p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Cilt : 30 Sayı : 5 Yıl : 2024

Hızlı Arama
SCImago Journal & Country Rank
Turkish Journal of Trauma and Emergency Surgery Parmak ucu amputasyonlarının rekonstrüksiyonunda kemik grefti ile kombine spiral flep tekniğinin kullanımı [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2024; 30(5): 337-342 | DOI: 10.14744/tjtes.2023.05118

Parmak ucu amputasyonlarının rekonstrüksiyonunda kemik grefti ile kombine spiral flep tekniğinin kullanımı

Fatih Ceran1, Mehmet Bozkurt2, Salih Onur Basat2, Emin Kapi3
1Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi, Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye
2Sağlık Bakanlığı Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye
3Sağlık Bakanlığı Adana Numune Hastanesi, Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı, Adana, Türkiye

AMAÇ: Parmak distalinde ve pulpa defektlerinde greftleme, lokal veya uzak flep gibi farklı rekonstrüktif seçenekler mevcuttur. Normal anatomik yapının yeniden yapılandırılmasının yanı sıra parmağın duyu fonksiyonunun korunması da önemlidir. Bu çalışmada kemik kaybının eşlik ettiği pulpa defektlerinin rekonstrüksiyonunda kemik greftleme ile kombine edilmiş spiral flep tekniğinin (BGcSF) kullanım sonuçlarını sunuyoruz.
GEREÇ VE YÖNTEM: Parmak ucu defekti olan 23 hasta BGcSF tekniği kullanılarak tedavi edildi. Flep duyarlılığı ameliyat sonrası 6. ayda Semmes-Weinstein monofilament (SW) ve statik 2PD testleri ile değerlendirildi. Hasarlı parmakların soğuk intoleransı, ameliyat sonrası 1. yılda Soğuk İntolerans Şiddet Skoru (CISS) anketi ile değerlendirildi. Hasta memnuniyeti Michigan Hand Outcomes Questionnaire testi (MHQQ) kullanılarak değerlendirildi. Ameliyat sonrası 1. yılda hastaların proksimal ve distal interfalangeal eklem hareket serbestliği gonyometre ile ölçüldü. BULGULAR: Bir hastada %10-15 oranında flep boyutunda distal flep nekrozu gözlendi. Başka bir komplikasyon görülmedi. Ameliyat sonrası 6. ayda ortalama statik iki nokta ayrım değeri 5.6 mm, ortalama SW skoru 3.56 olarak belirlendi. Ameliyat sonrası 1. yılda ortalama CISS değeri 18.8 idi. Ortalama proksimal interfalangeal eklem aktif ROM açısı 106.7 derece, distal interfalangeal eklem değeri ise 65,4 olarak belirlendi. Ameliyat sonrası 1. yıldaki ortalama MHQQ skoru 18.5 idi.
SONUÇ: BGcSF tekniği ile parmak ucuna benzer dokuya sahip yumuşak doku oluşturmak mümkündür. Bu teknik ile parmak ucunda duyu elde edilebilir. BGcSF, replantasyonun mümkün olmadığı durumlarda parmak ucu rekonstrüksiyonu için iyi bir seçenek olarak düşünülebilir.

Anahtar Kelimeler: Amputasyon, kemik grefti, parmak ucu; rekonstrüksiyon; spiral flep.

Bone grafting combined with a spiral flap technique for the reconstruction of fingertip amputations

Fatih Ceran1, Mehmet Bozkurt2, Salih Onur Basat2, Emin Kapi3
1Department of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery, Biruni University Medical Faculty, İstanbul-Türkiye
2Department of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery, Ministry of Health Bagcilar Training & Research Hospital, İstanbul-Türkiye
3Department of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery, Ministry of Health Adana Numune Hospital, Adana-Türkiye

BACKGROUND: Various reconstructive options exist for distal finger and pulp defects, including grafting and local or distant flaps. In addition to reconstructing the normal anatomical structure, preserving the sensory function of the finger is crucial. This study presents the results of using bone grafting combined with a spiral flap (BGcSF) technique for reconstructing pulp defects accompanied by bone loss.
METHODS: Twenty-three patients with fingertip defects were treated using the BGcSF technique. Flap sensitivity was assessed us-ing the Semmes-Weinstein monofilament (SWM) and static two-point discrimination (2PD) tests at six months postoperatively. Cold intolerance of the affected fingers was evaluated using the Cold Intolerance Severity Score (CISS) questionnaire at one year postop-eratively. Patient satisfaction was assessed using the Michigan Hand Outcomes Questionnaire (MHQ). Range of motion (ROM) for the proximal and distal interphalangeal joints was measured with a goniometer at one year postoperatively.
RESULTS: Distal flap necrosis, affecting 10-15% of the flap area, was observed in one patient. No other complications were noted. The mean static two-point discrimination value at six months postoperatively was 5.6 mm, and the mean SWM score was 3.56. The mean CISS score at one year postoperatively was 18.8. The mean active ROM angle for the proximal interphalangeal joint was 106.7 degrees, and for the distal interphalangeal joint, it was 65.4 degrees. The mean MHQ score at one year postoperatively was 18.5.
CONCLUSION: The BGcSF technique provides soft tissue with a texture similar to that of the fingertips and supports effective sensory repair. It can be considered a viable option for fingertip reconstruction in cases where replantation is not feasible.

Keywords: Amputation, bone graft, fingertip; reconstruction; spiral flap.

Fatih Ceran, Mehmet Bozkurt, Salih Onur Basat, Emin Kapi. Bone grafting combined with a spiral flap technique for the reconstruction of fingertip amputations. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2024; 30(5): 337-342

Sorumlu Yazar: Fatih Ceran, Türkiye
Makale Dili: İngilizce