p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Cilt : 4 Sayı : 1 Yıl : 2024

Hızlı Arama
SCImago Journal & Country Rank
Turkish Journal of Trauma and Emergency Surgery YARA İYİLEŞMESİ ÜZERİNE KOLLAGENAZ'IN ETKİSİ [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 1998; 4(1): 7-11

YARA İYİLEŞMESİ ÜZERİNE KOLLAGENAZ'IN ETKİSİ

İbrahim H Taçyıldız1, Selçuk Mızraklı1, Nedim Aban1, Murat Akkuş1, Vatan Kavak1
Dütf Genel Cerrahi Ad

Bu çalışma; son yıllarda yara bakımında yaygın olarak kullanılmaya başlanan enzim preparatlarından biri olan kollagenazın yara iyileşmesi sürecine olan etkisini değerlendirmek amacı ile, 15'erli iki gruba ayrılan 30 adet rat kullanılarak yapıldı. Kollagenazın çalışıldığı grupta clostridium histolyticum kültür filtratından elde edilen clostridiopeptidaz-A ve eşlik eden proteazlar içeren pomad (NovuxoV) kullanıldı. Kontrol grubunda ise sadece serum fizyolojik kullanıldı. 48. saatte ve 7. günde yaralardan mikrobiyolojik kültür ve ek olarak yara kenarlarından histopatolojik inceleme için kesit alındı. Histopatolojik kesitlerin değerlendirilmesi ile elde edilen sonuçlar, yara iyileşmesi açısından kollagenaz grubunun, kontrol grubuna göre belirgin olarak üstün olduğunu göstermektedir (p<0.005). Sadece neovaskülarizasyon ve hücre infiltrasyonu açısından kollagenaz grubu ile kontrol grubu arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmadı. Ayrıca, enfeksiyonun kontrol grubunda kollagen yoğunluğu ve fibroblast aktivasyonunu anlamlı olarak azalttığı (p<0.001), kollagenaz grubunda ise kollagen regülasyonunu belirgin olarak bozduğu belirlendi (p<0.001). Sonuç olarak, açık yara tedavisinde kollagenaz kullanımının yara iyileşmesini hızlandırdığı, kontrol grubuna göre belirgin olarak daha temiz ve canlı bir granülasyon dokusu sağladığı, fibroblast ve myo fibroblast aktivasyonunu arttırdığı, kollagen liflerinde düzenli ve yoğun bir artışa neden olduğu görülmektedir.

Anahtar Kelimeler: YARA İYİLEŞMESİ, KOLLAGENAZ

THE EFFECT OF COLLAGENASE IN WOUND HEALING

İbrahim H Taçyıldız1, Selçuk Mızraklı1, Nedim Aban1, Murat Akkuş1, Vatan Kavak1
Dütf Genel Cerrahi Ad

This study was planned for evaluating the effect of collagenase which is one of the popular enzyme used in wound healing recently. Two groups of rats which consist 15 animals each were used by this aim. On collagenase applied group Novuxol-as ointment- consist of the enzymes as protease and clostrodiopepsidase-A that is obtained from the culture filtrates of clostridium hystoliticum. In the control group serum physiologic was used. At second and seventh days samples were taken from the wound for microbiological and histopathological examinations. Histopathological examinations revealed that wound healing was better in the collagenase group than the control group (p<0.005). There were no significant difference about neovascularisation and cellular infiltration among the groups. It was seen that infection reduced the activation of fibroblasts and density of collagen's in control group (p<0.001) and impaired the regulation of collagen in collagenase treated group (p<0.001). As a result, we saw that treatment with collagenase accelerates healing in open wounds, supports a significantly clean and viable granulation tissue, increases activation of fibroblast and myofibroblast and results in a regular and dens increase in collagen fibrin's.

Keywords: WOUND HEALING, COLLAGENASE

İbrahim H Taçyıldız, Selçuk Mızraklı, Nedim Aban, Murat Akkuş, Vatan Kavak. THE EFFECT OF COLLAGENASE IN WOUND HEALING. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 1998; 4(1): 7-11