p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Cilt : 29 Sayı : 2 Yıl : 2024

Hızlı Arama
SCImago Journal & Country Rank
Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Dergisi - Ulus Travma Acil Cerrahi Derg: 29 (2)
Cilt: 29  Sayı: 2 - Şubat 2023
DIĞER
1.
Ön Sayfalar
Frontmatters

Sayfalar I - V

DENEYSEL ÇALIŞMA
2.
Sıçanlarda sepsisle oluşturulan karaciğer hasarı üzerine sildenafil uygulamasının koruyucu rolünün belirlenmesi
The determination of the protective role of sildenafil administration in rats with sepsis-induced liver injury
Serkan Cerrah, Elif Cadirci, Nihat Okcu, Özcan Deveci
PMID: 36748765  PMCID: PMC10198326  doi: 10.14744/tjtes.2022.45605  Sayfalar 133 - 139

3.
Deneysel olarak oluşturulmuş diyabetik sıçanlarda kitosanın oral mukozada yara iyileşmesine etkisinin histopatolojik araştırılması
Histopathological investigation of the effect of chitosan on oral mucous wound healing in experimentally established diabetic rats
Reha Gür, Nevin Büyükakyüz, Barış Altuğ Aydil, Mustafa Ayhan
PMID: 36748767  PMCID: PMC10198325  doi: 10.14744/tjtes.2022.55726  Sayfalar 140 - 148

4.
Pterygomaksiller bağlantı ile kırık paterni arasındaki ilişkinin radyolojik incelenmesi
Radiological examination of the relationship between the pterygomaxillary junction and fracture pattern
Mustafa Ayhan, Sedef Ayşe Taşyapan, Abdulsamet Kundakçıoğlu, Metin Berk Kasapoğlu, Sabri Cemil İşler, Barış Altuğ Aydil, Ilknur Özcan, Gülce Ecem Doğancalı
PMID: 36748778  PMCID: PMC10198336  doi: 10.14744/tjtes.2022.45995  Sayfalar 149 - 154

5.
Deneysel kafa travma araştırmasında takrolimus’un histopatolojik etkinliği
Histopathological efficacy of tacrolimus in an experimental head trauma study
Ali Atadağ, İbrahim Erkutlu, Ahmet Sarper Bozkurt, Ömer Eronat, Yıldız Büyükdereli Atadağ, Necati Üçler, Abidin Murat Geyik
PMID: 36748776  PMCID: PMC10198338  doi: 10.14744/tjtes.2023.33644  Sayfalar 155 - 162

KLINIK ÇALIŞMA
6.
COVID-19 hastalarında invaziv ve non-invaziv ventilasyon uygulamalarında önemli prognostik faktörlerin ve BT skorlarının korelasyonu
Correlation of important prognostic factors and CT scores in invasive and non-invasive ventilation of COVID-19 patients
Ayfer Kaya Gök, Aygen Turkmen, Emine Köse, Ferhat Çengel, Serpil Şehirlioglu
PMID: 36748772  PMCID: PMC10198330  doi: 10.14744/tjtes.2022.92770  Sayfalar 163 - 168

7.
Cerrahi müdahale geçiren karaciğer rüptürü olan hastalar için bir nomogram öngörü modelinin oluşturulması
Construction of a nomogram predictive model for patients with liver rupture undergoing surgical intervention
Gen-fei Zhu, Xiao-Qing Wu, Yang Chen, Feng Jiang
PMID: 36748770  PMCID: PMC10198341  doi: 10.14744/tjtes.2022.67669  Sayfalar 169 - 175

8.
Akciğerlerde mermi yörüngesinin tespiti: Çocuklarda multidedektör bilgisayarlı tomografinin reformatlanmış görüntüleri
Bullet trajectory detection in the lung: Multiplanar reformatted imaging of multidetector computed tomography in children
Mehmet Emin Boleken, Abdurrahim Dusak, Tansel Günendi, Osman Hakan Kocaman, Veysel Kaya, Mustafa Erman Dörterler
PMID: 36748771  PMCID: PMC10198328  doi: 10.14744/tjtes.2022.72733  Sayfalar 176 - 182

9.
Acil karın ön duvarı fıtığı cerrahisinde strangülasyon ve intestinal rezeksiyon prediktörlerinin değerlendirilmesi ve klinik önemi
Evaluation and clinical significance of predictors for strangulation and intestinal resection in emergency anterior abdominal wall hernia surgery
Mehmet Zeki Buldanlı, Sacit Altuğ Kesikli, Şebnem Çimen, Burak Uçaner
PMID: 36748775  PMCID: PMC10198342  doi: 10.14744/tjtes.2022.20093  Sayfalar 183 - 192

10.
Akut karının nadir nedenleri ve literatür incelemesi: Primer/sekonder omental torsiyon, izole segmental omental nekroz ve epiploik apandisit
Rare causes of acute abdomen and review of literature: Primary/secondary omental torsion, isolated segmental omental necrosis, and epiploic appendagitis
Muharrem Öztaş, Baki Türkoğlu, Bediye Öztas, Ümit Alakuş, Ulvi Mehmet Meral
PMID: 36748764  PMCID: PMC10198327  doi: 10.14744/tjtes.2022.28430  Sayfalar 193 - 202

11.
Laparoskopik apendektomide cerrahi alan enfeksiyonunu azaltmak için spesimen torbası kullanmak gerekli mi?: Randomize kontrollü bir çalışma
Is it necessary to use specimen retrieval bag for reducing surgical site infection in laparoscopic appendectomy?A randomized controlled trial
Mustafa Sami Bostan, Celil Uğurlu
PMID: 36748777  PMCID: PMC10198332  doi: 10.14744/tjtes.2022.97828  Sayfalar 203 - 211

12.
Yeni bir topografik sınıflandırmanın burun kırığının prognozunu ve tedavi şeklini belirleme üzerindeki etkisi
The effect of a new topographic classification on determining the prognosis of nasal fracture and treatment modality
Seckin Aydin Savas, Ismail Erkan Aydin
PMID: 36748762  PMCID: PMC10198329  doi: 10.14744/tjtes.2022.09406  Sayfalar 212 - 217

13.
Künt toraks travmalı olgularda skapula kırığı varlığının mortalite ve morbidite ile ilişkisi
The relationship between the presence of scapula fracture and mortality and morbidity in cases with blunt thoracic trauma
Fatoş Kozanlı, Özlem Güler
PMID: 36748761  PMCID: PMC10198335  doi: 10.14744/tjtes.2022.02362  Sayfalar 218 - 223

14.
Temporomandibular eklem ankilozunun ameliyat sonrası nüksünde nötrofil lenfosit ve trombosit lenfosit oranlarının öngörü etkisi
The predictive effect of neutrophil-lymphocyte and platelet-lymphocyte ratios in the post-operative recurrence of temporomandibular joint ankylosis
Erol Kozanoğlu, Bora Edim Akalın, Ömer Berköz, Hüseyin Can Yücel, Mehmet Yıldıran, Mehmet Solmaz, Ufuk Emekli
PMID: 36748774  PMCID: PMC10198337  doi: 10.14744/tjtes.2023.01801  Sayfalar 224 - 229

15.
Erişkinlerde akut orta şaft klavikula kırıklarının tedavisinde yeni kilitli intramedüller çivi: Geriye dönük bir çalışma
New interlocking intramedullary nail for treating acute midshaft clavicular fractures in adults: A retrospective study
Birkan Kibar, Ali Cavit, Abdullah Örs, Oktay Polat, Ridvan Mete Oral, Mert Kahraman Maraslı
PMID: 36748766  PMCID: PMC10198339  doi: 10.14744/tjtes.2022.50517  Sayfalar 230 - 235

16.
Parmak replantasyonlarında devamlı ve kesintili dikiş teknikleri kullanılarak gerçekleştirilen dijital sinir ve dijital arter onarımlarının karşılaştırması
A comparative study of digital nerve and digital arterial repairs performed using running versus interrupted suture techniques in finger replantations
Bülent Özdemir, Abdullah Kucukalp
PMID: 36748763  PMCID: PMC10198333  doi: 10.14744/tjtes.2022.23012  Sayfalar 236 - 246

17.
Sakrum kırıklarının 3 boyutlu haritalandırılması
Fracture lines and comminution zones of traumatic sacral fractures
Sinan Oguzkaya, Yasin Semih Güvercin, Turan Bilge Kızkapan, Gokay Eken, Feridun Arat, Abdulhamit Misir
PMID: 36748773  PMCID: PMC10198334  doi: 10.14744/tjtes.2022.15163  Sayfalar 247 - 251

OLGU SUNUMU
18.
Bir Covid-19 hastasında çift peptik ülser perforasyonu, son derece nadir bir durum
Double peptic ulcer perforation in a Covid-19 patient, extremely rare entity
Kayhan Ozdemir, Baris Mantoglu, Guner Cakmak, Ugurcan Dulger, Zulfu Bayhan, Erhan Eroz
PMID: 36748769  PMCID: PMC10198331  doi: 10.14744/tjtes.2021.56346  Sayfalar 252 - 254

19.
Sebebi belirsiz travma nedenli servikal omurga yaralanmasına bağlı hastane dışı kardiyak arrest: İki olgunun incelenmesi
Out-of-hospital cardiac arrest due to cervical spine injury by uncertain trauma: A study of two cases
Hosub Chung, Duk Hee Lee, Keon Kim, Yoon Hee Choi, Sung Jin Bae
PMID: 36748768  PMCID: PMC10198340  doi: 10.14744/tjtes.2021.56055  Sayfalar 255 - 258