p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Cilt : 21 Sayı : 1 Yıl : 2024

Hızlı Arama
SCImago Journal & Country Rank
Turkish Journal of Trauma and Emergency Surgery Ekstremite kırıkları olan hastalarda ağrı giderimi için morfin-midazolama karşın morfin enjeksiyonunun karşılaştırılması - klinik çalışma [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2015; 21(1): 22-26 | DOI: 10.5505/tjtes.2015.64494

Ekstremite kırıkları olan hastalarda ağrı giderimi için morfin-midazolama karşın morfin enjeksiyonunun karşılaştırılması - klinik çalışma

Alireza Majidi1, Hossein Dinpanah1, Sahar Ashoori1, Hassan Motamed2, Ali Tabatabaey1
1Shahid Beheshti Tıp Üniversitesi, Acil Tıp Anabilim Dalı, Tehran, Iran;
2Jundishapoor Tıp Bilimleri Üniversitesi, Acil Tıp Anabilim Dalı, Ahvaz, Iran

AMAÇ: Ağrı giderimi için ilk olarak opiyatların kullanılması ekstremite kırıkları tedavisinin önemli bir bölümünü oluşturur. Ancak opiyat tüketiminin azaltılması için başka kombinasyonlar da ortaya atılmıştır. Bu çalışma, bu hastalarda ağrıyı hafifletmede morfin-midazolam kombinasyonuyla morfin enjeksiyonunu karşılaştırmayı amaçlamaktadır.
GEREÇ VE YÖNTEM: Alt ve üst ekstremite kırıkları olan hastalarda bir randomize çift-kör çalışma yürütüldü. Hastaların morfin-midazolam çözeltisi veya morfin tedavisine yanıtları 15., 30., 45., 60., 120. ve 180. dakikalarda değerlendirildi. Tedavinin başarısını değerlendirmek için Kaplan-Meier eğrileri ve genelleştirilmiş tahmin denklemleri incelendi. Anlamlılık düzeyi olarak p<0.05 kabul edildi.
BULGULAR: Çalışmaya 18-60 yaş arası toplam 72 hasta (%80.6 erkek; yaş ortalaması: 35±17.9 yıl) alındı. On beşinci, 30., 45. ve 60. dakikalarda morfin grubunda hastaların sırasıyla %8.83; %22.2; %33.3 ve %63.9’unda, midazolam-morfin grunda ise %11.1; %27.7; %44.4 ve %63.8’inde ağrının kontrolü başarıldı. Üçüncü saate gelindiğinde morfin alanların hepsinde ağrı kontrolü gerçekleşmişken morfin-midazolam grubunda yalnızca bir
hastada ağrı sebat etmiştir. Log-sıra testi iki gruplar arasında herhangi bir anlamlı farklılık göstermedi (p=0.55).
TARTIŞMA: Bulgularımız midazolamın morfine ilavesinin ağrı giderimi profilini iyileştirmediğini göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Ağrı, kemik kırığı, midazolam, morfin.

Comparison of morphine–midazolam versus morphine injection for pain relief in patients with limb fractures - a clinical trial

Alireza Majidi1, Hossein Dinpanah1, Sahar Ashoori1, Hassan Motamed2, Ali Tabatabaey1
1Department Of Emergency Medicine, Shahid Beheshti Medical University, Tehran, Iran
2Department Of Emergency Medicine, Jundishapoor University Of Medical Sciences, Ahvaz, Iran

BACKGROUND: Pain relief, using opiates as a primary choice, is an important part of treating limb fractures. Yet, in order to reduce opiate consumption, other combinations have been introduced. This study aimed to compare pain reduction by a combination of morphine–midazolam with morphine injection in patients with limb fractures.
METHODS: A randomized double-blind study of patients with upper or lower extremity fractures was conducted. Patients’ response to treatment with either morphine-midazolam solution or morphine at 15, 30, 45, 60, 120, and 180 minutes were assessed. The Kaplan-Meier curves and generalized estimating equations were examined to evaluate the success of treatment.
RESULTS: A total of seventy-two patients aged 18-60 (80.6% male; mean age: 35±17.9 years) were included. At 15, 30, 45, and 60 minutes, successful pain control was seen in 8.83 22.2%, 33.3% and 63.9% of the patients in the morphine group, and 11.1%, 27.7%,
44.4% and 63.8% in the midazolam-morphine group. By the third hour, pain-control was achieved in all patients receiving morphine while pain persisted in one patient receiving morphine-midazolam. Log-rank test showed no significant difference between the two
groups (p=0.55).
CONCLUSION: Our findings revealed that adding midazolam to morphine did not improve its pain-relief profile.

Keywords: Bone fracture, midazolam, morphine; pain.

Alireza Majidi, Hossein Dinpanah, Sahar Ashoori, Hassan Motamed, Ali Tabatabaey. Comparison of morphine–midazolam versus morphine injection for pain relief in patients with limb fractures - a clinical trial. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2015; 21(1): 22-26

Sorumlu Yazar: Ali Tabatabaey, Iran
Makale Dili: İngilizce