p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Cilt : 23 Sayı : 4 Yıl : 2024

Hızlı Arama
SCImago Journal & Country Rank
Turkish Journal of Trauma and Emergency Surgery Parmak replantasyonları ile ilgili sekiz yıllık klinik deneyim: Demografik özellikler ve sonuçlar [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2017; 23(4): 311-316 | DOI: 10.5505/tjtes.2016.40040

Parmak replantasyonları ile ilgili sekiz yıllık klinik deneyim: Demografik özellikler ve sonuçlar

Melike Oruç1, Koray Gürsoy1, Kadri Özer2, Özlem Çolak3, Yüksel Kankaya1, Nezih Sungur1, Gürhan Mustafa Ulusoy4, Uğur Koçer1
1Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kliniği, Ankara
2Aydın Devlet Hastanesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kliniği, Aydın
3Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kliniği, İstanbul
4Özel Muayenehane, Ankara

AMAÇ: Mikrocerrahideki cerrahi ve teknik ilerlemelere rağmen halen parmak amputasyonlarının replantasyonu sonrasında tatminkar sonuçlar elde etmek zordur ve başarı oranlarını belirleyen birçok faktör mevcuttur. Bu yazıda, replantasyonun başarısını değiştirebilecek faktörleri tartışmak amaçlandı.
GEREÇ VE YÖNTEM: Altmış hastada uygulanan 85 parmak replantasyonunun geriye dönük analizi yapıldı. Revaskülarizasyonlar ve metakarpofalangeal eklemin proksimalindeki replantasyonlar çalışma dışı bırakıldı. Hastaların demografik özellikleri, yaralanma yeri, yaralanma mekanizması, amputasyon seviyesi ve başarı oranları değerlendirildi.
BULGULAR: Ortalama yaşları 31 olan 53 erkek ve yedi kadın hasta çalışmaya dahil edildi. İşaret parmağı en sık replante edilen parmaktı (%27). Sol el en sık etkilenen taraftı (%62). Yaralanma mekanizması, replante edilen parmakların %56’sında ezilme, %23’ünde giyotin tip, %21’inde ise avülziyondu. Başarı oranları giyotin, ezilme ve avülziyon tipi yaralanmalarda sırasıyla %81, %53 ve %36 olarak bulundu.
TARTIŞMA: Sonuç olarak, replantasyonların başarı oranlarını belirlemede yaralanma tipi ve kişisel değişkenler oldukça önemlidir. Replantasyon cerrahisinin sonuçlarına etki edebilecek değişkenler hakkında bilgi sahibi olmak, hasta ve yakınlarını doğru bilgilendirme konusunda el cerrahlarının yanında acil cerrahi hizmeti veren hekimler için de oldukça yönlendirici olacaktır.

Anahtar Kelimeler: Amputasyon, mikrocerrahi, parmak, replantasyon.

Eight years of clinical experience with digit replantation: Demographic characteristics and outcomes

Melike Oruç1, Koray Gürsoy1, Kadri Özer2, Özlem Çolak3, Yüksel Kankaya1, Nezih Sungur1, Gürhan Mustafa Ulusoy4, Uğur Koçer1
1Department of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery, Ankara Training and Research Hospital, Ankara-Turkey
2Department of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery, Aydın State Hospital, Aydın-Turkey
3Department of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery, Okmeydanı Training and Research Hospital, İstanbul-Turkey
4Private Practice, Ankara-Turkey

BACKGROUND: Despite surgical and technical advances in microsurgery, it is still difficult to obtain satisfactory results after replantation of finger amputation. The aim of the present study was to discuss some of the many factors that can affect the success rate of replantation.
METHODS: A retrospective analysis of 60 patients with 85 finger replantations was performed. Revascularizations and replantations proximal to the metacarpophalangeal joint were excluded. Demographic characteristics of the patients, place of injury, mechanism of injury, level of amputation, and success rate were examined.
RESULTS: A total of 53 male and 7 female patients with mean age of 31 years were included in the study. Index finger (27%) was the most commonly replanted digit. Left side was the more affected, with 62%. Mechanism of injury was crush in 56%, guillotine in 23%, and avulsion in 21% of replanted digits. Success rate was 81%, 53%, and 36% in guillotine, crush, and avulsion injuries, respectively.
CONCLUSION: In conclusion, the injury type and personal variables are very important in the rate of replantation success. Knowledge about the effects of different factors on the results of replantation surgery will provide guidance to hand surgeons in order to inform patients and their relatives properly.

Keywords: Amputation, finger, microsurgery, replantation.

Melike Oruç, Koray Gürsoy, Kadri Özer, Özlem Çolak, Yüksel Kankaya, Nezih Sungur, Gürhan Mustafa Ulusoy, Uğur Koçer. Eight years of clinical experience with digit replantation: Demographic characteristics and outcomes. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2017; 23(4): 311-316

Sorumlu Yazar: Melike Oruç, Türkiye
Makale Dili: İngilizce