p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Cilt : 26 Sayı : 6 Yıl : 2024

Hızlı Arama
SCImago Journal & Country Rank
Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Dergisi - Ulus Travma Acil Cerrahi Derg: 26 (6)
Cilt: 26  Sayı: 6 - Kasım 2020
DENEYSEL ÇALIŞMA
1.
Geçici mekanik obstrüksiyona maruz kalmış, probiyotik ile beslenen sıçanlarda bağırsak mukozası
Gut mucosa in the rats exposed temporary mechanical obstruction fed with probiotic
Akay Edizsoy, Eyüp Yılmaz, Mehmet Hakan Çevikel, Çiğdem Yenisey, Serhan Sakarya, İbrahim Meteoğlu
PMID: 33107959  doi: 10.14744/tjtes.2020.30269  Sayfalar 833 - 842

2.
Sepsis oluşturulan sıçanlarda probiyotiklerin koruyucu rolü
The protective role of probiotics in sepsis-induced rats
Mustafa Yılmaz, Ali Onur Erdem
PMID: 33107966  doi: 10.14744/tjtes.2020.70440  Sayfalar 843 - 846

3.
Adalimumab’ın tavşanlarda deneysel subaraknoid kanama sonrası oluşan serebral vazospasm üzerine iyileştirici etkileri
Ameliorating the effects of Adalimumab on rabbits with experimental cerebral vasospasm after subarachnoid hemorrhage
Gökhan Toğuşlu, Mehmet Fatih Erdi, Densel Araç, Fatih Keskin, İbrahim Kılınç, Gökhan Cüce
PMID: 33107964  doi: 10.14744/tjtes.2019.52504  Sayfalar 847 - 852

4.
Algan hemostatik ajan’ın sıçan kuyruk kanama modelinde kanama zamanı üzerine etkisi
Effects of Algan Hemostatic Agent on bleeding time in a rat tail hemorrhage model
Özgün Melike Gedar Totuk, Şevket Ergun Güzel, Hüsamettin Ekici, Ali Kumandaş, Selda Emre Aydıngöz, Enis Çağatay Yılmaz, Taylan Kırdan, Ahmet Midi
PMID: 33107963  doi: 10.14744/tjtes.2020.50384  Sayfalar 853 - 858

KLINIK ÇALIŞMA
5.
Kranyoserebral ateşli silah yaralanmalarında prognostik faktörler: Nöroşirürji bakış açısından 30 hastanın analizi
Prognostic factors in craniocerebral gunshot wounds: Analysis of 30 patients from the neurosurgical viewpoint
Alparslan Kırık, Soner Yaşar, Mehmet Ozan Durmaz
PMID: 33107971  doi: 10.14744/tjtes.2020.89947  Sayfalar 859 - 864

6.
Alt ve üst ekstremitenin açık kırıklarında eksternal fiksatör uygulanmış internal fiksasyona geçilen olgularda komplikasyonların değerlendirilmesi
Evaluation of complications in patients with open fractures of the upper and lower extremity treated with internal fixation after the external fixation
Mahmut Bilir, Sezgin Bahadır Tekin
PMID: 33107969  doi: 10.14744/tjtes.2020.80236  Sayfalar 865 - 869

7.
Yaşlı ve intraventriküler kanaması olan hastalar eksternal ventrikül drenajı sonrası enfeksiyona daha yatkındır
Older patients with intraventricular hemorrhage are prone to infection after external ventricular drainage
Soner Yaşar, Alparslan Kırık
PMID: 33107953  doi: 10.14744/tjtes.2020.06159  Sayfalar 870 - 874

8.
Palyatif bakım hastalarında görülen malign bağırsak obstrüksiyonlarında selektif cerrahi yaklaşım fayda sağlıyor mu?
Does a selective surgical approach to malignant bowel obstruction help in palliative care patients?
Ahmet Akbaş, Emin Daldal, Fatih Daşıran, Hüseyin Bakır, Hasan Dagmura, İsmail Okan
PMID: 33107972  doi: 10.14744/tjtes.2020.90250  Sayfalar 875 - 882

9.
Primer appendagitis epiploica da cerrahi müdahale gerektirir mi?
Does primer appendagitis epiploica require surgical intervention?
Barış Mantoğlu, Fatih Altıntoprak, Emrah Akın, Necattin Fırat, Emre Gönüllü, Enis Dikicier
PMID: 33107955  doi: 10.14744/tjtes.2020.09693  Sayfalar 883 - 886

10.
Anorektal apsede nötrofil lenfosit oranı ve trombosit lenfosit oranının değerlendirilmesi
The evaluation of neutrophil to lymphocyte ratio and platelet to lymphocyte ratio in anorectal abscess
Çağrı Akalın
PMID: 33107952  doi: 10.14744/tjtes.2020.04501  Sayfalar 887 - 892

11.
Travmatik beyin hasarında mortaliteyi tahmin etmede APACHE II mi INCNS mi?: Geriye dönük kohort çalışma
APACHE II or INCNS to predict mortality in traumatic brain injury: A retrospective cohort study
Güven Gürsoy, Canan Gürsoy, Yağmur Kuşcu, Semra Gümüş Demirbilek
PMID: 33107957  doi: 10.14744/tjtes.2020.22654  Sayfalar 893 - 898

12.
Üst ekstremitenin yüksek basınçlı enjeksiyon yaralanmaları ve literatürün gözden geçirilmesi
High-pressure injection injuries to the upper extremity and the review of the literature
Gökçe Yıldıran, Mustafa Sütçü, Osman Akdağ, Zekeriya Tosun
PMID: 33107958  doi: 10.14744/tjtes.2020.26751  Sayfalar 899 - 904

13.
Majör sinir tutulumu olan travmatik el yaralanmalarında yaralanma şiddeti ile psikolojik morbidite, el fonksiyonu ve işe dönüş arasındaki ilişki: Bir yıllık takip çalışması
The association between injury severity and psychological morbidity, hand function, and return to work in traumatic hand injury with major nerve involvement: A one-year follow-up study
Nihal Tezel, Aslı Can
PMID: 33107961  doi: 10.14744/tjtes.2020.39472  Sayfalar 905 - 910

14.
Seken av tüfeği saçma tanesi yaralanmalarının analizi ve atışın yeniden yapılandırılması
The analysis and shooting reconstruction of the ricocheted shotgun pellet wounds
Gökhan İbrahim Öğünç, Mustafa Tahir Özer, Ali İhsan Uzar, Mehmet Eryılmaz, Mustafa Mercan
PMID: 33107968  doi: 10.14744/tjtes.2020.76960  Sayfalar 911 - 919

15.
Künt toraks travmasında Nexus X-ray kurallarının değerlendirilmesi
Evaluation of the Nexus X-ray rules in blunt thorax trauma
Ethem Acar, Ahmet Demir, Birdal Yıldırım, Gökhan Kaya, Ömer Doğan Alataş, Rabia Mihriban Kilinc, Arife Zeybek, Osman Özkaraca
PMID: 33107965  doi: 10.14744/tjtes.2020.55594  Sayfalar 920 - 926

16.
Çocuklarda özofagus atrezisi kaçaklarına farklı bir yaklaşım
A different approach to leakage of esophageal atresia in children
Erol Basuguy, Mehmet Hanifi Okur, Serkan Arslan, Hikmet Zeytun, Bahattin Aydoğdu
PMID: 33107956  doi: 10.14744/tjtes.2020.17745  Sayfalar 927 - 931

17.
Akut biliyer pankreatit tanısında, izleminde ve tedavisinde farklı yaklaşımlar: Tutum anketi sonuçları
Different approaches in diagnosis, follow-up and treatment of acute biliary pancreatitis: Results of attitude survey
Erkan Somuncu, İnanç Şamil Sarıcı, Mehmet Celal Kızılkaya, Yasin Kara, Talha Sarıgöz, Yusuf Sevim, Tansu Altıntaş, Musa Diri, Betül Zeynep Yıldız, Rıdvan Gökay, Cenk Özkan, Osman Sıbıç, Adem Özcan, Ceren Başaran, Mustafa Uygar Kalaycı
PMID: 33107967  doi: 10.14744/tjtes.2020.72472  Sayfalar 932 - 936

18.
Saha hastanesinde kan transfüzyonu uygulanan hastalarda yaralanma şiddeti ve anatomik lokalizasyonunun analizi
Analysis of anatomical localization and severity of injury in patients with blood transfusion in urban terrain hospital
Sami Eksert, Aytekin Ünlü, Fevzi Nuri Aydın, Murtaza Kaya, Mehmet Burak Aşık, Ali Kantemir, Muharrem Öztaş, Kenan Keklikçi, Ender Sir
PMID: 33107973  doi: 10.14744/tjtes.2020.94789  Sayfalar 937 - 942

19.
Ayak bileği kırıklı çıkıklarında cerrahi tedavisi sonrası zayıf klinik sonuçlara yol açan yaygın komorbiditeler
The common comorbidities leading to poor clinical outcomes after the surgical treatment of ankle fracture-dislocations
Mustafa Yalın, Furkan Çağlayan Aslantaş, Altuğ Duramaz, Mustafa Gökhan Bilgili, Emre Baca, Alican Koluman
PMID: 33107960  doi: 10.14744/tjtes.2020.35392  Sayfalar 943 - 950

OLGU SUNUMU
20.
Akut pankreatite neden olan pankreas kistik ekinokokkozisi
Pancreatic cystic echinococcosis causing acute pancreatitis
Sabahattin Destek, Kamuran Cumhur Değer
PMID: 33107970  doi: 10.14744/tjtes.2019.85069  Sayfalar 951 - 954

21.
Çölyak hastalığı ve dermatitis herpetiformisi olan bir hastada primer ince bağırsak lenfomasının serbest perforasyonu
Free perforation of primary small bowel lymphoma in a patient with celiac sprue and dermatitis herpetiformis
Hacı Bolat, Zafer Teke
PMID: 33107962  doi: 10.14744/tjtes.2019.49067  Sayfalar 955 - 959

22.
Hyalüronik asit ile kalça dolgusu sonrası yağ emboli sendromu olgusu
Fat embolism syndrome after gluteal augmentation with hyaluronic acid: A case report
İlhan Uz, Sercan Yalçınlı, Mehmet Efe
PMID: 33107954  doi: 10.14744/tjtes.2019.08433  Sayfalar 960 - 962

DIĞER
23.
Hakem Listesi
Reviewer List

Sayfa 963
Makale Özeti |Tam Metin PDF