p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Cilt : 26 Sayı : 1 Yıl : 2024

Hızlı Arama
SCImago Journal & Country Rank
Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Dergisi - Ulus Travma Acil Cerrahi Derg: 26 (1)
Cilt: 26  Sayı: 1 - Ocak 2020
EDITORIAL
1.
Editörden
Editorial
Mehmet Hamdi Kurtoğlu
Sayfalar IX - X

DENEYSEL ÇALIŞMA
2.
Deneysel beyin travması oluşturulan sıçanlarda erken tanı için sellüler prion protein(PrPC)’nin değerlendirilmesi
Evaluation of rat major celluler prion protein for early diagnosis in experimental rat brain trauma model
Alev Kural, Sebnem Tekin Neijmann, Aysun Toker, Halil Doğan, Nurten Sever, Sezgin Sarıkaya
PMID: 31942738  doi: 10.5505/tjtes.2018.46923  Sayfalar 1 - 8

KLINIK ÇALIŞMA
3.
Gelişmekte olan ülkeler için ambulans personeli eğitim ders programlarının geliştirilmesinde ön değerlendirmenin önemi: Özbekistan’da bir anket çalışması
The importance of preliminary evaluation in developing ambulance staff training curriculum for developing countries: A survey in Uzbekistan
Woo Chan Jeon, Hyun Jong Kim, Junseok Park, Kyung Hwan Kim, Dong Wun Shin, Joon Min Park, Jung Eon Kim, Ji Sook Lee, Hoon Kim
PMID: 31942745  doi: 10.14744/tjtes.2019.79595  Sayfalar 9 - 14

DENEYSEL ÇALIŞMA
4.
Travmatik beyin hasarında artmış bağırsak geçirgenliğine deksmedetomidinin etkisi: Deneysel çalışma
The effects of dexmedetomidine in increased intestinal permeability after traumatic brain injury: An experimental study
Onur Karaca, Güvenç Doğan
PMID: 31942739  doi: 10.14744/tjtes.2019.49768  Sayfalar 15 - 20

KLINIK ÇALIŞMA
5.
Akut apandisit tanısını koymak ve perforasyonu öngörmek için pentraxin-3 kullanımı: İleriye yönelik karşılaştırmalı metodolojik çalışma
Using pentraxin-3 for diagnosing acute appendicitis and predicting perforation: A prospective comparative methodological study
Vahit Onur Gul, Sabahattin Destek
PMID: 31942733  doi: 10.14744/tjtes.2019.27916  Sayfalar 21 - 29

6.
İleri yaş grubu hastalarda genel ve epidural anestezi ile yalnızca genel anestezi uygulamalarının nörokognitif fonksiyonlara etkilerinin karşılaştırılması
Comparison of epidural analgesia combined with general anesthesia and general anesthesia for postoperative cognitive dysfunction in elderly patients
Günseli Orhun, Zerrin Sungur, Kemalettin Koltka, Meltem Savran Karadeniz, Hacer Ayşe Yavru, Hakan Gürvit, Mert Şentürk
PMID: 31942729  doi: 10.14744/tjtes.2019.04135  Sayfalar 30 - 36

7.
Akut pankreatitli hastalarda tiyol-disülfit dengesi ve diğer kan parametreleri ile ilişkisi
The thiol-disulphide homeostasis in patients with acute pancreatitis and its relation with other blood parameters
Fadime Güllü Ercan Haydar, Yavuz Otal, Alp Şener, Gül Pamukçu Günaydın, Ferhat Içme, Tuğba Atmaca Temrel, Pervin Baran, Ozcan Erel
PMID: 31942734  doi: 10.14744/tjtes.2019.38969  Sayfalar 37 - 42

8.
Abdominal travmada mortaliteyi etkileyen risk faktörlerinin analizi
Analysis of risk factors of mortality in abdominal trauma
Fatih Gönültaş, Koray Kutlutürk, Ali Fuat Kaan Gok, Bora Barut, Tevfik Tolga Sahin, Sezai Yilmaz
PMID: 31942731  doi: 10.14744/tjtes.2019.12147  Sayfalar 43 - 49

9.
Antikoagülan/antiplatelet kullanımına bağlı spontan abdomen ve abdominal duvar hematomları: Tek merkez, cerrah perspektifi
Spontaneous abdomen and abdominal wall hematomas due to anticoagulant/antiplatelet use: Surgeons’ perspective in a single center
Muhammet Kadri Çolakoğlu, Ali Özdemir, Süleyman Kalcan, Ali Demir, Gökhan Demiral, Ahmet Pergel
PMID: 31942735  doi: 10.14744/tjtes.2019.32485  Sayfalar 50 - 54

10.
Acil onkolojik kolorektal cerrahinin başarısından hala şüphe etmeli miyiz?: Geriye dönük çalışma
Should we still doubt the success of emergency oncologic colorectal surgery?: A retrospective study
Nihan Acar, Turan Acar, Erdinc Kamer, Fevzi Cengiz, Kemal Atahan, Haldun Kar, Mehmet Hacıyanlı
PMID: 31942728  doi: 10.14744/tjtes.2019.04043  Sayfalar 55 - 62

11.
Yüksek C-reaktif protein seviyesi apendiks perforasyonu için belirteç olabilir
High C-reactive protein level as a predictor for appendiceal perforation
Ömer Vefik Özozan, Veli Vural
PMID: 31942732  doi: 10.14744/tjtes.2019.14799  Sayfalar 63 - 66

12.
Türkiye’de darbe girişimi esnasında kitlesel silah yaralanmasına maruz kalan hastaların özellikleri: Tek merkezli hastane deneyimi
The characteristics of the patients in mass public shootings among coup attempt in Turkey: A single-center hospital response
Kurtuluş Açıksarı, Mehmet Koçak, Görkem Alper Solakoğlu, Ömer Turan, Samet Erinç, Özgür Ekinci, Ebuzer Aydın
PMID: 31942749  doi: 10.14744/tjtes.2019.96821  Sayfalar 67 - 73

13.
Bir eğitim ve araştırma hastanesi acil servisine başvuran ateşli silah yaralanması olgularının incelenmesi
Investigation of firearm injury cases presented to training and research hospital’s emergency service
Orhan Meral, Caner Sağlam, Birdal Güllüpınar, Özlem Ezgi Aktürk, Serdar Beden, İsmet Parlak
PMID: 31942730  doi: 10.14744/tjtes.2019.08949  Sayfalar 74 - 79

14.
Travmatik diyafragma yaralanması olan hastalarda mortalite ile ilişkili faktörler: Doksan iki olgunun analizi
Factors affecting mortality in patients with traumatic diaphragmatic injury: An analysis of 92 cases
Selçuk Kaya, Önder Altın, Yunus Emre Altuntaş, Attila Özdemir, Ekin Ezgi Cesur, Nejdet Bildik, Hasan Fehmi Küçük
PMID: 31942746  doi: 10.14744/tjtes.2019.82930  Sayfalar 80 - 85

15.
Akut mezenterik iskemi hastalarında L-laktat, D-dimer, lökosit, CRP ve nötrofil/lenfosit oranının prediktif ve prognostik değeri
Predictive and prognostic value of L-lactate, D-dimer, leukocyte, C-reactive protein and neutrophil/lymphocyte ratio in patients with acute mesenteric ischemia
Sabahattin Destek, Ayşegül Yabacı, Yağmur Nur Abik, Vahit Onur Gül, Kamuran Cumhur Değer
PMID: 31942740  doi: 10.14744/tjtes.2019.61580  Sayfalar 86 - 94

16.
Travmatik üst ekstremite yaralanmaları: Ekstremite hasarlanması şiddet skoru ve kol, omuz ve el sakatlıkları arasında korelasyon analizi
Traumatic upper extremity injuries: Analysis of correlation of mangled extremity severity score and disabilities of the arm, shoulder and hand score
Gloria Maria Hohenberger, Janos Cambiaso-daniel, Angelika Maria Schwarz, Stafanos Boukovalas, Franz Josef Seibert, Peter Konstantiniuk, Tina Cohnert
PMID: 31942737  doi: 10.14744/tjtes.2019.44939  Sayfalar 95 - 102

17.
Ameliyat sonrası safra fistüllerinin endoskopik tedavisi
Endoscopic treatment of postoperative biliary fistulas
Şükrü Çolak, Bünyamin Gürbulak, Ali Fuat Kaan Gök, Ekrem Çakar, Hasan Bektaş
PMID: 31942742  doi: 10.14744/tjtes.2019.63667  Sayfalar 103 - 108

18.
Trokanterik femur kırığı operasyonu geçirecek yaşlı hastada erken dönemde yapılan femoral sinir blokajının ağrı yönetimi ve deliryum insidansına etkisi: Randomize kontrollü çalışma
The effects of early femoral nerve block intervention on preoperative pain management and incidence of postoperative delirium geriatric patients undergoing trochanteric femur fracture surgery: A randomized controlled trial
Ali İhsan Uysal, Başak Altıparmak, Eylem Yaşar, Mustafa Turan, Umut Canbek, Nigar Yılmaz, Semra Gümüş Demirbilek
PMID: 31942744  doi: 10.14744/tjtes.2019.78002  Sayfalar 109 - 114

19.
El fleksör tendon onarımı sonrası reoperasyonu öngören faktörler
Factors predicting reoperation after hand flexor tendon repair
Aslı Çalışkan Uçkun, Fatma Gül Yurdakul, Hasan Murat Ergani, Tuba Güler, Burak Yaşar, Bedriye Başkan, Hatice Bodur, Ramazan Erkin Ünlü
PMID: 31942748  doi: 10.14744/tjtes.2019.92590  Sayfalar 115 - 122

20.
Üst ekstremite majör replantayon sonuçlarımız ve endikasyonların tekrar gözden geçirilmesi
Upper extremity replantation results in our series and review of replantation indications
Ayhan Okumuş, Aret Cerci Ozkan
PMID: 31942747  doi: 10.14744/tjtes.2019.85787  Sayfalar 123 - 129

OLGU SERISI
21.
Anteriyor intra-pelvik yaklaşımla (modifiye Stoppa) tedavi edilen deplase asetabulum kırıklarının orta dönem sonuçları
Mid-term results of displaced acetabulum fractures surgically treated using anterior intra-pelvic approach (modified Stoppa)
Ömur Çağlar, Saygın Kamacı, Şenol Bekmez, Ahmet Mazhar Tokgözoğlu, Bülent Atilla, Emre Acaroğlu
PMID: 31942727  doi: 10.14744/tjtes.2019.03835  Sayfalar 130 - 136

22.
Pediatrik deplase mediyal epikondil kırıklarının cerrahi tedavisinde Kirschner teli veya kanüllü vida ile internal tespitin uzun dönem sonuçlarının karşılaştırmalı çalışması: 42 olgunun 10 yıllık takip sonuçları
Long-term comparative study of internal fixation with Kirschner wires or cannulated screws for displaced medial epicondyle fractures of the humerus in children: A 10-year follow-up of 42 cases
Ömer Naci Ergin, Mehmet Demirel, Fatih Şentürk, Serkan Bayram, Fuat Bilgili
PMID: 31942743  doi: 10.14744/tjtes.2019.77348  Sayfalar 137 - 143

OLGU SUNUMU
23.
Mekanik bağırsak tıkanmasıyla başvuran Castleman hastalığı: Nadir bir olgu
Castleman's disease presenting with mechanical intestinal obstruction: A rare case
Abdulcabbar Kartal, Eray Atlı, Gürcan Vural, Murat Ferhat Ferhatoğlu, Ali İlker Filiz
PMID: 31942736  doi: 10.5505/tjtes.2018.42273  Sayfalar 144 - 147

24.
Nadir görülen bir akut mekanik intestinal obstrüksiyon olgusu: Kolonik endometriozis
A rare case of acute mechanical intestinal obstruction: Colonic endometriosis
Mehmet Zeki Buldanlı, İbrahim Ali Özemir, Oktay Yener, Yasemin Dölek
PMID: 31942741  doi: 10.5505/tjtes.2018.62705  Sayfalar 148 - 151

DIĞER
25.
Hakem Listesi
Reviewer List

Sayfa 152
Makale Özeti |Tam Metin PDF