p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Cilt : 26 Sayı : 6 Yıl : 2024

Hızlı Arama
SCImago Journal & Country Rank
Turkish Journal of Trauma and Emergency Surgery Yaşlı ve intraventriküler kanaması olan hastalar eksternal ventrikül drenajı sonrası enfeksiyona daha yatkındır [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2020; 26(6): 870-874 | DOI: 10.14744/tjtes.2020.06159

Yaşlı ve intraventriküler kanaması olan hastalar eksternal ventrikül drenajı sonrası enfeksiyona daha yatkındır

Soner Yaşar, Alparslan Kırık
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği, Ankara

AMAÇ: Eksternal ventrikül drenajı (EVD) nöroşirürjide hayat kurtarıcı ve acil uygulanan bir girişimdir. Ancak enfeksiyon, EVD uygulanan hastalarda temel sorundur. Bu çalışmanın amacı, EVD’li hastaların enfeksiyon oranlarını analiz etmek ve enfeksiyon ve mortalite oranlarına katkıda bulunan faktörleri belirlemektir.
GEREÇ VE YÖNTEM: 2018–2019 yılları arasında acil EVD prosedürü uygulanan hastaların verileri geriye dönük olarak incelendi. Hastaların demografik özellikleri kaydedildi. Yaş, cinsiyet, EVD endikasyonu ve süresi ile enfeksiyon ve mortalite oranı arasındaki ilişki araştırıldı.
BULGULAR: Toplam 47 hastaya iki yıllık dönemde acil EVD uygulandı. Otuz (%63.83) hasta erkek, 17’si kadın olup ortalama yaş 28.02 idi. Ortalama drenaj süresi 6.2 gündü. Drenaj döneminde 58 beyin omurilik sıvısı (BOS) örneği analiz edildi ve 14 (%24.14) örnekte BOS kültürü pozitif bulundu. En yaygın mikroorganizma Staphylococcus epidermidis idi. Altı günden daha uzun süren yaşlı ve erkek hastalarda enfeksiyon oranı yüksekti. Dokuz (%19.15) hasta tedavi süresince öldü ve altısında intraventriküler kanama vardı.
TARTIŞMA: Altmış beş yaş üstü ve intarventriküler kanaması olan hastalarda EVD süresi daha kısa olmalıdır. Bu hasta grubunda mortalite daha yüksektir.

Anahtar Kelimeler: Beyin-omurilik sıvısı, eksternal ventrikül drenajı; mortalite; nöroşirürji.

Older patients with intraventricular hemorrhage are prone to infection after external ventricular drainage

Soner Yaşar, Alparslan Kırık
Department of Neurosurgery, University of Health Sciences Gülhane Training and Research Hospital, Ankara-Turkey

BACKGROUND: External ventricular drainage (EVD) is a life-saving and emergent procedure in neurosurgery. However, infection is the main problem in patients with EVD. The present study aims to analyze the infection rate of patients with EVD and to investigate the factors that contribute to infection and mortality rates.
METHODS: The data of patients who underwent emergent EVD procedure between 2018 and 2019 were retrospectively analyzed in this study. The demographic features of the patients were recorded. The correlation between age, gender, indication and duration of EVD, and the infection and mortality rate were investigated.
RESULTS: In this study, 47 patients underwent emergent EVD in two years. Thirty (63.83%) patients were male, and 17 were female with a mean age of 28.02 years. The mean duration of drainage was 6.2 days. Fifty-eight cerebrospinal fluid (CSF) samples were analyzed during the drainage period and CSF culture was positive in 14 (24.14%) samples. The most common microorganism was Staphylococcus epidermidis. The infection rate was high in older and male patients with duration longer than six days. Nine (19.15%) patients died during the treatment period and six of them had IVH.
CONCLUSION: The duration of EVD should be shorter in patients older than 65 years with the diagnosis of intraventricular hemorrhage, which is mostly related to dea

Keywords: Cerebrospinal fluid, external ventricular drainage; mortality; neurosurgery.

Soner Yaşar, Alparslan Kırık. Older patients with intraventricular hemorrhage are prone to infection after external ventricular drainage. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2020; 26(6): 870-874

Sorumlu Yazar: Soner Yaşar, Türkiye
Makale Dili: İngilizce