p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Cilt : 2 Sayı : 2 Yıl : 2024

Hızlı Arama
SCImago Journal & Country Rank
Turkish Journal of Trauma and Emergency Surgery PANKREAS YARALANMALARI [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 1996; 2(2): 164-168

PANKREAS YARALANMALARI

Erdoğan M Sözüer1, Mustafa Akpınar1, Nusret Akyürek1, Kadri Güven1
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi İlk ve Acil Yardım Ad

Kliniğimizde son 14 yıl içinde pankreas yaralanması nedeni ile tedavi edilen 67 hasta yaş, cins, travmanın sebebi, pankreatik yaralanmanın derecesi, ilave organ yaralanmasının olup olmaması, uygulanan aperatif işlemler, postoperatif komplikasyonlar ve mortaliteyi etkileyen faktörler yönünden incelendi. Hastaların 56'sı (%83.5) erkek olup, ortalama yaş 24 idi. Pankreas yaralanmalarının sebebi 48 hastada kunt travma, 10 hastada ateşli silah yaralanması, 9 hastada ise kesici-delici alet yaralanması idi. Hastaların 39'una periton lavajı ve 3'üne parasentez ile intraabdominal kanama tanısı kondu. Ameliyat esnasında pankreastaki harabiyet Smego sınıflamasına göre yapıldı. Buna göre 44 hasta Grade I, 12 hasta Grade II, 10 hasta Grade III ve 1 hasta Grade IV olarak değerlendirildi. En sık görülen ilave organ yaralanmaları sırası ile dalak, karaciğer ve mide idi. Pankreasa yönelik olarak basit drenaj, primer onarım, distal pankreatektomi gibi cerrahi işlemler uygulandı. Postoperatif en sık görülen komplikasyon yara enfeksiyonu olmuştur. Bu seride 9 hasta kaybedilmiş olup, en önemli mortalite sebebi ilave organ yaralanmalarının yol açtığı multipl organ yetmezliğidir. Bu çalışmanın sonucunda izole pankreas yaralanmalarının nadir görüldüğü, morbidite ve mortaliteyi etkileyen en önemli faktörün ilave organ yaralanmalarının olduğu tesbit edildi. Ayrıca intraabdominal kanama nedeni ile ameliyata alınan hastalarda, pankreas yaralanmasının kolaylıkla gözden kaçabileceği akılda tutularak, eksplorasyonun çok dikkatli bir şekilde yapılması gerekir.

Anahtar Kelimeler: PANKREAS, TRAVMA

PANCREATIC INJURIES

Erdoğan M Sözüer1, Mustafa Akpınar1, Nusret Akyürek1, Kadri Güven1
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi İlk ve Acil Yardım Ad

67 patients who have been treated in our clinic in the last 14 years was studied in terms of age, sex, traumatic cause, grade of traumatic injury, associated organ injury, operative procedures used, post operative complications and factors affecting mortality. The 56 (%83.5%) of the subjects were male and avarage age was 24. The cause of pancreatic injuries was blunt abdominal trauma in 48 patients, gunshot wounds in 10 and stab wounds in 9. As 39 patients were diagnosed as peritoneal lavage and 3 as paracentesis, the rest were diagnosed by physical examining, laboratory and ultrasonographic findings. Pancreatic damage was classified according to Smego classification. As a result of this, 44 patients were found Grade I, 12 Grade II, 10 Grade III and 1 Grade IV. The common associated organic injuries were liver, spleen and stomach, respectively. On pancreas, surgery operations such as simple drainage, primer repair and distal pancreatectomy were carried out. Postoperative wound infection was the most common complication. 9 patients died and the most important mortality reason was found as the associated organ injuries. Apart from this, pancreatic exploration should be carried out very carefully considering that in the patients who were operated on because of abdominal bleeding, injuries might be easily missed.

Keywords: PANCREAS, TRAUMA

Erdoğan M Sözüer, Mustafa Akpınar, Nusret Akyürek, Kadri Güven. PANCREATIC INJURIES. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 1996; 2(2): 164-168