p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Cilt : 2 Sayı : 2 Yıl : 2024

Hızlı Arama
SCImago Journal & Country Rank
Turkish Journal of Trauma and Emergency Surgery TORAKS TRAVMALARI [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 1996; 2(2): 189-193

TORAKS TRAVMALARI

Yener Yörük1, Hasan Sunar1, Selçuk Köse1, Rüstem Mehmed1, Murat Akkuş1
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Ad

Kliniğimizde son 5 yılda toraks travması nedeniyle yatırılan 239 olgu değerlendirildi. Olguların 206'sı (%86,2) erkek, 33'ü (13,8) kadındı. Yaşları 2-81 arasında, ortalama 42 idi. Travmaların 177'si (%74,1) künt, 62'si (%25,9) penetran idi. Trafik kazası 130, delici-kesici alet yaralanması 37, yüksekten düşme 23, ateşli silah 22, darp 9 ve diğer sebepler 18 olguda etkendi. Pnömotoraks 53 (%22,2), hemotoraks 46 (%19,2), hemopnömotoraks 40 (%16,7) olguda saptandı. Ayrıca 55 (%23) olguda cilt altı amfizemi ve 63 (%26,3) olguda toraks içi lezyonu belirlendi. Kot fraktürü 145 (%60,7), klavikula fraktürü 24 (%10), sternum fraktürü 8 (%3,3) ve skapula fraktürü 4 (%1,7) olguda görüldü. 54 (%22,6) olguda diğer vücut travmaları da eşlik etmekteydi. Yüzyirmiüç (%51,1) hastaya medikal tedavi, 101 hastaya (%42,2) tüp torakostomi uygulandı. Yirmi (%8,4) olguya cerrahi girişim uygulandı. Yirmi intratorasik, 5 ekstratorasik olarak toplam 25 (%10,5) komplikasyon gelişmiştir. Mortalite 7 olgu ile %2,9 olarak bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler: TRAVMA, TORAKS

THORAX TRAUMAS

Yener Yörük1, Hasan Sunar1, Selçuk Köse1, Rüstem Mehmed1, Murat Akkuş1
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Ad

Two hundred thirty thoracic trauma patients were treated in our clinic between January 1990-June 1995. Of these patients two hundred six (86,2%) were male and 33 (13,8%) were female. Ages of patients were between 2-81 (Average 42). Blunt trauma cases were 74,1% with 177 and penetrating trauma were 25,9% with 62 patients. The causes were traffic accident in 130, stab wound in 37, blunt injury in 31, gun shot in 22, and other in 18 cases. Pneumothorax in 53 (22,2%), hemothorax in 46 (19,2%), and hernopneumothorax in 40 (16,7%) were found. Subcutaneus emphysema were seen in 55 (23%) and intrathoracic injury in 63 (26,3) cases. Rib fractures in 145 (60,7%), clavicula fracture in 24 (10%), sternum fracture in 8 (3,3%) and scapula fracture in 4 (1,7%) cases were found. Other systems were involved in 54 (%22,6) cases. Medical treatment were applied in 101 (42,2%) cases. Surgical intervention was needed in 20 (%8,4) cases. Twenty intrathoracic and 5 extrathoracic complications were developed. Mortality was %2,9 with 7 cases.

Keywords: TRAUMA, THORAX

Yener Yörük, Hasan Sunar, Selçuk Köse, Rüstem Mehmed, Murat Akkuş. THORAX TRAUMAS. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 1996; 2(2): 189-193