p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Cilt : 4 Sayı : 1 Yıl : 2024

Hızlı Arama
SCImago Journal & Country Rank
Turkish Journal of Trauma and Emergency Surgery GECİKMİŞ TRAVMATİK İNTRASEREBRAL HEMATOMLARIN ERKEN TANI, TAKİP VE TEDAVİSİ [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 1998; 4(1): 33-38

GECİKMİŞ TRAVMATİK İNTRASEREBRAL HEMATOMLARIN ERKEN TANI, TAKİP VE TEDAVİSİ

Murat Kutlay1, Kenan Kırıcı1, M Nusret Demircan1
Gata Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Nöroşirurji Kliniği

Gecikmiş travmatik intraserebral hematomlar (GTİSH), nadir rastlanılan ve etyopatolojisi hala tartışmalı bir durumdur. Bilgisayarlı tomografi (BT) tanı konan olgu sayısını arttırmıştır. Kliniğimize, 1 Ocak 1990 ile 31 Aralık 1996 tarihleri arasında 840 kafa travmalı olgu kabul edilmiştir. Bu gruptan tedavi edilen 10 GTİSH olgusu bu çalışmada sunuldu. Olguların 9'u (%90) erkek, 1'i (%10) kadındı. Yaşları 6 ile 73 arasındaydı (ortalama yaş 43). En sık rastlanılan etyolojik faktör, trafik kazası idi. Olguların kabul sırasındaki Glasgow Koma Skorları (GKS) 10 du. 10 hastanın 8'i konservatif olarak tedavi edildi. Mortalite oranı % 50 idi (n=5). Bu çalışma, şiddetli kafa travması geçirenlerin (GKS 10), özellikle ileri yaştaki olguların (>50 yaş), ilk kranial BT'de küçük intraserebral hematomu, kontüzyonu veya ekstraserebral hematomu olanların, kranyal fraktürü olanların, hemostatik parametrelerinde bozukluğu olanların GTİSH açısından yüksek risk taşıdığını göstermiştir. Bu olguların takibinde kısa aralıklarla BT takibi yapılmalıdır.

Anahtar Kelimeler: GECİKMİŞ TRAVMATİK İNTRASEREBRAL HEMATOM; BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ; TEDAVİ

EARLY DIAGNOSIS, FOLLOW UP AND TREATMENT OF DELAYED TRAUMATIC INTRACEREBRAL HEMATOMAS

Murat Kutlay1, Kenan Kırıcı1, M Nusret Demircan1
Gata Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Nöroşirurji Kliniği

Delayed traumatic intracerebral hematomas (DTICH) is a rare condition and ethiopatogenesis is still controversial. CT has been helpful to increase the diagnosed patients population. From January 1, 1990 to December 31, 1996, 840 patients, 10 patients developed DTICH were presented. There were 9 males (90%) and 1 females (10%). The ages of the patients ranged from 6 to 73 years (mean 43 years). The most common ethiological factor was traffic accident. Glasgow Coma Scale scores were 10 in all patients on admission. Of 10 patients 8 were treated conservatively. The mortality rate was 50% (n=5). The study indicated that the patients who sustained severe head trauma (GKS 10) the patients with intracerebral hematomas, contusion or extracerebral hematoma on the initial CT, older age (>50 age), one at greatest risk of developing DTICH. Additionally, the presence of a skull fracture and the findings of coagulopathy one the another risk factor. These patients should be followed up by the repetetive CT scans.

Keywords: DELAYED TRAUMATIC INTRACEREBRAL HEMATOMAS; COMPUTED TOMOGRAPHY; TREATMENT

Murat Kutlay, Kenan Kırıcı, M Nusret Demircan. EARLY DIAGNOSIS, FOLLOW UP AND TREATMENT OF DELAYED TRAUMATIC INTRACEREBRAL HEMATOMAS. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 1998; 4(1): 33-38