p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Cilt : 28 Sayı : 8 Yıl : 2023

Hızlı Arama
SCImago Journal & Country Rank
Turkish Journal of Trauma and Emergency Surgery Cerrahi olarak tedavi edilen boksör kırıklarında, erken harekete başlamak redüksiyon kaybına neden olmaz [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2022; 28(8): 1142-1147 | DOI: 10.14744/tjtes.2021.24668

Cerrahi olarak tedavi edilen boksör kırıklarında, erken harekete başlamak redüksiyon kaybına neden olmaz

Metin Uzun1, Cihangir Tetik2
1Mehmet Ali Aydınlar Acıbadem Üniversitesi, İlk ve Acil Yardım Bölümü, İstanbul
2Acıbadem Maslak Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü, İstanbul

AMAÇ: Beşinci metakarpal kırıkların, özellikle Kirschner teli teknikleri kullanılarak cerrahi tedavisi, erken el hareketini sağladığı için son zamanlarda popüler hale gelmiştir. Kırığın başarılı anatomik redüksiyonu genellikle cerrahi ile sağlanmakla birlikte; anatomik bir redüksiyon her zaman elde edilemez ve 30° oblik grafilerde, kırık 40°’nin altındaki dorsal açılanma ile sabitlenir. Bu çalışmanın amacı, ameliyat sonrası bu tür kırıkların stabilitesini değerlendirmek ve el ve bileğin erken hareket etmesini sağlayan iki farklı açılanma seçeneğini karşılaştırmaktı.
GEREÇ VE YÖNTEM: Beşinci metakarpal boyun kırığının 30 ardışık olgusu bir Kirschner teli ile intramedüller olarak tedavi edildi. Olgular iki gruba ayrıldı: Biri anatomik redüksiyonla sabitlendi (grup 1) ve diğeri (grup 2) 30° oblik radyografiye göre apeks dorsal açılanmada 40°’nin altında sabitlen-di. Quick DASH skorları ve kavrama kuvvetleri olarak açılanma, kısalma ve fonksiyonel sonuç altıncı ayda değerlendirildi.
BULGULAR: Grup 1 için ortalama düzeltme açısı 56.6° (30° ile 110° arasında) ve rezidüel açı 0° idi. Grup 2 için ortalama düzeltme açısı 42.4° (20° ile 75° arasında) ve rezidüel açı 23.6° (10° ile 45° arasında) idi. Ortalama Quick DASH skorları grup 1 için 1.9 (SS: 1.7) ve grup 2 için 5.67 (SS: 2.93) idi (p<0.05). Kavrama gücü değerleri her iki grup için benzerdi. Ortalama 4. haftada (SS: 1.4) (dağılım, 2–6 hafta) tüm hastalar herhangi bir sınırlama olmaksızın önceki mesleklerine döndüler. Redüksiyon kaybı veya kısalma gibi komplikasyonlar tespit edilmedi. Fizik muayenede rotasyon tespit edilmedi.
TARTIŞMA: Araştırmamız, kırığın kısalması veya rotasyon riski olmadığını ortaya koydu; hastalar günlük aktivitelerine hızla geri dönebildi.

Anahtar Kelimeler: Antegrad intramedüller çivileme, beşinci metakarpal boyun; boksör kırığı; K teli; sonuçlar.

Early movement does not cause loss of reduction in surgically treated boxer fractures

Metin Uzun1, Cihangir Tetik2
1Department of First Aid and Emergency, Mehmet Ali Aydınlar Acıbadem University, İstanbul-Türkiye
2Department of Orthopedics and Traumatology, Acıbadem Maslak Hospital, İstanbul-Türkiye

BACKGROUND: The surgical treatment of fifth metacarpal fractures, especially using Kirschner (K) wire techniques, has recently become popular because it provides for early hand movement. Successful anatomical reduction of the fracture is often achieved with surgery; however, an anatomical reduction cannot always be achieved and, according to 30° oblique radiography, the fracture is fixed with an apex dorsal angulation below 40°. The aim of this study was to evaluate the stability of such fractures postoperatively and compare the two different angulation options that provide early movement of the hand and wrist.
METHODS: Thirty consecutive cases of neck fractures of the fifth metacarpal were treated intramedullarly with one K wire. Cases were divided into two groups: One fixed with anatomical reduction (Group 1) and the other (Group 2) fixed in apex dorsal angulation below 40°, according to 30° oblique radiography. Angulation, shortening, and functional outcome as Quick DASH scores and grip strengths were evaluated at 6 months.
RESULTS: The mean correction angle was 56.6° (between 30° and 110°) for Group 1 and the residual angle was 0°. The mean cor-rection angle was 42.4° (between 20° and 75°) for group 2 (Figs. 4 and 5) and the residual angle was 23.6° (between 10° and 45°). The mean Quick DASH scores were 1.9 (SD: 1.7) for Group 1 and 5.67 (SD: 2.93) for Group 2 (p<0.05). Grip strength values were similar for both groups. All the patients returned to their previous occupations without any limitations in an average of 4 weeks (SD: 1.4) (range 2–6 weeks). No complications such as correction loosening or shortening were detected. Rotation was not detected during physical examination.
CONCLUSION: Our investigation revealed no risk of shortening or rotation of the fracture; the patients were able to return quickly to their everyday activities.

Keywords: Antegrade intramedullary pinning, boxer fracture; fifth metacarpal neck; K wire; outcomes.

Metin Uzun, Cihangir Tetik. Early movement does not cause loss of reduction in surgically treated boxer fractures. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2022; 28(8): 1142-1147

Sorumlu Yazar: Metin Uzun, Türkiye
Makale Dili: İngilizce