p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Cilt : 23 Sayı : 2 Yıl : 2024

Hızlı Arama
SCImago Journal & Country Rank
Turkish Journal of Trauma and Emergency Surgery Patella distal ucu parçalı kırığının onarımı [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2017; 23(2): 150-155 | DOI: 10.5505/tjtes.2016.46402

Patella distal ucu parçalı kırığının onarımı

Elsayed Ibraheem Elsayed Massoud
Sohag Eğitim Hastanesi, Ortopedi Bölümü, Eğitim Hastaneleri ve Enstitüleri, Mısır

AMAÇ: Patella distal ucunun parçalı kırığı hem patella kırığı hem de patella tendonu avülsiyonunun karakteristik özelliklerini taşır. Bu nedenle travmanın her iki bileşeni de tedavi sırasında düşünülmelidir. Ancak geleneksel tekniklerin herhangi biri mahzurları olmaksızın ayrı ayrı işe yaramaz. Osteosentez ve patella tendonunun eş zamanlı onarımını göz önüne alan bir teknik varsayımladık.
GEREÇ VE YÖNTEM: Patella distal ucu parçalıkırığı olan 23 hasta cerrahi yöntemle tedavi edilmiş ve ileriye yönelik olarak 24 ay izlenmiştir.
BULGULAR: Hastaların tümü ortalama ameliyat sonrası dördüncü ayda travma öncesi günlük aktivite düzeyine geri döndü. Böstman ve ark. skorlamasına göre hastalar ortalama 28,1 puan aldı. Kırıkların hepsi ortalama 10 haftada kaynadı. Patella yüksekliği muhafaza edilmişti, ancak dört hastada patellofemoral eklemde dejeneratif değişikliklerde artış görüldü.
TARTIŞMA: Bu tekniği kullanarak patella distal uç parçalı kırığında osteosentezin başarısı parsiyel patellektomi olma ihtimalini azaltmakta, böylece ekstensör mekanizmanın fizyolojik uzunlluğu korunmaktadır. Bu teknik hemen tam olarak ağırlık taşımaya ve erken dönemde yoğun rehabilitasyon programının uygulanmasına yol açar.

Anahtar Kelimeler: Alt pol, ekstensör mekanizma, kırık, patella; patella tendonu; patellektomi.

Repair of comminuted fracture of the lower patellar pole

Elsayed Ibraheem Elsayed Massoud
Department of Orthopaedic, Sohag Teaching Hospital, General Organization for Teaching Hospitals and Institutes, Egypt

BACKGROUND: Comminuted fracture of the lower patellar pole has characteristics of both patellar fracture and avulsion of the patellar tendon. Therefore, components of both injury types should be considered during treatment. None of the traditional techniques has proven sufficient alone. Currently described is technique that incorporates principles of osteosynthesis as well as repair of the patellar tendon.
METHODS: Total of 23 patients with comminuted fracture of the lower patellar pole were treated surgically and prospectively followed for 24 months.
RESULTS: All patients returned to pre-injury level of activities of daily living at average of fourth postoperative month. Average score on scale described by Böstman et al. was 28.1 points. All fractures united within average of 10 weeks. Patellar height was preserved. Only 4 patients, all post-menopausal, demonstrated increase in degenerative changes in patellofemoral joint.
CONCLUSION: Successful osteosynthesis of the comminuted lower patellar pole using the present technique reduces potential need for partial patellectomy, and preserves original length of the extensor mechanism. Present technique allows for immediate full weight-bearing and early, extensive rehabilitation program.

Keywords: Extensor mechanism, fractured patella, inferior pole of the patella, patellar tendon; patellectomy.

Elsayed Ibraheem Elsayed Massoud. Repair of comminuted fracture of the lower patellar pole. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2017; 23(2): 150-155

Sorumlu Yazar: Elsayed Ibraheem Elsayed Massoud, Egypt
Makale Dili: İngilizce