p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Cilt : 22 Sayı : 4 Yıl : 2024

Hızlı Arama
SCImago Journal & Country Rank
Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Dergisi - Ulus Travma Acil Cerrahi Derg: 22 (4)
Cilt: 22  Sayı: 4 - Temmuz 2016
DENEYSEL ÇALIŞMA
1.
Ezilme yaralanması oluşturulan sıçanlarda asetaminofen ve mannitolün etkileri: Deneysel çalışma
Effects of acetaminophen and mannitol on crush injuries in rats: An experimental study
Mustafa Ferudun Çelikmen, Sezgin Sarıkaya, Doğaç Niyazi Özüçelik, Mehmet Şükrü Sever, Kurtuluş Açıksarı, Deniz Maktav Çelikmen, Mustafa Yazıcıoğlu, Ali Kandemir, Halil Doğan, Barış Murat Ayvacı, Derya Özaşır Abuşka, Sıla Sadıllıoğlu
PMID: 27598600  doi: 10.5505/tjtes.2015.76824  Sayfalar 305 - 314

2.
Deneysel sepsis modelinde melatoninin sitokin salınımı ve kolonik anastomoz iyileşmesi üzerine etkileri
Effects of melatonin on cytokine release and healing of colonic anastomoses in an experimental sepsis model
Ömer Faik Ersoy, Namık Özkan, Zeki Özsoy, Hüseyin Ayhan Kayaoğlu, Erdinç Yenidoğan, Alper Çelik, Aziz Fikret Özuğurlu, Ebru Arabacı Çakır, Neşe Lortlar
PMID: 27598601  doi: 10.5505/tjtes.2015.49465  Sayfalar 315 - 321

3.
Künt göğüs travmasıyla oluşturulan pulmoner kontüzyon sıçan modelinde eritropoietin düzeyleri ve eksojen eritropoietinin etkileri
Endogenous erythropoietin level and effects of exogenous erythropoietin in a rat model of blunt chest trauma-induced pulmonary contusion
Vedat Bakan, Ergül Belge Kurutaş, Harun Çıralık, Mustafa Gül, Ahmet Çelik
PMID: 27598602  doi: 10.5505/tjtes.2015.09483  Sayfalar 322 - 327

KLINIK ÇALIŞMA
4.
Travma geçirmiş çocuklarda mortalite öngörüsünde Pediyatrik Travma, Glasgow Koma Ölçeği ve Comparing Pediatric Trauma, Travma Şiddet Derecesi skorlarının karşılaştırması
Comparing Pediatric Trauma, Glasgow Coma Scale and Injury Severity scores for mortality prediction in traumatic children
Shahrokh Yousefzadeh-chabok, Ehsan Kazemnejad-leili, Leila Kouchakinejad-eramsadati, Marieh Hosseinpour, Fatemeh Ranjbar, Reza Malekpouri, Zahra Mohtasham-amiri
PMID: 27598603  doi: 10.5505/tjtes.2015.83930  Sayfalar 328 - 332

5.
Acil servise başvuran yılan ısırması olgularının değerlendirilmesi: 132 olgu
Evaluation of patients with snakebite who presented to the emergency department: 132 cases
Mustafa Şahan, Veyis Taşın, Ali Karakuş, Oguzhan Özcan, Umut Eryiğit, Güven Kuvandık
PMID: 27598604  doi: 10.5505/tjtes.2016.03392  Sayfalar 333 - 337

6.
Akut apandisitte endotelial nitrik oksit sentaz sisteminin rolü
Role of endothelial nitric oxide synthases system on acute appendicitis
Bahadır Taslidere, M.D., Elif Funda Sener, MSc, PhD, Elif Taslidere, M.D., Nahide Ekici Gunay, M.D., Oguzhan Bol, M.D., Emre Bülbül, M.D., Ramazan Sami Aktas, M.D., Nurullah Gunay, M.D.
PMID: 27598605  doi: 10.5505/tjtes.2016.38202  Sayfalar 338 - 343

7.
Akut mezenterik iskemili hastalarda nötrofil-lenfosit oranının tanısal yararı: Geriye dönük kohort çalışma
Diagnostic utility of the neutrophil-lymphocyte ratio in patients with acute mesenteric ischemia: A retrospective cohort study
Yusuf Tanrıkulu, Ceren Şen Tanrıkulu, Mehmet Zafer Sabuncuoğlu, Ayetullah Temiz, Furuzan Köktürk, Boran Yalçın
PMID: 27598606  doi: 10.5505/tjtes.2015.28235  Sayfalar 344 - 349

8.
Çocuk tip III suprakondiler humerus kırıklarında medial mini açık teknikle perkütan tekniğin karşılaştırlması
Medial mini-open versus percutaneous pin fixation for type III supracondylar fractures in children
Ersin Erçin, Mustafa Gökhan Bilgili, Emre Baca, Serdar Hakan Başaran, Alkan Bayrak, Cemal Kural, Mustafa Cevdet Avkan
PMID: 27598607  doi: 10.5505/tjtes.2015.20268  Sayfalar 350 - 354

9.
Lineer kırık varlığı, geç gelişen posterior fossa epidural hematomu açısından bir risk faktörümüdür?
Is the presence of linear fracture a predictor of delayed posterior fossa epidural hematoma?
Atilla Kircelli, Ömer Özel, Halil Can, Ramazan Sarı, Tufan Cansever, İlhan Elmacı
PMID: 27598608  doi: 10.5505/tjtes.2015.52563  Sayfalar 355 - 360

10.
Ottawa ayak bileği kurallarının ülkemizde devlet hastanesi acil servisinde görevli pratisyen hekimler tarafınca kullanımı
Implementation of the Ottawa ankle rules by general practitioners in the emergency department of a Turkish district hospital
Murat Daş, Aytun Temiz, Yunsur Çevik
PMID: 27598609  doi: 10.5505/tjtes.2016.72662  Sayfalar 361 - 364

11.
Ölümle sonuçlanan acil ve elektif genel cerrahi olgularında tıbbi uygulama hatasının değerlendirilmesi
Evaluation of medical malpractice in emergency and elective general surgery cases resulting in death
İbrahim Üzün, Erdinç Özdemir, İpek Esen Melez, Deniz Oğuzhan Melez, Adem Akçakaya
PMID: 27598610  doi: 10.5505/tjtes.2015.26543  Sayfalar 365 - 373

12.
Çocuklarda vasküler olmayan dördüncü derece böbrek yaralanmalarında minimal invaziv tedavi yaklaşımları
Minimally invasive theurapeutic approaches in pediatric nonvascular fourth-grade renal trauma
Ayşe Başak Uçan, Zehra Günyüz Temir, Arzu şencan, Aytaç karkıner, Hüseyin evciler
PMID: 27598611  doi: 10.5505/tjtes.2016.09514  Sayfalar 374 - 378

13.
Proksimal humerus çok parçalı kırıklarında plak osteosentez ve hemiartroplasti sonuçlarının orta dönem takip ile değerlendirilmesi
Mid-term follow-up evaluation of plate osteosynthesis and hemiarthroplasty results in multipart fractures of the proximal humerus
Cem Çelik, Seyit Ali Gümüştaş, Gültekin Sıtkı Çeçen, Güven Bulut, Halil İbrahim Bekler
PMID: 27598612  doi: 10.5505/tjtes.2016.90402  Sayfalar 379 - 385

14.
Erişkin humerus alt uç eklem içi parçalı kırıklarda 90° ve 180° plak uygulamalarının karşılaştırılması ve klinik sonuçlar üzerine etkisi
Comparison of 90° and 180° plate constructions for comminuted distal humerus fractures in adults, and effects on clinical results
Volkan Eryuva, Taşkın Altay, Cemil Kayalı, Zafer Kement, Caner Çıtak
PMID: 27598613  doi: 10.5505/tjtes.2016.18827  Sayfalar 386 - 390

OLGU SUNUMU
15.
Omentum majus torsiyonunun neden olduğu akut batın: Olgu raporu ve literatürün gözden geçirilmesi
Acute abdomen caused by greater omentum torsion: A case report and review of the literature
Camilla Cremonini, Andrea Bertolucci, Dario Tartaglia, Francesca Menonna, Christian Galatioto, Massimo Chiarugi
PMID: 27598614  doi: 10.5505/tjtes.2015.74944  Sayfalar 391 - 394

16.
Ateşli silah yaralanması sonrası saçma embolisi: Karaciğerden sağ ventriküle
Embolism of a pellet after shotgun injury: From liver to right ventricle
Selim Bakan, Bora Korkmazer, Ahmet Baş, Osman Şimşek, Hasan Ali Barman, Deniz Çebi Olgun
PMID: 27598615  doi: 10.5505/tjtes.2015.32470  Sayfalar 395 - 398

17.
Sağ psoas kasına saplanan yutulmuş çivi
A swallowed metal nail entrapped in the right psoas muscle
İhsan Yıldız, Yavuz Savaş Koca, İbrahim Barut
PMID: 27598616  doi: 10.5505/tjtes.2015.66814  Sayfalar 399 - 401

18.
Farinkste kalem: Delici bir yaralanmanın olgu sunumu
Pencil in the pharynx: Case report of a penetrating foreign body
İrfan Kara, Halil Ulutabanca, Kerem Kökoğlu, Murat Salih Güneş, Sedat Çağlı
PMID: 27598617  doi: 10.5505/tjtes.2015.84790  Sayfalar 402 - 404