p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Cilt : 28 Sayı : 7 Yıl : 2024

Hızlı Arama
SCImago Journal & Country Rank
Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Dergisi - Ulus Travma Acil Cerrahi Derg: 28 (7)
Cilt: 28  Sayı: 7 - Temmuz 2022
DIĞER
1.
Ön Sayfalar
Frontmatters

Sayfalar I - V

DENEYSEL ÇALIŞMA
2.
Karvedilol’ün sıçanlarda karaciğer iskemi-reperfüzyon hasarı üzerine etkileri
Effects of Carvedilol on liver ischemia-reperfusion injury in rats
Mehmet Tolga Kafadar, Mehmet Ali Gök
PMID: 35775675  PMCID: PMC10493845  doi: 10.14744/tjtes.2021.57824  Sayfalar 885 - 893

KLINIK ÇALIŞMA
3.
COVID-19 pandemi sürecinde unkomplike akut apandisit yönetimi: Appendektomi mi? nonoperatif tedavi mi?
Management of uncomplicated acute appendicitis during the COVID-19 pandemic: Appendectomy or non-surgical treatment?
Ahmet Erdoğan, Ahmet Türkan
PMID: 35775671  PMCID: PMC10493843  doi: 10.14744/tjtes.2021.45944  Sayfalar 894 - 899

4.
COVID-19 salgınının acil genel cerrahi sonuçlarına etkisi: Tek merkezli geriye dönük bir kohort çalışması
Impact of the COVID-19 pandemic on emergency general surgery outcomes: A single-center retrospective cohort study
Süleyman Utku Çelik, Emin Lapsekili, Ümit Alakuş
PMID: 35775682  PMCID: PMC10493828  doi: 10.14744/tjtes.2021.89287  Sayfalar 900 - 910

5.
COVID-19 pandemisinin el cerrahisi üzerine etkisi
Impact of COVID-19 pandemic on hand injuries
Melekber Çavuş Özkan, Ömer Saraç, Mehmet Deniz Kesimer, Zeynep Akdeniz Doğan, Fatma Nihal Durmus Kocaaslan, Bulent Sacak
PMID: 35775678  PMCID: PMC10493839  doi: 10.14744/tjtes.2021.75100  Sayfalar 911 - 919

6.
COVID-19 spontan rektus kılıf hematom insidansını arttırır mı?
Does COVID-19 increase the incidence of spontaneous rectus sheath hematoma?
Mehmet Özer, Serdar Gokay Terzioglu, Betül Keskinkılıç Yağız, Ahmet Gürer, Tolga Dinç, Ali Coskun
PMID: 35775687  PMCID: PMC10493841  doi: 10.14744/tjtes.2022.85681  Sayfalar 920 - 926

7.
Ciddi torakoabdominal travma hastalarında laktat-hematokrit oranının prognostik değeri
Prognostic value of lactate to hematocrit ratio score in patients with severe thoracoabdominal trauma
Bülent Demir, Muhammed İkbal Şaşmaz, Ekim Saglam Gurmen, Adnan Bilge
PMID: 35775673  PMCID: PMC10493832  doi: 10.14744/tjtes.2021.51189  Sayfalar 927 - 932

8.
Pediatrik torakoabdominal yaralanmalarda mortalite ve yoğun bakım gereksiniminin belirleyicileri
Determinants of mortality and intensive care requirement in pediatric thoracoabdominal injuries
Fatma Akgül, Anıl Er, Aykut Çağlar, Emel Ulusoy, Hale Çitlenbik, Murat Duman, Durgül Yılmaz
PMID: 35775672  PMCID: PMC10493837  doi: 10.14744/tjtes.2021.48961  Sayfalar 933 - 939

9.
Akut kolesistitli hastalarda SIRI, SII, PNI VE GPS değerlerinin kolesistostomi uygulamasındaki prediktif rolü
Predictive evaluation of SIRI, SII, PNI, and GPS in cholecystostomy application in patients with acute cholecystitis
İbrahim Ethem Cakcak, Osman Kula
PMID: 35775683  PMCID: PMC10493840  doi: 10.14744/tjtes.2022.90249  Sayfalar 940 - 946

10.
Serum kolesistokinin düzeyi, zor kolesistektomi için belirleyici faktör olabilir: Azalmış kolesistokinin reseptör düzeyleri
Serum cholecystokinin levels can be a predictive factor for difficult cholecystectomy: Decreased cholecystokinin receptor levels
Tonguç Utku Yılmaz, Fatma Ceyla Eraldemir, Çiğdem Vural, Saffet Çınar, Esra Acar, Serdar Caglayangil, Büşra Yaprak Bayrak, Nihat Zafer Utkan
PMID: 35775684  PMCID: PMC10493831  doi: 10.14744/tjtes.2022.96572  Sayfalar 947 - 953

11.
Akut travmada rutin laboratuvar testlerinin kullanımı: Geriye dönük bir analiz
The use of routine laboratory testing in acute trauma care: A retrospective analysis
Zar Popal, Tim Schepers, Peter van Schie, Georgios Giannakopoulos, Jens Halm
PMID: 35775666  PMCID: PMC10493847  doi: 10.14744/tjtes.2021.14826  Sayfalar 954 - 959

12.
Akut apandisitte perforasyonu öngörmede kullanılan laboratuvar belirteçleri
Laboratory markers used in the prediction of perforation in acute appendicitis
Mehmet Patmano, Durmuş Ali Çetin, Tufan Gümüş
PMID: 35775680  PMCID: PMC10493830  doi: 10.14744/tjtes.2021.83364  Sayfalar 960 - 966

13.
Üçüncü basamak bir hastanenin acil servisine sevk edilen akut pankreatitli hastaların şiddetinin öngörülmesinde farklı risk sınıflandırma sistemlerinin karşılaştırılması
Comparison of different risk stratification systems for prediction of acute pancreatitis severity in patients referred to the emergency department of a tertiary care hospital
Okan Bardakçı, Gökhan Akdur, Murat Das, Duygu Sıddıkoğlu, Okhan Akdur, Yavuz Beyazit
PMID: 35775674  PMCID: PMC10493842  doi: 10.14744/tjtes.2021.51892  Sayfalar 967 - 973

14.
Çocuklarda laparoskopik apendektomilerde intraperitoneal bupivakain enjeksiyonunun ameliyat sonrası ağrı üzerine etkileri: Kontrollü randomize çift kör çalışma
Effects of intraperitoneal bupivacaine injection in laparoscopic appendectomy in children on post-operative pain: A controlled randomized double-blinded study
Ergun Ergün, Anar Gurbanov, Gulnur Gollu, Ufuk Ates, Meltem Bingöl-koloğlu, Ahmet Çakmak, Özlem Selvi Can
PMID: 35775676  PMCID: PMC10493829  doi: 10.14744/tjtes.2021.68927  Sayfalar 974 - 978

15.
Akut apandisitin tıbbi tedavisinin devam edilmesinde immatür granülosit sayısı ve yüzdesi önemli mi? İleriye yönelik randomize kontrollü çalışma
Are the immature granulocyte count and percentage important in continue medical treatment in acute appendicitis? A prospective, randomized, and controlled study
Mehmet Buğra Bozan, Fatih Mehmet Yazar, Ömer Faruk Boran, Özlem Güler, Ayşe Azak Bozan
PMID: 35775679  PMCID: PMC10493844  doi: 10.14744/tjtes.2021.76307  Sayfalar 979 - 987

16.
Acilde şiddet: Türkiye’deki genel cerrahların durumu
Violence in emergency service: The situation of general surgeons in Turkey
Burak Güney, Caner Baysan, Semra Günay
PMID: 35775681  PMCID: PMC10493825  doi: 10.14744/tjtes.2021.89026  Sayfalar 988 - 996

17.
Pediatrik yaş grubunun bilgisayarlı tomografi görüntülerinden kraniyovertebral bileşkedeki normal kemik yapıların şekil ve boyutlarının ölçülmesi
Measuring the shape and dimensions of normal the bony structures in the craniovertebral junction from computed tomography images of the pediatric age group
Mustafa Kaya, Davut Ceylan, Tibet Kaçıra, Emrah Keskin, Yıldıray Çelenk, Ezel Yaltırık Bilgin, Özlem Kıtıki Kaçıra
PMID: 35775670  PMCID: PMC10493827  doi: 10.14744/tjtes.2022.45610  Sayfalar 997 - 1007

18.
Humerus proksimal kırıklarında kilitli plak-vida ile tespit sonrası redüksiyon kaybında etkili faktörlerin karşılaştırılması
Comparison of effective factors in loss of reduction after locking plate-screw treatment in humerus proximal fractures
Levent Adıyeke, Ali Geçer, Oğuzhan Bulut
PMID: 35775667  PMCID: PMC10493838  doi: 10.14744/tjtes.2022.28742  Sayfalar 1008 - 1015

OLGU SUNUMU
19.
Piyojenik spondilit ve psoas apsesine bağlı enfeksiyöz aortit: Olgu sunumu
Infectious aortitis from pyogenic spondylitis and psoas abscess: Case report
Kwang Yul Jung, Hosub Chung
PMID: 35775686  PMCID: PMC10493834  doi: 10.14744/tjtes.2022.12925  Sayfalar 1016 - 1019

20.
Ateşli silah yaralanması sonrası gelişen süperior gluteal arter psödoanevrizmasına bağlı peroneal sinir lezyonunun eşlik ettiği gecikmiş gluteal kompartman sendromu
Delayed presentation of gluteal compartment syndrome presenting with peroneal palsy secondary to superior gluteal artery pseudoaneurysm following ballistic injury
Ahmet Burak Bilekli, Nisa Selin Kılınç, Çağrı Neyişci, Yusuf Erdem, Doğan Bek
PMID: 35775677  PMCID: PMC10493846  doi: 10.14744/tjtes.2020.72066  Sayfalar 1020 - 1026

21.
Sengstaken-Blakemore tüpünün farklı bir endikasyonda kullanımı: Olgu sunumu
Use of Sengstaken–Blakemore tube in a different indication: A case report
Emin Tunç Demir, Mehmet Çuhadar
PMID: 35775668  PMCID: PMC10493835  doi: 10.14744/tjtes.2020.36155  Sayfalar 1027 - 1030

22.
Dekompanse hipovolemik şok ile gelen bir çocukta Meckel divertikülünün nadir prezentasyonu
Uncommon presentation of Meckel’s diverticulum in a child with decompensated hypovolemic shock
Nihan Şık, Aslıhan Uzun, Ali Öztürk, Efil Aydın, Osman Zeki Karakuş, Murat Duman, Durgül Yılmaz
PMID: 35775669  PMCID: PMC10493833  doi: 10.14744/tjtes.2020.39887  Sayfalar 1031 - 1034

23.
Gastrik perforasyon: Özofageal entübasyon sonrası sıradışı bir komplikasyon
Gastric perforation: An unusual complication after esophageal intubation
Ozan Akıncı, Özlem Akıncı
PMID: 35775685  PMCID: PMC10493836  doi: 10.14744/tjtes.2022.08395  Sayfalar 1035 - 1037

24.
Wohlfahrtiimonas chinisclastica ilişkili yumuşak doku enfeksiyonu ve osteomiyelit: Nadir bir olgu sunumu
Wohlfahrtiimonas chitiniclastica-related soft-tissue infection and osteomyelitis: A rare case report
Mustafa Onur Karaca, Merve Gürler, Meltem Afacan, Mustafa Mert Terzi, Ebru Evren, Güle Çınar Aydın, Alper Tekeli, Mahmut Kalem, Zeynep Ceren Karahan
PMID: 35775665  PMCID: PMC10493826  doi: 10.14744/tjtes.2022.01409  Sayfalar 1038 - 1041