p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Cilt : 14 Sayı : 3 Yıl : 2024

Hızlı Arama
SCImago Journal & Country Rank
Turkish Journal of Trauma and Emergency Surgery Kronik diyaliz hastasında non-oklüzif mezenterik iskemi: Olgu sunumu [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2008; 14(3): 256-259

Kronik diyaliz hastasında non-oklüzif mezenterik iskemi: Olgu sunumu

Figen Coşkun1, Nalan Metin Aksu1, Erhan Akpınar2, Şebnem Bozkurt1, Meltem Akkaş1, Şener Balas3, Evvah Karakılıç1
1Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp Ana Bilim Dalı, Ankara
2Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Ana Bilim Dalı, Ankara
3Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı, Ankara

Bu yazıda, kronik böbrek yetersizliği nedeniyle hemodiyaliz uygulanan bir olgunun, akut karın ağrısıyla başvurması sonrası tanı konan non-oklüzif mezenterik iskemi (NOMİ) sunuldu. Olgunun karın bilgisayarlı tomografi (BT) ve BT anjiyografi incelemesinde, süperior ve inferior mezenterik arter açık olarak izlendi; beraberinde mezenterik venlerde gaz ve pnömotozis intestinalis varlığı saptandı. BT incelemesinde, aynı zamanda terminal ileum düzeyinde duvar kalınlaşması ve yağ dokusunda dansite artışları saptandı. Acil laparotomide terminal ileum düzeyinde 4 cm’lik bir segmentte nekroz varlığı belirlendi, iskemik segment rezeke edildi. Histopatolojik inceleme gangrenöz enterit ile uyumluydu. Bu NOMİ olgusunda, konu ile ilişkili literatür gözden geçirildi, görüntüleme bulguları sunuldu.

Anahtar Kelimeler: Bilgisayarlı tomografi, non-oklüzif mezenterik iskemi/etyoloji/tanı/tedavi.

Non-occlusive mesenteric ischemia in a chronic dialysis patient: a case report

Figen Coşkun1, Nalan Metin Aksu1, Erhan Akpınar2, Şebnem Bozkurt1, Meltem Akkaş1, Şener Balas3, Evvah Karakılıç1
1Department Of Emergency Medicine, Hacettepe University Faculty Of Medicine, Ankara, Turkey
2Department Of Radiology Hacettepe University Faculty Of Medicine, Ankara, Turkey
3Department Of General Surgery Acettepe University Faculty Of Medicine, Ankara, Turkey

We report non-occlusive mesenteric ischemia (NOMI) in a patient with hemodialysis-dependent chronic renal failure who presented with acute onset of abdominal pain. On abdominal computed tomography (CT) and CT angiography, pneumatosis intestinalis of the small intestine and mesenteric venous gas were found with patent superior and inferior mesenteric arteries. CT also showed bowel wall thickening with fat stranding at terminal ileum. In emergency laparotomy, necrosis of the terminal ileum over a 4 cm area was identified and the ischemic segment was resected. Histopathological exam was consistent with gangrenous enteritis. Herein, we present exquisite imaging findings of a NOMI case with an overview of related literature.

Keywords: Computerized tomography, non-occlusive mesenteric ischemia/etiology/diagnosis/therapy.

Figen Coşkun, Nalan Metin Aksu, Erhan Akpınar, Şebnem Bozkurt, Meltem Akkaş, Şener Balas, Evvah Karakılıç. Non-occlusive mesenteric ischemia in a chronic dialysis patient: a case report. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2008; 14(3): 256-259

Sorumlu Yazar: Figen Coşkun, Türkiye
Makale Dili: Türkçe