p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Cilt : 16 Sayı : 4 Yıl : 2024

Hızlı Arama
SCImago Journal & Country Rank
Turkish Journal of Trauma and Emergency Surgery Kurban bayramının gerçek kurbanları: Kurban kesimi ile ilişkili yaralanmalar [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2010; 16(4): 319-322

Kurban bayramının gerçek kurbanları: Kurban kesimi ile ilişkili yaralanmalar

Fikret Bildik1, Türker Yardan2, Ahmet Demircan1, Mustafa Ülkü Uçkan3, Mehmet Ergin1, Emel Gülçin Hacıoğlu3
1Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp Ana Bilim Dalı, Ankara
2Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp Ana Bilim Dalı, Samsun
3Ankara Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Acil Servis, Ankara

AMAÇ
Müslüman ülkelerde her yıl hac ayında kurban bayramı kutlanır ve bu bayramda binlerce hayvan kesilir. Gerek hayvanın kesimi, gerekse etin işlenmesi sırasında çok sayıda ve çeşitte yaralanmalar meydana gelmektedir. Çalışmanın amacı, hayvan kesimi ile ilişkili yaralanma ile başvuran hastaların, demografik özelliklerini, hayvan kesimi deneyimlerini, yaralanma tiplerini ve hastane tedavi maliyetini saptamaktır.
GEREÇ VE YÖNTEM
Ankara’da Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servislerinde yapılan prospektif gözlemsel bir çalışmadır. İki kurban bayramı süresince acil servise hayvan kesimi ve et işlenmesi ile ilişkili yaralanma şikayetiyle başvuran ve çalışmaya katılmayı kabul eden 17 yaş üstü erişkin 120 hasta alındı.
BULGULAR
Hastaların yaş ortalaması 41,85±85 ve 101’i (%84,2) erkekti. Yüz on altı hastanın (%96,7) hayvan kesimi ve et işleme için yeterli deneyimi yoktu. Hastaların 97’si (%80,8) bayramın ilk günü başvurdu. Yaralanmaların 99’unun (%82,5) kesici alete bağlı, 21’inin ise (%17,5) düşme, boynuzlanma veya tekmelenme ile gerçekleştiği görüldü. Tam tendon kesisi, parmak amputasyonu, ekstremite kırıkları ve göz travması olan 14 (%11,7) hasta ameliyata alındı. Ortanca 104,76 (67,48-322,12) Türk Lirası (74,30 [47,86-228,45] USD) hastane tedavi maliyeti saptandı.

SONUÇ
Kurban kesimi için uygun koşullar hazırlanmalı, profesyonel kişilerce kesimlerin yapılması sağlanmalı, özellikle kurban bayramının ilk günlerinde acil servisler hem ekip, hem de malzeme yönünden takviye edilmelidir.

Anahtar Kelimeler: Kurban bayramı, yaralanma; kurban kesimi.

The real victims of the Islamic Feast of Sacrifice: injuries related to the sacrifice

Fikret Bildik1, Türker Yardan2, Ahmet Demircan1, Mustafa Ülkü Uçkan3, Mehmet Ergin1, Emel Gülçin Hacıoğlu3
1Gazi University, Faculty Of Medicine, Department Of Emergency Medicine, Ankara, Turkey
2Ondokuz Mayis University, Faculty Of Medicine, Department Of Emergency Medicine, Samsun, Turkey
3Ankara Training And Research Hospital, Department Of Emergency Medicine, Ankara, Turkey

BACKGROUND
During the Feast of Sacrifice in Muslim countries, thousands of animals are slaughtered every year. Many injuries occur during the sacrifice. Thus, the aim of this study was to determine the demographic characteristics of patients, their slaughtering experience, types of injury, and related hospital costs.
METHODS
This prospective observational study was conducted in Emergency Departments (EDs) of Gazi University and Ankara Training and Research Hospital. One hundred and twenty adult patients were admitted to EDs with injuries related to the slaughter and processing of meat during two consecutive Feasts of Sacrifice.
RESULTS
The average age of patients was 41.85±13.6, and 101 patients (84.2%) were male. One hundred sixteen patients (96.7%) were not professionals. Ninety-seven patients (80.8%) were admitted to EDs on the first day of the feasts. Ninety-nine injuries (82.5%) were related to cutting tools, and 21 patients (17.5%) were admitted with complaints of either falling or being harmed by animals. Fourteen patients (11.7%) with tendon lacerations, finger amputations, extremity fractures, and eye traumas were taken into surgery. Hospital costs were a median 104.76 [67.48-322.12] Turkish Liras (74.30 [47.86-228.45] USD).
CONCLUSION
Proper conditions for slaughter should be provided and professionals should perform the slaughter and/or processing of the meat. EDs should be supplied both more equipment and physicians, especially on the first days of the feast.

Keywords: Feast of sacrifice, injury; slaughter.

Fikret Bildik, Türker Yardan, Ahmet Demircan, Mustafa Ülkü Uçkan, Mehmet Ergin, Emel Gülçin Hacıoğlu. The real victims of the Islamic Feast of Sacrifice: injuries related to the sacrifice. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2010; 16(4): 319-322

Sorumlu Yazar: Fikret Bildik, Türkiye
Makale Dili: İngilizce