p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Cilt : 21 Sayı : 1 Yıl : 2024

Hızlı Arama
SCImago Journal & Country Rank
Turkish Journal of Trauma and Emergency Surgery Akut pankreatitli hastalarda serum L-FABP düzeylerinin değerlendirilmesi [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2015; 21(1): 39-43 | DOI: 10.5505/tjtes.2015.49879

Akut pankreatitli hastalarda serum L-FABP düzeylerinin değerlendirilmesi

Erdem Koçak1, Erdem Akbal2, Seyfettin Köklü3, Gürhan Adam4
1Çanakkale Devlet Hastanesi Gastroenteroloji Kliniği
2Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi,gastroenteroloji Kliniği
3Hacettepe Üniversitesi Gastroenteroloji Kliniği
4Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi,radyoloji Kliniği

AMAÇ: Bu çalışmanın amacı akut pankreatitli hastalarda serum L-FABP düzeylerini değerlendirmek ve sağlıklı olgular ile karşılaştırmak.
GEREÇ VE YÖNTEM: Çalışmaya akut pankreatit tanısı konulan 30 hasta ve yaş ve cinsiyeti benzer 30 sağlıklı olgu alındı. Serum L-FABP düzeyleri başvuru anında ve iyileşme döneminde değerlendirildi.
BULGULAR: Akut pankreatitli hastaların başvuru anında serum L-FABP düzeyleri kontrol grubundan belirgin olarak yüksekti (41009.41±32401.31 pg/ml ve 17057.00±5015.74 pg/ml, p=0.008). Serum L-FABP düzeyleri iyileşme periyodunda başvuru düzeylerine göre düşmekle birlikte aradaki fark istatistiksel olarak anlamlı değildi. Bununla birlikte akut pankreatitli hastalarda serum L-FABP düzeyleri AST ve LDH düzeyleri ile korele idi.
TARTIŞMA: Akut pankreatitli hastalarda yüksek L-FABP düzeyleri pankreatik mikrosirkulatuar bozukluk ile ilişkili olabilir. Bu sonuçlar serum LFABP düzeylerinin akut pankreatitte kullanılabilecek bir biyomarker olduğunu destekler niteliktedir.

Anahtar Kelimeler: Akut pankreatit, serum L-FABP, tanı.

Evaluation of serum L-FABP levels in patients with acute pancreatitis

Erdem Koçak1, Erdem Akbal2, Seyfettin Köklü3, Gürhan Adam4
1Çanakkale State Hospital, Department Of Gastroenterology
2Çanakkale Onsekizmart University, Department Of Gastroenterology,
3Hacettepe University School Of Medicine,department Of Gastroenterology,
4Çanakkale Onsekizmart University, Department Of Radiology

BACKGROUND: The aim of this study was to assess the serum L-FABP levels in patients with acute pancreatitis and compare with healthy subjects.
METHODS: Thirty patients with acute pancreatitis and thirty consecutive healthy age- and sex-matched control subjects were included into the study. The serum levels of L-FABP were measured upon admission and at the remission period.
RESULTS: Upon admission, serum L-FABP concentration was significantly higher in patients with acute pancreatitis compared to control subjects (41009.41±32401.31 pg/ml vs. 17057.00±5015.74 pg/ml, p=0.008). Serum L-FABP levels decreased after the remission
period; however, the differences were not statistically significant. In addition, serum L-FABP levels showed significant correlation with AST and LDH levels.
CONCLUSION: Increased serum L-FABP levels may be related to the mechanism of pancreatic microcirculatory disturbance in patients with acute pancreatitis, suggesting that serum L-FABP could be used for a potential biomarker of acute pancreatitis.

Keywords: Acute pancreatitis, diagnosis, serum L-FABP.

Erdem Koçak, Erdem Akbal, Seyfettin Köklü, Gürhan Adam. Evaluation of serum L-FABP levels in patients with acute pancreatitis. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2015; 21(1): 39-43

Sorumlu Yazar: Erdem Koçak, Türkiye
Makale Dili: İngilizce