p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Cilt : 26 Sayı : 6 Yıl : 2024

Hızlı Arama
SCImago Journal & Country Rank
Turkish Journal of Trauma and Emergency Surgery Künt toraks travmasında Nexus X-ray kurallarının değerlendirilmesi [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2020; 26(6): 920-926 | DOI: 10.14744/tjtes.2020.55594

Künt toraks travmasında Nexus X-ray kurallarının değerlendirilmesi

Ethem Acar1, Ahmet Demir1, Birdal Yıldırım1, Gökhan Kaya1, Ömer Doğan Alataş1, Rabia Mihriban Kilinc2, Arife Zeybek3, Osman Özkaraca4
1Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp Anabilim Dalı, Muğla
2Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Muğla
3Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, Muğla
4Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Teknoloji Fakültesi, Bilgisayar Donanımı Anabilim Dalı, Muğla

AMAÇ: Künt toraks travmasının değerlendirilmesi için hala kabul edilmiş bir radyografik kural yoktur. Acil hekimleri tecrübelerine ve muayene bulgularına göre radyografi istemektedirler. Bu konuda çeşitli çalışmalar yapılmış ve bu çalışmaların bir kısmında radyografi kurallarının ilk adımlarını destekleyebilecek sonuçlarda tespit edilmiştir. Bunlardan biri Nexus toraks radyografi kuralıdır. Çalışmamızda, Nexus toraks radyografi kurallarının doğruluğunu belirlemeyi amaçlıyoruz.
GEREÇ VE YÖNTEM: Çalışmamız üniversite hastanemiz acil servisinde yapılan ileriye yönelik bir kohort çalışmasıdır. Çalışmada 690 hasta değerlendirildi.
BULGULAR: Çalışmamız sonucunda göğüs ağrısı, palpasyonla toraksta hassasiyeti, ani yavaşlama mekanizması nedeniyle daha fazla toraks grafisi çekildiğini ve tüm görüntülemenin yaklaşık %25’inde patoloji tespit edildiği gözlenmiştir. En sık rastlanan patolojiler kaburga kırığı idi. Hastaların yaklaşık %45’ine toraks bilgisayarlı tomografi (BT) çekildi ve toraks BT en sık olarak detaylı inceleme için istendi. Hastaları Nexus toraks radyografi kurallarına göre değerlendirdiğimizde ani yavaşlama, zehirlenme ve rahatsız edici ağrılı yaralanma mekanizmasının diğer parametrelerden daha önemli olduğu görülmektedir. Nexus toraks radyografilerinin genel duyarlılığı ve özgüllüğü sırasıyla %98 ve %38 olarak bulundu.
TARTIŞMA: Künt toraks travmasının değerlendirilmesinde, Nexus toraks radyografisi kuralları patolojik tanı açısından faydalı olarak değerlendirilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Acil servis, künt toraks travması; Nexus kuralları.

Evaluation of the Nexus X-ray rules in blunt thorax trauma

Ethem Acar1, Ahmet Demir1, Birdal Yıldırım1, Gökhan Kaya1, Ömer Doğan Alataş1, Rabia Mihriban Kilinc2, Arife Zeybek3, Osman Özkaraca4
1Department of Emergency Medicine, Muğla Sıtkı Koçman University Faculty of Medicine, Muğla-Turkey
2Department of Radyology, Muğla Sıtkı Koçman University Faculty of Medicine, Muğla-Turkey
3Department of Thoracic Surgery, Muğla Sıtkı Koçman University Faculty of Medicine, Muğla-Turkey
4Department of Computer Hardware, Muğla Sıtkı Koçman University Faculty of Technology, Muğla-Turkey

BACKGROUND: There is still no agreed radiographic rule for the evaluation of blunt thoracic trauma. Emergency physicians want radiography according to their experience and examination findings. Various studies have been carried out on this subject and some of these studies have reached findings that can support the initial steps of the rules of radiography. One of them is the rule of Nexus thorax radiography rules. In this study, we aim to determine the accuracy of nexus thorax radiography rules.
METHODS: Our study was a prospective cohort study performed in the emergency department of our University Hospital. In this study, 690 patients were evaluated.
RESULTS: As a result of our study, we observed that patients were asked for more thoracic trauma because of chest pain, palpation tenderness in the thorax and sudden deceleration mechanism and pathology was found in approximately 25% of all imaging. The most common pathology we observed was rib fracture. Approximately 45% of the patients underwent thorax CT, and thorax CT was the most frequently requested for the detailed examination. When we evaluate the patients according to nexus thorax radiography rules, it was seen that the mechanism of sudden deceleration, intoxication and the disturbing, painful injury was more important than other parameters. The overall sensitivity and specificity of Nexus thorax radiographs were found to be 98% and 38%, respectively.
CONCLUSION: In the evaluation of blunt thoracic trauma, the rules of nexus thorax radiography are considered useful concerning pathological detection.

Keywords: Blunt thoracic trauma, emergency department; nexus rules.

Ethem Acar, Ahmet Demir, Birdal Yıldırım, Gökhan Kaya, Ömer Doğan Alataş, Rabia Mihriban Kilinc, Arife Zeybek, Osman Özkaraca. Evaluation of the Nexus X-ray rules in blunt thorax trauma. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2020; 26(6): 920-926

Sorumlu Yazar: Ethem Acar, Türkiye
Makale Dili: İngilizce