p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Cilt : 19 Sayı : 3 Yıl : 2024

Hızlı Arama
SCImago Journal & Country Rank
Turkish Journal of Trauma and Emergency Surgery Çocuklarda ve erişkinlerde Özofagus yabancı cisimleri: 20 yıllık deneyim [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2013; 19(3): 229-234 | DOI: 10.5505/tjtes.2013.22687

Çocuklarda ve erişkinlerde Özofagus yabancı cisimleri: 20 yıllık deneyim

Sezai Çelik, Bülent Aydemir, Handan Tanrıkulu, Tamer Okay, Ilgaz Doğusoy
Siyami Ersek Göğüs,Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi,Göğüs Cerrahisi Kliniği,İstanbul

AMAÇ
Özofagus yabancı cisimleri her yaş grubunda sık görülür ve acil tıpta önemli yer tutar.Tedavinin yeterli olmaması halinde özofagus’ta obstrüksiyon, submukozal laserasyon ve kanama,basınç nekrozu, alkali yanıklar ve perforasyon görülebilmektedir.Bu çalışmanın amaçları özofagus yabancı cisimlerinin klinik özelliklerini belirlemek, girişimsel ve cerrahi yaklaşımımızı ve sonuçlarını analiz etmektir.
GEREÇ VE YÖNTEM
Bu çalışmada; 20 yılı aşkın sürede Siyami Ersek Hastanesine başvurmuş ve özofagus yabancı cisim tanısı ile takip ve bir girişimsel işlem veya cerrahi yapılarak tedavi edilen 512 hastanın kayıtları incelenmiştir.
BULGULAR
Çocuklarda yabancı cisim tıkacı en sık 2-5 yaş(%34.4) grubunda,erişkinlerde ise 55 yaş(%38.7) ve üzerinde saptanmıştır. Çocuklarda özofagus’ta en sık saptanan yabancı cisim madeni paralar 232(%68.8) iken erişkinlerde ise en sık et parçası 153(%87.4) saptanmıştır.Yabancı cisimler çocuklarda en sık servikal özofagus’a(%78.2) yerleşmişken erişkinlerde ise torasik özofagus’a(%66.4) yerleşmiştir. Erişkinlerin 54(%30.8)' unda eşlik eden özofagus veya başka bir sistem hastalığı tespit edilmiştir.Yabancı cisimler çocukların %48.3' ünde entübasyon laringoskopisinde Magill pensiyle başarıyla çıkarılmışken; erişkinlerin tamamına rijid özofagoskopi yapılmıştır. Çocuklarda mortalite görülmezken; erişkinlerde rijit özofagoskopi sırasında meydana gelen perforasyona bağlı mediastinit ve sepsisten 3 olguda ölüm meydana gelmiştir.
SONUÇ
Altta yatan özofagus hastalıkları veya eşlik eden sistemik hastalıklar erişkinlerde özofagus yabancı cisimlerine eğilimi artırmaktadır.Göğüs cerrahlarının klinik ve endoskopik tecrübelerinin artmasıyla son yıllarda özofagus yabancı cisimlerine bağlı morbidite ve mortalite azalmıştır.

Anahtar Kelimeler: Özofagus, Yabancı Cisimler, Komplikasyonlar, Çocuklar, Erişkinler

Esophageal foreign bodies in children and adults: 20 years experience

Sezai Çelik, Bülent Aydemir, Handan Tanrıkulu, Tamer Okay, Ilgaz Doğusoy
Siyami Ersek Thoracic And Cardiovascular Surgery Training And Research Hospital,thoracic Surgery Clinic,istanbul

BACKGROUND
Esophageal foreign object ingestion is frequently seen in all ages.Failure to treat them can cause serious complications such as esophageal perforation.The aims of this study were to characterize the clinical features related to foreign objects in the esophagus and to analyze the results for their removal.

METHODS
The records of 512 cases of foreign objects enlodged in the esophagus, treated at Siyami Ersek Hospital,İstanbul over a period 20 years were analyzed.
RESULTS
Patients aged between 2-5 years were majority (34.4%) in children, above 55 years (38.7%) in adults.Coins were the commonest type foreign object detected in 68.8% of children,whereas meat impaction in 87.4% of adults.Location of the foreign object was at the cervical esophagus in 78.2% of children, whereas thoracic esophagus in 66.4% of adults.There were esophageal or systemic disease in 30.8% of adults. Objects were removed with Magill clamp in 48.3% of children.Rigid endoscopy was the main treatment in adult patients.Perforation due to endoscopy developed in three patients.Surgical repair was performed on these patients but all died owing to mediastinitis.
CONCLUSION
Underlying esophageal or systemic diseases may predispose to foreign object ingestion in the esophagus in adults.Improving endoscopic experience and clinical management of thoracic surgeons led to reduce morbidity and mortality in recent years.

Keywords: Esophagus, Foreign Objects, Complications, Children, Adults

Sezai Çelik, Bülent Aydemir, Handan Tanrıkulu, Tamer Okay, Ilgaz Doğusoy. Esophageal foreign bodies in children and adults: 20 years experience. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2013; 19(3): 229-234

Sorumlu Yazar: Sezai Çelik, Türkiye
Makale Dili: Türkçe