p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Cilt : 4 Sayı : 1 Yıl : 2024

Hızlı Arama
SCImago Journal & Country Rank
Turkish Journal of Trauma and Emergency Surgery ATEŞLİ SİLAH YARALANMASINA BAĞLI PENETRAN MESANE YARALANMALARI [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 1998; 4(1): 58-62

ATEŞLİ SİLAH YARALANMASINA BAĞLI PENETRAN MESANE YARALANMALARI

İbrahim H Taçyıldız1, Hayrettin Şahin1, Ferruh Akay1, M Kamuran Bircan1, Celalettin Keleş1
Dicle Üniv. Tıp Fak. Genel Cerrahi Ad

Bu çalışmada; 1990 ile 1996 tarihleri arasında ateşli silah yaralanmasına bağlı penetran mesane yaralanması nedeni ile ameliyat edilen 28 olgu; tanı ve tedavi yöntemleri, yandaş organ yaralanması, morbidite ve mortalite oranları açısından değerlendirildi. Mesane rüptürü tanısı olguların 16'sında retrograt sistografi ile, 12'sinde ise laparotomi sırasında konuldu. Yirmialtı hastada intraperitoneal, 2 hastada ekstrapertoneal mesane rüptürü mevcuttu. Tüm hastaların mesane rüptürleri primer sütür ile onarıldı. Hiçbir hastada izole mesane yaralanması yoktu. Yandaş organ yaralanması olarak 27 hastada intraabdominal organ yaralanması, 12 hastada fraktür, 5 hastada diğer organ yaralanmaları saptandı. Olguların hiçbirinde direkt mesane yaralanması ile ilgili mortalite görülmedi. Ancak 2 olgu yandaş organ yaralanmaları nedeni ile kaybedildi. Sonuç olarak; ateşli silah yaralanmasına bağlı mesane rüptürleri primer sütürle güvenli olarak onarılabilir. Ancak yandaş yaralanmalar ciddi komplikasyonlara neden olabilir.

Anahtar Kelimeler: PENETRAN YARALANMA, MESANE, ATEŞLİ SİLAH

PENETRATING INJURIES OF THE BLADDER DUE TO GUNSHOT WOUNDS

İbrahim H Taçyıldız1, Hayrettin Şahin1, Ferruh Akay1, M Kamuran Bircan1, Celalettin Keleş1
Dicle Üniv. Tıp Fak. Genel Cerrahi Ad

In this study; 28 patients underwent surgery secondary to penetrating injury of the bladder due to gunshot wounds between 1990 and 1996 were evaluated retrospectively according to the diagnosis and treatment methods, associated organ injury, morbidity and mortality rates. The bladder rupture was diagnosed with retrograde cystography in 16 patients and with laparotomy in 12 patients. Bladder rupture was intraperitoneal in 26 patients and extraperitoneal in 2 patients. Bladder ruptures were repaired with primary suture in all of patients. No patient had isolated bladder injury, while there were intraabdominal injury in 27 patients, fractures in 12 patients and other organ injuries in 5 patients as associated injuries. There were no mortally directly related with the bladder injury, 2 patients died secondary to associated organ injury. As a result; the bladder ruptures due to gunshot wounds can be repaired primarily with safety. But, associated injuries can cause severe complications.

Keywords: PENETRATING INJURY, BLADDER, GUNSHOT

İbrahim H Taçyıldız, Hayrettin Şahin, Ferruh Akay, M Kamuran Bircan, Celalettin Keleş. PENETRATING INJURIES OF THE BLADDER DUE TO GUNSHOT WOUNDS. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 1998; 4(1): 58-62