p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Cilt : 14 Sayı : 3 Yıl : 2024

Hızlı Arama
SCImago Journal & Country Rank
Turkish Journal of Trauma and Emergency Surgery Kardiyopulmoner resüsitasyona bağlı göğüs kafesi hasarlanmalarının sıklığı: Adli otopsi sonuçları [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2008; 14(3): 216-220

Kardiyopulmoner resüsitasyona bağlı göğüs kafesi hasarlanmalarının sıklığı: Adli otopsi sonuçları

Bora Boz1, Bülent Erdur2, Kemalettin Acar1, Ahmet Ergin3, İbrahim Türkçüer2, Nesrin Ergin4
1Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı, Denizli
2Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı, Denizli
3Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Denizli
4Servergazi Devlet Hastanesi Nöroloji Kliniği, Denizli

AMAÇ: Kot ve sternum kırıkları, erişkinlerde kardiyopulmoner resüsitasyona (KPR) bağlı sık rastlanan kas-iskelet sisteminin göğüs kafesi komplikasyonlarındandır. Çalışmada kardiyak arest olgularının tedavisinde uygulanan klasik kapalı göğüs basısı nedeniyle oluşan kot ve sternum kırıklarının sıklığının saptanması amaçlandı.
GEREÇ-YÖNTEM: 2004-2005 yıllarını içeren 12 aylık süre içerisinde Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı tarafından otopsi uygulanan 231 olgu geriye dönük olarak incelendi. Yapılan otopsilerden, KPR’ye bağlı kot-sternum kırıkları, ekimoz ve kostal bölge altı kanamayı içeren göğüs travması bulgusu olan 104 hasta çalışmaya dahil edildi. BULGULAR: Yüz dört olgunun 91’i (%87,5) erişkin, 13’ü (%12,5) çocuktu. Çocuk yaş grubunda ortalama yaş 5,48±5,96, kadın/erkek oranı 5/8; erişkin yaş grubunda ortalama yaş 44,88±18,31, kadın/erkek oranı 18/73 olarak bulundu. Yapılan 104 otopsinin 44’ünü (%42,3) travmatik nedenlerle, 60’ını (%57,7) ise travma dışı nedenlerle hayatını kaybeden kişiler oluşturmaktaydı. Erişkin olguların otopsisinde ekimoz 26 (%28,8), kostal bölge altında kanama 16 (%17,6) ve göğüs kafesinde kırık (kot, sternum) ise 12 (%13,2) olguda bulundu. Erişkin grupta KPR’ye bağlı göğüs travması açısından yaş, cinsiyet, travmatik-travma dışı grup arasında istatistiksel fark bulunmadı (p>0,05). SONUÇ: Yapılan otopsi sonuçlarına göre kardiyak arrestin tedavisi olarak uygulanan kapalı göğüs masajına bağlı kot ve sternum kırığı sıklığı düşük bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler: Göğüs travması, kardiyak arrest; kardiyopulmoner resüsitasyon; kırıklar/kot/sternum; otopsi.

Frequency of skeletal chest injuries associated with cardiopulmonary resuscitation: forensic autopsy

Bora Boz1, Bülent Erdur2, Kemalettin Acar1, Ahmet Ergin3, İbrahim Türkçüer2, Nesrin Ergin4
1Department of Forensic Medicine, Pamukkale University, Denizli, Turkey
2Department of Emergency Medicine, Pamukkale University, Denizli, Turkey
3Department of Public Health, Pamukkale University, Denizli, Turkey
4City Hospital, Servergazi, Denizli, Turkey

BACKGROUND: Fractured ribs and sternum are frequent complications of thoracic compression during CPR (cardiopulmonary resuscitation) in adults. This study was conducted to determine the incidence of rib and sternal fractures after conventional closed-chest compression in the treatment of cardiac arrest. METHODS: We reviewed the forensic autopsy findings of 231 deaths referred to the Pamukkale University Department of Forensic Medicine over a 12-month period, 2004-2005. CPR-related chest injuries comprising rib and sternum fractures, ecchymosis and subcostal hemorrhage were compared retrospectively in 104 patients. RESULTS: Ninety-one (87.5%) of the 104 patients were adults, and 13 patients (12.5%) were children. The mean (SD) age in the pediatric group (5F/8M) was 5.48 (±5.96) and in the adult group (18F/73M) was 44.88 (±18.31). Forty-four (42.3%) of the 104 patients died of traumatic cause and 60 (57.7%) of non-traumatic cause. Ecchymosis was present in 26 (28.8%) patients, subcostal hemorrhage in 16 (17.6%) patients and fractures (sternal and costal) in 12 (13.2%) patients in adults. There were no significant differences between groups according to age, sex and traumatic-nontraumatic cause in terms of skeletal chest injuries associated with CPR in adult patients (p>0.05). CONCLUSION: This study shows a low incidence of rib and sternal fracture after closed-chest compression in the treatment of cardiac arrest in forensic autopsy cases.

Keywords: Autopsy, cardiac arrest; cardiopulmonary resuscitation; chest injuries; fractures/rib/sternum.

Bora Boz, Bülent Erdur, Kemalettin Acar, Ahmet Ergin, İbrahim Türkçüer, Nesrin Ergin. Frequency of skeletal chest injuries associated with cardiopulmonary resuscitation: forensic autopsy. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2008; 14(3): 216-220

Sorumlu Yazar: İbrahim Türkçüer, Türkiye
Makale Dili: Türkçe