p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Cilt : 28 Sayı : 8 Yıl : 2023

Hızlı Arama
SCImago Journal & Country Rank
Turkish Journal of Trauma and Emergency Surgery Spor yaralanması ilişkili geç kalınmış kova sapı menisküs tamiri ve eş zamanlı ön çapraz bağ rekonstrüksiyonu sonrası spora dönüş oranı [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2022; 28(8): 1148-1155 | DOI: 10.14744/tjtes.2022.13614

Spor yaralanması ilişkili geç kalınmış kova sapı menisküs tamiri ve eş zamanlı ön çapraz bağ rekonstrüksiyonu sonrası spora dönüş oranı

Özgür Başal1, Talip Teoman Aslan2, Hande Güney Deniz3, Onur Bilge4, Mahmut Nedim Doral5
1Emsey Uluslararası Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Departmanı, İstanbul
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Kocaeli
3Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Ankara
4Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tip Fakültesi, Cerrahi Tip Bilimleri Bölümü, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Konya
5Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Ankara

AMAÇ: Ön çapraz bağ (ÖÇB) rekonstrüksiyonuyla eşzamanlı kronik menisküs onarımı yapılan hastaların spora dönüş oranı belirsizliğini korumaktadır. Özellikle spora dönüşü değerlendirme için iyi tanımlanmış kriterler bulunmamaktadır. Bu geriye dönük çalışmanın amacı, eşlik eden ÖÇB rekonstrüksiyonu ile kronik kilitli kova saplı menisküs yırtığı (BHMT) onarımının spora dönüş başarısını belirlemekti.
GEREÇ VE YÖNTEM: Bu çalışma, en az altı haftalık kova sapı menisküs yırtığı olan ve kronik ACL kopuklu 51 hastayı içermektedir. Bu olgular 2017–2020 yılları arasında artroskopik BHMT onarımı ve ÖÇB rekonstrüksiyonu ile tedavi edildi. Spora dönüş ile ilişkili hasta demografisi, kroniklik, preoperatif ve intraoperatif cerrahi değişkenler tanımlandı. BHMT, all-inside menisküs onarımı ve/veya kombine onarım prosedürü ile onarıldı, ardından femoral fiksasyon için bir süspansiyon cihazı kullanılarak anatomik dıştan içe ACL rekonstrüksiyonu uygulandı. Hastalara yaklaşık dört-sekiz ayda spora dönüş hedefi ile aynı rehabilitasyon programı uygulandı. Bu çalışmada değiştirilmiş bir spora dönüş kriteri(SDK) uygulanmıştır. BULGULAR: Ortalama yaşı 27.4 (dağılım, 18–48 yaş) olan 51 hasta alındı. Kilitli diz semptomlarının ortaya çıkmasından ameliyata kadar geçen ortalama süre 10.5±4.4 haftaydı. Ortalama takip süresi 25.3±4.5 ay idi. Başlangıçtan son takibe kadar hasta tarafından bildirilen tüm sonuçlarda önemli iyileşme gözlendi. Ortalama modifiye Lysholm diz skoru son takipte 45.5 puandan 91.5’e yükseldi (p<0.001). Elli bir hastanın 43’ü (%84.3) eğlence aktivitelerine (amatör sporlara) geri dönmüştü. Spora dönüş süresi ortalama 5.9±0.8 (5–8) aydı.
TARTIŞMA: BHMT onarımı ile ÖÇB rekonstrüksiyonu yapılan hastaların çoğu sekiz ayda ameliyat öncesi aktivite seviyelerine döner. Kronik ÖÇB rüptürü ile birlikte tüm ihmal edilmiş BHMT’ler, cerrahi zamandaki gecikmeye bakılmaksızın menisküsün yarı düzlem-içbükey şekli korunmuşsa, tek aşamalı bir ameliyatta tamir edilmelidir.

Anahtar Kelimeler: Diz travması, kilitli diz; kova-sapı; menisküs yırtığı; spora dönüş.

Return to sport rate following sports trauma-related delayed bucket-handle meniscus repair with concomitant ACL reconstruction

Özgür Başal1, Talip Teoman Aslan2, Hande Güney Deniz3, Onur Bilge4, Mahmut Nedim Doral5
1Department of Orthopaedics and Traumatology, Emsey International Hospital, İstanbul-Türkiye
2Department of Orthopaedics and Traumatology, University of Health Science, Darıca Farabi Training and Research Hospital, Kocaeli -Türkiye
3Department of Physiotherapy and Rehabilitation, Hacettepe University Faculty of Health Science, Ankara-Türkiye
4Department of Orthopedics and Traumatology, Necmettin Erbakan University Meram Faculty of Medicine, Konya-Türkiye
5Department of Orthopedics and Traumatology, Hacettepe University Faculty of Medicine, Ankara-Türkiye

BACKGROUND: Return to sports rate of chronic meniscus repair concurrent with Anterior Cruciate Ligament (ACL) reconstruction remains unclear, especially there is no well-defined return to sports criteria for evaluation. The purpose of this retrospective study was to determine the success rate of chronic locked bucket-handle meniscal tear (BHMT) repair with concomitant ACL reconstruction.
METHODS: This study includes 51 chronic ACL injury patients with a locked meniscal tear of at least 6 weeks who underwent surgery. All cases were treated with arthroscopic BHMT repair and ACL reconstruction between 2017 and 2020. Patient demograph-ics, chronicity, pre-operative, and intraoperative surgical variables which associated with return to sports were defined. BHMT was repaired with an all-in-side meniscus repair and/or combined repair procedure first, then an anatomic outside-in ACL reconstruction using a suspension device for femoral fixation was performed. Patients underwent same rehabilitation program with the goal of return-ing to sport at approximately 4–8 months. A modified return-to-sport criterion was performed in this study.
RESULTS: Fifty-one patients with an average age of 27.4 (range 18–48) years were included in the study. The average time elapsed from the occurrence of locked knee symptoms to surgery was 10.5±4.4 weeks. The mean follow-up time was 25.3±4.5 months. Sig-nificant improvement was observed in all patient-reported outcomes from baseline to the final follow-up. The mean modified Lysholm knee score increased from 45.5 points to 91.5 at the final follow-up (p<0.001). The 43 out of 51 patients (84.3%) were return to their recreational activities (amateur sports). The mean time to return to sport was 5.9±0.8 (5–8) months.
CONCLUSION: Majority of the patients who underwent ACL reconstruction with BHMT repair return to their pre-operative activity levels in 8 months. All neglected BHMTs with concomitant chronic ACL rupture should be repaired in a single-stage surgery if the half plane-concave shape of the menisci has been preserved regardless of the delay in time to surgery.

Keywords: Bucked-handle, knee trauma; locked knee; meniscal tear; return to sports.

Özgür Başal, Talip Teoman Aslan, Hande Güney Deniz, Onur Bilge, Mahmut Nedim Doral. Return to sport rate following sports trauma-related delayed bucket-handle meniscus repair with concomitant ACL reconstruction. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2022; 28(8): 1148-1155

Sorumlu Yazar: Özgür Başal, Türkiye
Makale Dili: İngilizce