p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Cilt : 28 Sayı : 8 Yıl : 2023

Hızlı Arama
SCImago Journal & Country Rank
Turkish Journal of Trauma and Emergency Surgery Pertrokanterik femur kırığı geçiren geriatrik hastalarda preoperatif nötrofil-lenfosit oranının yoğun bakım ihtiyacı açısından prediktif değeri var mı? [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2022; 28(8): 1164-1169 | DOI: 10.14744/tjtes.2021.73404

Pertrokanterik femur kırığı geçiren geriatrik hastalarda preoperatif nötrofil-lenfosit oranının yoğun bakım ihtiyacı açısından prediktif değeri var mı?

Ahmet Fevzi Kekeç, Tahsin Sami Çolak
Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Konya

AMAÇ: Pertrokanterik femur kırıkları, yaşlı popülasyonda giderek artan prevalansı ile ciddi bir sağlık sorunudur. Muhtemel ameliyat sonrası yoğun bakım ihtiyacı, hastaların daha donanımlı hastanelere sevk edilmek zorunda kalmasının yanı sıra, rezerve bir yoğun bakım yatağı ayarlanamaması nedeniyle ameliyat zamanlamasında gecikmelere yol açmaktadır. Bu çalışmanın amacı, pertrokanterik femur kırığı sonrası cerrahi uygulanan geriatrik hastalarda ameliyat öncesi nötrofil-lenfosit oranının (NLO) ameliyat sonrası yoğun bakım ihtiyacı açısından prediktif değeri olup olmadığını araştırmaktır. GEREÇ VE YÖNTEM: 2017–2020 yılları arasında acil servise başvuran 65 yaş ve üzeri 535 kalça kırığı tanılı hasta retrospektif olarak tarandı. Beş yüz otuz beş hastadan dahil etme ve dışlama kriterlerini karşılayan ASA 3 skorlu 317 hasta çalışmaya alındı. Taranan hasta popülasyonu ameliyat sonrası yoğun bakım ünitesinde (YBÜ) ve ortopedi ve travmatoloji servisinde takip edilenler olarak iki gruba ayrıldı.
BULGULAR: Ameliyat sonrası ortopedi ve travmatoloji servisinde takip edilen 190 hasta (%59.9) ve ameliyat sonrası yoğun bakımda takip edilen 127 hasta (%40.1) mevcuttu. Tüm hastalarda ortalama ameliyat öncesi NLO 6.57 iken, ameliyat sonrası ortopedi ve travmatoloji servisinde takip edilen has-taların ortalama ameliyat öncesi NLO değeri 5.85, YBܒde izlenenlerin ortalama NLO değeri 7.65 olarak bulundu. YBÜ grubu hastalarının başvuru NLO değerlerinin ortopedi servisi grubuna göre anlamlı derecede yüksek olduğu saptandı (p<0.001). Ayrıca NLO için kestirim değeri 6.14 olarak hesaplandı. TARTIŞMA: Yoğun bakım ihtiyacı tam olarak belirsiz olan pertrokanterik kırıklı ortogeriatrik ASA 3 hastalar için bulduğumuz bu objektif, basit, uygun maliyetli ve hızlı belirtecin başka belirteçlerle kombine edilmesinin yoğun bakım ihtiyacını öngörmede yardımcı olabileceğine ve böylece rezerve YBÜ yatağının bulunmaması nedeniyle oluşan cerrahi gecikmelerin önlenebileceğine, dolayısıyla bu gecikmelerden kaynaklanan mortalite ve morbiditenin azaltılabileceğine inanıyoruz.

Anahtar Kelimeler: Nötrofil-lenfosit oranı, pertrokanterik kırık; yoğun bakım.

Is there a predictive value of the preoperative neutrophil-lymphocyte ratio in terms of intensive care need in geriatric patients who underwent pertrochanteric fracture surgery?

Ahmet Fevzi Kekeç, Tahsin Sami Çolak
Departmant of Orthopedics and Traumatology, Necmettin Erbakan University Meram Faculty of Medicine, Konya-Türkiye

BACKGROUND: Pertrochanteric fractures are serious health problem with an ever-increasing prevalence in elderly population. Potential post-operative intensive care need leads to delays in the timing of surgery due to the referral of patients to better equipped hospitals as well as the inability to arrange a reserved intensive care bed. The purpose of this study is to investigate whether pre-op-erative neutrophillymphocyte ratio (NLR) has predictive value in terms of post-operative intensive care need in geriatric patients who underwent surgery following pertrochanteric fractures.
METHODS: A total of 535 patients aged 65 years and above with hip fractures who presented to the emergency service between 2017 and 2020 were retrospectively screened. Out of 535 patients, 317 patients who met the inclusion and exclusion criteria were included in the study. The screened patient population was divided into two groups as those followed in the post-operative intensive care unit (ICU) and those followed in the orthopedic ward.
RESULTS: There were 190 patients (59.9%) who were followed in the orthopedic ward postoperatively and 127 (40.1%) patients followed in the ICU postoperatively. While the mean pre-operative NLR value of all patients was 6.57, the mean pre-operative NLR of the patients who were followed up postoperatively in the orthopedic ward was 5.85, and the mean NLR of those who were followed up in the ICU was 7.65. It was found that the admission NLR values of the ICU group patients were significantly higher compared to those of the orthopedic ward group (p<0.001) and also the cutoff value of NLR was calculated as 6.14.
CONCLUSION: We believe that this objective, simple, cost-effective, and rapid marker can be used in combination with other parameters to predict ICU need to prevent surgical delays due to the lack of a reserved intensive care bed in the ASA 3 geriatric patient group with pertrochanteric fractures, whose intensive care need cannot be clarified, thereby reducing mortality and morbidity.

Keywords: Intensive care, neutrophil-lymphocyte ratio; pertrochanteric fracture.

Ahmet Fevzi Kekeç, Tahsin Sami Çolak. Is there a predictive value of the preoperative neutrophil-lymphocyte ratio in terms of intensive care need in geriatric patients who underwent pertrochanteric fracture surgery?. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2022; 28(8): 1164-1169

Sorumlu Yazar: Ahmet Fevzi Kekeç, Türkiye
Makale Dili: İngilizce