p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Cilt : 26 Sayı : 2 Yıl : 2024

Hızlı Arama
SCImago Journal & Country Rank
Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Dergisi - Ulus Travma Acil Cerrahi Derg: 26 (2)
Cilt: 26  Sayı: 2 - Mart 2020
DENEYSEL ÇALIŞMA
1.
Hemorajik şok tanısında ve evrelemesinde iskemi modifiye albümin ve IMA/albümin oranı: Randomize kontrollü deneysel çalışma
Ischemia-modified albumin and the IMA/albumin ratio in the diagnosis and staging of hemorrhagic shock: A randomized controlled experimental study
Süleyman Türedi, Aynur Şahin, Metehan Akça, Selim Demir, Gökçen Derya Reis Köse, Arif Burak Çekiç, Mehmet Yıldırım, Ersin Yuluğ, Ahmet Menteşe, Süha Türkmen, Sami Acar
PMID: 32185760  doi: 10.14744/tjtes.2019.32754  Sayfalar 153 - 162

2.
Yeni bir hemostatik scaffold materyali ve kanama durdurmada fibrin çatı oluşumunun önemi: Deneysel sıçan çalışması
A novel hemostatic scaffold material and the importance of scaffold formation on ending hemorrhage: An experimental rat study
Ismail Altıntop, Mehmet Tatlı, Zeynep Soyer, Arzu Hanım Yay, Ahmet Öztürk, Çiğdem Karakükçü
PMID: 32185761  doi: 10.14744/tjtes.2019.34359  Sayfalar 163 - 170

3.
Sıçanlarda deneysel yanık modelinde oluşan staz zonunda nitrogliserinin etkisi
The effects of nitroglycerin in the zone of stasis in a rat burn model
Metin Gündüz, Tamer Sekmenli, Ceyhan Uğurluoğlu, İlhan Çiftçi
PMID: 32185753  doi: 10.14744/tjtes.2019.00005  Sayfalar 171 - 177

KLINIK ÇALIŞMA
4.
Strangüle ve inkarsere hernilerin değerlendirilmesinde yeni bir teknik: Near infrared spectroscopy
A new technique in the evaluation of strangulated and incarcerated hernias: Near-infrared spectroscopy
Murat Ziyan, Asım Kalkan, Özlem Bilir, Gökhan Ersunan, Deniz Özel, Özlem Uzun, Semih Korkut
PMID: 32185771  doi: 10.14744/tjtes.2019.72627  Sayfalar 178 - 185

5.
Perkütan kolesistostomi yönetimi zor olan tüm olgularda yapılmalı mıdır?
Should percutaneous cholecystostomy be used in all cases difficult to manage?
Erdem Barış Cartı, Koray Kutlutürk
PMID: 32185772  doi: 10.14744/tjtes.2020.73557  Sayfalar 186 - 190

6.
Akut apandisit tanısında GCP-2/CXCL-6 ve hs-CRP’nin tanısal değeri
Diagnostic value of GCP-2/CXCL-6 and hs-CRP in the diagnosis of acute appendicitis
Çiğdem Yücel, Esra Fırat Oğuz, Sadettin Er, İlhan Balamir, Turan Turhan, Mesut Tez
PMID: 32185759  doi: 10.14744/tjtes.2019.26270  Sayfalar 191 - 196

7.
Canlı donörden böbrek transplantasyonunda cerrahi ve ürolojik komplikasyonların 789 olguda güncellenmiş analizi: Tek bir merkez tecrübesi
An updated analysis of the surgical and urological complications of 789 living-related donor kidney transplantations: Experience of a single center
Tayfun Oktar, Taner Koçak, Tzevat Tefik, Selçuk Erdem, Öner Şanlı, H. Orhan Ziyla, İsmet Nane
PMID: 32185773  doi: 10.14744/tjtes.2019.78805  Sayfalar 197 - 202

8.
İyatrojenik safra yolu yaralanmalarının endoskopik ve cerrahi yönetimi
Endoscopic and surgical management of iatrogenic biliary tract injuries
Turan Acar, Nihan Acar, Feyyaz Güngör, Emrah Alper, Özlem Gür, Hakan Çamyar, Mehmet Hacıyanlı, Osman Nuri Dilek
PMID: 32185767  doi: 10.14744/tjtes.2019.62746  Sayfalar 203 - 211

9.
Pediatrik beyin hasarında optik sinir kılıf çapı ile Rotterdam bilgisayarlı tomografi skorlama arasındaki korelasyon
Correlation between optic nerve sheath diameter and Rotterdam computer tomography scoring in pediatric brain injury
Yasemin Kayadibi, Nazan Ülgen Tekerek, Osman Yeşilbaş, Serhat Tekerek, Emel Üre, Turgut Kayadibi, Deniz Esin Tekcan Şanlı
PMID: 32185780  doi: 10.14744/tjtes.2019.94994  Sayfalar 212 - 221

10.
Elektrik yanıkları ve komplikasyonları: Üçüncü basamak yanık merkezi yoğun bakım ünitesi verileri
Electrical burns and complications: Data of a tertiary burn center intensive care unit
Abdulkadir Başaran, Kayhan Gürbüz, Özer Özlü, Mete Demir, Orhan Eroğlu, Koray Daş
PMID: 32185768  doi: 10.14744/tjtes.2019.65780  Sayfalar 222 - 226

11.
Sivil nedenli abdominal ateşli silah yaralanmalarında non-operatif tedavi
Non-operative management of civilian abdominal gunshot wounds
Adnan Özpek, Tolga Canbak
PMID: 32185776  doi: 10.14744/tjtes.2020.86132  Sayfalar 227 - 234

12.
Fournier gangreni: Türkiye’deki tek bir merkezden beş yıllık deneyimlerimiz
Fournier’s gangrene: Five years’ experience from a single center in Turkey
Engin Hatipoglu, Süleyman Demiryas, Osman Şimşek, Kaya Sarıbeyoğlu, Salih Pekmezci
PMID: 32185769  doi: 10.14744/tjtes.2020.66805  Sayfalar 235 - 241

13.
Yaralanma ciddiyeti skorları ve revize edilmiş travma skorlarının orta dereceli travmalar için önemi: Bir devlet hastanesi tecrübesi
The importance of the injury severity scores and revised trauma scores for moderate traumas: A state hospital experience
Feray Yıldırım Aydın, Dilek Dülger
PMID: 32185756  doi: 10.14744/tjtes.2020.06623  Sayfalar 242 - 246

14.
Çocuklarda yutulan yabancı cisimler: Gerçekten gastrointestinal sistemden kendiliğinden geçiyorlar mı? 1000 olgu ile tek merkezli deneyim
Ingested foreign bodies in children: Do they really pass spontaneously from the gastrointestinal tract? A single-centre experience with 1000 cases
Hasan Özkan Gezer, Semire Serin Ezer, Abdulkerim Temiz, Emine İnce, Akgün Hiçsönmez
PMID: 32185763  doi: 10.14744/tjtes.2019.40350  Sayfalar 247 - 254

15.
Hartmann kapatılması prosedürü hâlâ yüksek morbiditeli bir cerrahi midir?
Reversal of Hartmann’s procedure is still a high-morbid surgery?
Ozan Akıncı, Müge Yurdacan, Başar Can Turgut, Server Sezgin Uludağ, Osman Şimşek
PMID: 32185770  doi: 10.14744/tjtes.2019.71725  Sayfalar 255 - 259

16.
Minimal invaziv teknik ile akromioklaviküler eklem rekonstrüksiyonunun sonuçları
Results of acromioclavicular joint reconstruction using a novel minimally invasive technique
Gazi Huri, Erdi Özdemir, Nezih Ziroglu, John Costouros, Edward McFarland
PMID: 32185762  doi: 10.14744/tjtes.2019.36897  Sayfalar 260 - 264

17.
Cerrahi olarak tedavi edilen asetabulum kırıkları: Prognozu hangi parametreler etkiler?
Acetabular fractures treated surgically: Which of the parameters affect prognosis
Utku Bilekdemir, Osman Civan, Ali Cavit, Hakan Özdemir
PMID: 32185778  doi: 10.14744/tjtes.2019.88472  Sayfalar 265 - 273

18.
Ortopedik travma hastalarında kaspas-8, granzim B ve sitokrom C apoptoz biyobelirteçlerin düzeylerinin karşılaştırılması
Comparison of caspase-8, granzyme B and cytochrome C apoptosis biomarker levels in orthopedic trauma patients
Özhan Pazarcı, Huseyin Aydin, Seyran Kılınç
PMID: 32185754  doi: 10.14744/tjtes.2019.02680  Sayfalar 274 - 279

19.
Tibia kırıklarının intramedüller çivilemesinde, distal kilitleme için elektromanyetik yönlendirme sistemi, serbest el tekniğinden üstün müdür? İleriye yönelik karşılaştırmalı bir çalışma
Is electromagnetic guidance system superior to a free-hand technique for distal locking in intramedullary nailing of tibial fractures? A prospective comparative study
Ahmet Aslan, Mehmet Nuri Konya, Anıl Gülcü, Serdar Sargın
PMID: 32185779  doi: 10.14744/tjtes.2020.94490  Sayfalar 280 - 286

20.
Yoğun bakım alanında travma konusunda 1980–2018 yılları arasında yapılan yayınların bibliyometrik analizi: Bütünsel yaklaşım
A bibliometric analysis of publications on trauma in critical care medicine during 1980–2018: A holistic view
Onur Karaca, Cem Emir Guldogan
PMID: 32185766  doi: 10.14744/tjtes.2020.61595  Sayfalar 287 - 295

21.
Çocuk acil servise başvuran hastaların gözden geçirilmesi: Türkiye’deki bir üçüncü basamak hastane çocuk acil eğitim kliniğinin kesitsel analizi
Evaluation of the patients admitted to the pediatric emergency service: Cross-sectional analysis of the pediatric emergency and trauma clinic of a tertiary training hospital in Turkey
Ahu Pakdemirli, Dilek Orbatu, Emel Berksoy
PMID: 32185774  doi: 10.14744/tjtes.2020.80079  Sayfalar 296 - 300

22.
İleri hava yolu yönetimi uygulanan ateşli silah yaralanmalarının değerlendirilmesi: Role II hastane deneyimi
Assessment of firearm injuries undergoing advanced airway management: Role II hospital experience
Sami Eksert, Mehmet Burak Asik, Murtaza Kaya
PMID: 32185765  doi: 10.14744/tjtes.2020.59956  Sayfalar 301 - 305

23.
Skorlama sistemleri ve ultrasonografinin tanısal doğruluğunun negatif apandektomi oranı ve cinsiyet üzerine etkisi
Diagnostic accuracy of ultrasonography and scoring systems: The effects on the negative appendectomy rate and gender
Rahman Şenocak, Şahin Kaymak
PMID: 32185777  doi: 10.14744/tjtes.2019.86717  Sayfalar 306 - 313

24.
Tandır yanıkları ve diğer alev yanıklarının karşılaştırılması
Comparison of tandir burns and other flame burns
Hakan Cinal, Ensar Zafer Barın
PMID: 32185758  doi: 10.14744/tjtes.2020.25160  Sayfalar 314 - 319

OLGU SERISI
25.
Nadir bir akut karın nedeni olan spontan rektus hematomunda endovasküler embolizasyon tedavisi
Endovascular embolisation treatment in a rare acute abdomen spontaneous rectus sheath haematoma
Çağlayan Çakır
PMID: 32185764  doi: 10.14744/tjtes.2019.44015  Sayfalar 320 - 324

OLGU SUNUMU
26.
Yoğun bakım ünitesinde sepsisli bir hastada ensefalopatinin altında yatan bir neden olarak posteriyor reversible ensefalopati sendromu: Olgu sunumu
Posterior reversible encephalopathy syndrome as an underlying cause for encephalopathy in a sepsis patient in the intensive care unit: A case report
Günseli Orhun
PMID: 32185775  doi: 10.14744/tjtes.2019.82668  Sayfalar 325 - 327

27.
Nadir bir olgu sunumu: Mastoid kırığı nedeniyle oluşan servikal subkutan ve mediastinal amfizem
A rare case report: Cervical subcutaneous and mediastinal emphysema due to mastoid fracture
Haydar Gök, Selim Şeker, Halil Olgun Peker, Mehmet Alpay Çal, Tamer Altay, Suat Çelik
PMID: 32185755  doi: 10.14744/tjtes.2019.02828  Sayfalar 328 - 330

28.
Bronş ve aortun müşterek yaralanmasının başarılı tedavisi
Successful treatment of a combined bronchial and aortic trauma
Murat Sarıçam, Berker Özkan, Alper Toker
PMID: 32185757  doi: 10.5505/tjtes.2018.23429  Sayfalar 331 - 333