza Ozcinar, Fatih Yanar, Emre Sivrikoz, Orhan Agcaoglu, Nergiz Dagoglu, Kayihan Gunay, Recep Guloglu, Cemalettin Ertekin
PMID: 24639311  doi: 10.5505/tjtes.2014.39596  Sayfalar 23 - 27

6.
Laparoskopik apendektomi sırasında apse oluşumunda mikroorganizmaların rolü
Role of dissemination of microorganisms during laparoscopic appendectomy in abscess formation
Melih Akın, Başak Erginel, Abdullah Yıldız, Banu Bayraktar, Fatih Yanar, Cetin Ali Karadag, Nihat Sever, Ali Ihsan Dokucu
PMID: 24639312  doi: 10.5505/tjtes.2014.40359  Sayfalar 28 - 32

7.
Hem otogreft hem de allogreft 4: 1 oranında meşlendiğinde bile otohomogreftleme başarılı olabilir
Auto-/homografting can work well even if both autograft and allograft are meshed in 4: 1 ratio
İsmail Şahin, Doğan Alhan, Mustafa Nışancı, Fırat Özer, Muhitdin Eski, Selçuk Işık
PMID: 24639313  doi: 10.5505/tjtes.2014.49204  Sayfalar 33 - 38

8.
Yüksek kinetik enerjili silahlarla yaralanmış ardışık 108 olguya ait ISS değerleri ile transfüzyon gereksinimleri arasındaki ilişki ve ileri merkez son mod mortalite analizi
The relationship between Injury Severity Scores and transfusion requirements of 108 consecutive cases injured with high kinetic energy weapons: a tertiary center end-mode mortality analysis
Mehmet ERYILMAZ, Onur Tezel, Hüseyin Taş, İbrahim Arzıman, Gökhan İbrahim Öğünç, Ümit Kaldırım, Murat Durusu, Orhan Kozak
PMID: 24639314  doi: 10.5505/tjtes.2014.90490  Sayfalar 39 - 44

9.
Çocuklarda karaciğer yaralanmasında yönetim ve tedavi
Management and treatment of liver injury in children
Serkan Arslan, Mahmut Güzel, Cüneyt Turan, Selim Doğanay, Ahmet Burak Doğan, Ali Aslan
PMID: 24639315  doi: 10.5505/tjtes.2014.58295  Sayfalar 45 - 50

10.
İntraorbital tahta cisim yaralanmaları: Otuz iki olgunun klinik analizi, 10 yıllık deneyim
Intraorbital wooden foreign body: clinical analysis of 32 cases, a 10-year experience
Süleyman Taş, Hüsamettin Top
PMID: 24639316  doi: 10.5505/tjtes.2014.93876  Sayfalar 51 - 55

OLGU SUNUMU
11.
Tekrarlayan brakiyal arter embolisinde hibrid yaklaşım: Embolektomi sonrası perkütan doku plazminojen aktivatörü uygulaması
Hybrid approach in patients with recurrent brachial artery embolism: adjunctive tissue plasminogen activator infusion following embolectomy
Mete Gürsoy, Veday Bakuy, Mehmet Atay, Jabir Gulmaliyev, Ahmet Akgül
PMID: 24639317  doi: 10.5505/tjtes.2014.73930  Sayfalar 56 - 58

12.
Deve ısırığının neden olduğu ana karotis arter yaralanması: Olgu sunumu ve literatürün sistematik biçimde gözden geçirilmesi
Common carotid artery injury caused by a camel bite: case report and systematic review of the literature
Fikri M Abu zidan, Saleh Abdel Kader, Radwan El Husseini
PMID: 24639318  doi: 10.5505/tjtes.2014.69822  Sayfalar 59 - 62

13.
Morel-Lavallee lezyonu: Seyrek görülen, yaygın, yumuşak dokunun eldiven soyulması gibi yaralanması
Morel-Lavallee lesion: case report of a rare extensive degloving soft tissue injury
Krishna Mohan Gummalla, Mathew George, Rupak Dutta
PMID: 24639319  doi: 10.5505/tjtes.2014.88403  Sayfalar 63 - 65

14.
Travmatik total kafa derisi avülsiyonunun mikrocerrahi replantasyonla acil tedavisi
Emergency management of traumatic total scalp avulsion with microsurgical replantation
Zhaohua Jiang, Shengli Li, Weigang Cao
PMID: 24639320  doi: 10.5505/tjtes.2014.68253  Sayfalar 66 - 70

15.
Transvers sakrum kırıkları ve eşlik eden geç tanı almış kauda ekina sendromu
Transverse sacral fractures and concomitant late-diagnosed cauda equina syndrome
Senol Bekmez, Gokhan Demirkiran, Omur Caglar, Ibrahim Akel, Emre Acaroglu
PMID: 24639321  doi: 10.5505/tjtes.2014.21208  Sayfalar 71 - 74

16.
Çocuklarda izole tubal torsiyon: Olgu sunumu ve literatür değerlendirilmesi
Isolated salpingeal torsion in children: a case series and review of the literature
Volkan Sarper Erikci, Münevver Hoşgör
PMID: 24639322  doi: 10.5505/tjtes.2014.26918  Sayfalar 75 - 78