p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Cilt : 14 Sayı : 3 Yıl : 2024

Hızlı Arama
SCImago Journal & Country Rank
Turkish Journal of Trauma and Emergency Surgery Spontan koledok perforasyonu: Çocukluk çağında nadir bir akut karın nedeni [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2008; 14(3): 211-215

Spontan koledok perforasyonu: Çocukluk çağında nadir bir akut karın nedeni

Tunç Özdemir, Ahsen Karagözlü Akgül, Yağmur Arpaz, Ahmet Arıkan
S. B. Tepecik Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Çocuk Cerrahisi Kliniği, İzmir

AMAÇ: Çocukluk çağında spontan koledok perforasyonu (SKP) oldukça ender görülen bir akut karın nedenidir. Etyolojide pankreatobiliyer bağlantı anomalisi sorumlu görülmektedir. Çalışmada, yaygın peritonitle seyreden cerrahi patolojiler arasında öncelikle akla gelen perfore apandisitten farklı bir yaklaşım gerektiren SKP’nin tanı ve tedavisinde önemli olan faktörler vurgulandı. GEREÇ-YÖNTEM: Ocak 1984-Şubat 2007 tarihleri arasında kliniğimize yaygın peritonit tablosu ile başvurup, perfore apandisit ön tanısı ile yatırılan ve ameliyat sırasında SKP saptanan 5 çocuk (3 erkek, 2 kız, ortalama yaş 4,6) yakınmaları, klinik ve laboratuvar bulgularıyla cerrahi tedavi yöntemi açısından geriye dönük olarak incelendi. BULGULAR: Olgular karın ağrısı, safralı kusma ve ateş yakınması ile başvurdu; fiziksel incelemede karında yaygın hassasiyet ve distansiyon vardı. Tüm olgularda lökositoz ve hafif hiperbilirubinemi, dördünde serum transaminaz yüksekliği, birinde kan şekeri yüksekliği, birinde konstipasyon saptandı. Olguların karın ultrasonografisinde yaygın serbest sıvı görüldü; laparotomide öncelikli bulgu steril biliyer peritonitti. Eksplorasyonda SKP saptandı. Koledok T-tüp drenajı sonrasında hastanede ortalama 22 gün yatan olguların tümü şifa ile taburcu edildi. Beş olgunun dördünde uzun pankreatobiliyer kanal varlığı saptandı. SONUÇ: Uzun biliyopankreatik kanal SKP’de etyolojik faktör olarak düşünülmektedir. Çocukluk çağında yaygın peritonit, transaminaz yüksekliği ve hiperbilirubinemi ile başvuran hastalarda SKP düşünülmelidir. Tedavide T-tüp drenajı öncelikle seçilmesi gereken yöntemse de bazı hastalarda Roux-en-Y hepatiko/portoenterostomi gereği doğabilir.

Anahtar Kelimeler: Biliyopankreatik kanal, koledok perforasyonu; safra peritoniti.

Spontaneous bile duct perforation: a rare cause of acute abdominal pain during childhood

Tunç Özdemir, Ahsen Karagözlü Akgül, Yağmur Arpaz, Ahmet Arıkan
M. H. Tepecik Training And Search Hospital Department Of Pediatric Surgery, Izmir, Turkey

BACKGROUND: Spontaneous perforation of the bile duct (SPBD) is a rare cause of acute abdominal pain during childhood. Pancreatico-biliary maljunction has been postulated to contribute to its etiology. Factors related to diagnosis and treatment and difference from the other common causes of acute abdominal pain are emphasized. METHODS: Five patients (3 boys, 2 girls, mean age 4.6) were admitted with peritonitis and operated with initial diagnosis of perforated appendicitis. During laparotomy, SPBD was detected. Presentation, laboratory findings and operative technique of the patients were evaluated retrospectively. RESULTS: Common complaints were abdominal pain and bilious vomiting. Abdominal distention was present in all patients. Leukocytosis and mild hyperbilirubinemia were detected in 5, elevated serum transaminase levels in 4, hyperglycemia in 1 and constipation in 1 patient(s). Abdominal ultrasonography showed a large amount of free fluid. During laparotomy, sterile bile peritonitis was detected initially. After exploration, SPBD was seen. T-tube drainage of the bile duct was carried out. Patients were discharged after removal of the T-tubes. Pancreatico-biliary maljunction was detected in 4 of 5 patients. CONCLUSION: In patients with generalized peritonitis, elevated transaminase levels and hyperbilirubinemia, SPBD must be considered. Even though the T-tube drainage is the treatment of choice, Roux-en-Y hepatico-portoenterostomy may be mandatory in certain patients.

Keywords: Bile duct perforation, bile peritonitis; pancreatico-biliary channel.

Tunç Özdemir, Ahsen Karagözlü Akgül, Yağmur Arpaz, Ahmet Arıkan. Spontaneous bile duct perforation: a rare cause of acute abdominal pain during childhood. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2008; 14(3): 211-215

Sorumlu Yazar: Tunç Özdemir, Türkiye
Makale Dili: Türkçe