p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Cilt : 28 Sayı : 1 Yıl : 2024

Hızlı Arama
SCImago Journal & Country Rank
Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Dergisi - Ulus Travma Acil Cerrahi Derg: 28 (1)
Cilt: 28  Sayı: 1 - Ocak 2022
DIĞER
1.
Ön sayfalar
Frontmatters

Sayfalar I - X

DENEYSEL ÇALIŞMA
2.
Orta ve hafif beyin travmalı sıçanlarda böbrek fonksiyonlarının değerlendirilmesi
Evaluation of renal function in rats with moderate and mild brain trauma
Şebnem Tekin Neijmann, Alev Kural, Nurten Sever, Halil Dogan, Sezgin Sarıkaya
PMID: 34967428  PMCID: PMC10443170  doi: 10.14744/tjtes.2020.29015  Sayfalar 1 - 7

3.
Oktreotidin, sepsis modelinde sıçanların akciğerleri üzerindeki kısa dönem koruyucu etkisi
Short-term protective effect of octreotide on the lungs of rats with experimentally induced sepsis
Saylav Ejder Bora, Arife Erdoğan, Mumin Alper Erdoğan, Gürkan Yiğitturk, Adem Çakır, Oytun Erbaş
PMID: 34967421  PMCID: PMC10443160  doi: 10.14744/tjtes.2020.02589  Sayfalar 8 - 14

4.
Deneysel temas tipi yanıklarda topikal Alpinia officinarum (havlıcan) tedavisinin akut etkilerinin araştırılması ve topikal gümüş sülfadiazin tedavisi ile karşılaştırılması
Investigation of acute effects of topical Alpinia officinarum (galangal) treatment in experimental contact type burns and comparison with topical silver sulfadiazine treatment
Koray Kadam, Selahattin Kıyan, Yiğit Uyanıkgil, Fatih Karabey, Emel Öykü Çetin
PMID: 34967434  PMCID: PMC10443162  doi: 10.14744/tjtes.2020.69002  Sayfalar 15 - 26

KLINIK ÇALIŞMA
5.
COVID-19 pandemisinin ilk 100 gününde ortopedik travma cerrahisi pratiğine etkisi: İstanbul’da bir üniversite hastanesinin deneyimi
The impact of COVID-19 pandemic in the first 100 days on orthopedic trauma surgery practice, the experience of a university hospital in Istanbul
Mahmut Kürşat Özşahin, Göker Utku Değer, Nuri Aydın
PMID: 34967425  PMCID: PMC10443172  doi: 10.14744/tjtes.2021.23796  Sayfalar 27 - 32

6.
Geriatrik akut apandisitli hastalarda perforasyonla ilişkili faktörlerin belirlenmesi
Determination of factors associated with perforation in patients with geriatric acute appendicitis
Emine Emektar, Seda Dağar, Rabia Handan Karaatlı, Hüseyin Uzunosmanoğlu, Hakan Buluş
PMID: 34967426  PMCID: PMC10443166  doi: 10.14744/tjtes.2020.25741  Sayfalar 33 - 38

7.
Acil serviste üst gastrointestinal kanama ile başvuran 80 yaş üstü hastalarda invaziv olmayan skorlama sistemleri kullanılarak olumsuz sonuçların tahmini
Prediction of adverse outcomes using non-endoscopic scoring systems in patients over 80 years of age who present with the upper gastrointestinal bleeding in the emergency department
Okan Bardakçı, Duygu Sıddıkoğlu, Gökhan Akdur, Güven Şimşek, Ünzile Atalay, Murat Das, Okhan Akdur, Yavuz Beyazit
PMID: 34967427  PMCID: PMC10443161  doi: 10.14744/tjtes.2020.27810  Sayfalar 39 - 47

8.
Peroneal nekrotizan fasiit hastalığında anestezi tekniğini seçerken kullanılması gereken faktörler var mı?: İki merkezden bir kohortun tanımlayıcı analizi
Are there factors in the disease of peroneal necrotizing fasciitis which should be used when choosing the anesthetic technique?: Descriptive analysis of a cohort from two centers
Ömer Faruk Boran, Bülent Katı, Veli Fahri Pehlivan, Maruf Boran, Evren Büyükfırat, Mehmet Buğra Bozan, Osman Barut, Mehmet Kutlu Demirkol, Halil Çiftçi
PMID: 34967423  PMCID: PMC10443158  doi: 10.14744/tjtes.2020.15088  Sayfalar 48 - 56

9.
1442 pediatrik yanık hastasının epidemiyolojisi ve sonuçları: Tek merkez deneyimi
Epidemiology and outcome of 1442 pediatric burn patients: A single-center experience
Özer Özlü, Abdulkadir Başaran
PMID: 34967435  PMCID: PMC10443157  doi: 10.14744/tjtes.2020.69447  Sayfalar 57 - 61

10.
Mülteci ve yerel hastalar arasında komplike apandisit oranlarının karşılaştırılması
Comparison of complicated appendicitis rates between refugees and local patients
Saliha Karagöz Eren, Yunus Dönder
PMID: 34967436  PMCID: PMC10443165  doi: 10.14744/tjtes.2020.70025  Sayfalar 62 - 68

11.
Evli kadınların eş şiddetine maruz kalma durumları: Türkiye’nin Doğusunda toplum tabanlı bir çalışma
Exposure of married women to spousal violence: A community-based study in Eastern Turkey
Evrim Çelebi, Edibe Pirincci, Ayşe Birsen Durmuş
PMID: 34967431  PMCID: PMC10443171  doi: 10.14744/tjtes.2020.47012  Sayfalar 69 - 77

12.
Karadeniz Bölgesi’nde “patpat” kazalarına bağlı ölümler
Deaths due to “patpat” accidents in the Black Sea Region, Turkey
Hüseyin Çetin Ketenci, Mehmet Altınok, Sait Özsoy, Halil Ilhan Aydoğdu, Muhammet Çelik, Nazım Ercüment Beyhun
PMID: 34967430  PMCID: PMC10443155  doi: 10.14744/tjtes.2020.46705  Sayfalar 78 - 83

13.
Pediatrik el yanıklarının klinik sonuçları ve başlıca neden olarak çocuk ihmalinin değerlendirilmesi: Geriye dönük bir çalışma
Clinical outcome of pediatric hand burns and evaluation of neglect as a leading cause: A retrospective study
Abdulkadir Başaran, Mehmet Ali Narsat
PMID: 34967422  PMCID: PMC10443163  doi: 10.14744/tjtes.2020.13922  Sayfalar 84 - 89

14.
Libya sivil savaşında gerçekleşen ürolojik yaralanmalar
Urological injuries in the civil war of Libya
Özkan Onuk, Nusret Can Çilesiz, Arif Özkan, Elbrus Zarbaliyev, Nurten Dayıoğlu, Barış Nuhoğlu
PMID: 34967432  PMCID: PMC10443168  doi: 10.14744/tjtes.2020.57291  Sayfalar 90 - 93

15.
COVID-19 pandemisi karantina döneminde pediatrik kırıkların özelliklerinin değerlendirilmesi
An evaluation of the characteristics of orthopedic pediatric traumas during the COVID-19 pandemic lockdown period
Alper Köksal, Yalkin Çamurcu, Ferdi Dırvar, Furkan Yapıcı, Hakan Akgün, Ozan Kaya
PMID: 34967433  PMCID: PMC10443156  doi: 10.14744/tjtes.2020.67681  Sayfalar 94 - 98

16.
Mandibula kondil kırıklarında farklı tedavi tekniklerin karşılaştırılması
Comparison of different treatment techniques in the mandibular condyle fracture
Nihal Durmuş Kocaaslan, Beyza Karadede Ünal, Melekber Çavuş Özkan, Berşan Karadede, Özhan Çelebiler
PMID: 34967439  PMCID: PMC10443169  doi: 10.14744/tjtes.2020.94992  Sayfalar 99 - 106

17.
Delbet tip 2 femur boyun kırıklarında avasküler nekroz oluşması gerçekten engellenebilir mi?
Can formation of avascular necrosis really be prevented in Delbet type 2 femoral neck fractures?
Mehmet Sait Akar, Şeyhmus Yiğit
PMID: 34967429  PMCID: PMC10443173  doi: 10.14744/tjtes.2020.33568  Sayfalar 107 - 112

OLGU SUNUMU
18.
Teknesyum-99m işaretli RBC gastrointestinal kanama SPECT/CT ile rastlantısal yumuşak doku hematomu tespit edilen olgu
A case of soft tissue hematoma detected incidentally on 99m TC-labelled RBC gastrointestinal bleeding SPECT/CT
Rüya Erinç, Özge Vural Topuz, Müge Öner Tamam
PMID: 34967438  PMCID: PMC10443159  doi: 10.14744/tjtes.2020.90376  Sayfalar 113 - 115

19.
Künt multi-travma olgusunda teşhisi gecikmiş tam kat ana hepatik kanal yaralanmasının başarılı yönetimi
Delayed diagnosis and successful management of completely transected common hepatic duct in a blunt multitrauma patient
Mehmet Köstek, Özgür Bostancı, Tayfun Bilgiç, Muharrem Battal
PMID: 34967424  PMCID: PMC10443164  doi: 10.14744/tjtes.2020.22903  Sayfalar 116 - 119

20.
Majör künt trakeal ve özofagus hasarında havayolu yönetimi: Olgu sunumu
Airway management of major blunt tracheal and esophageal injury: A case report
Kemalettin Koltka, Zerrin Sungur, Mehmet İlhan, Ali Fuat Kaan Gök, Emre Sertaç Bingül
PMID: 34967437  PMCID: PMC10443167  doi: 10.14744/tjtes.2020.81613  Sayfalar 120 - 123