p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Cilt : 23 Sayı : 2 Yıl : 2024

Hızlı Arama
SCImago Journal & Country Rank
Turkish Journal of Trauma and Emergency Surgery Tibia cisim kırıklarında iki farklı cerrahi yöntemin kompartman basıncı üzerine etkisi: Tavşan modelinde deneysel bir çalışma [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2017; 23(2): 85-90 | DOI: 10.5505/tjtes.2016.82177

Tibia cisim kırıklarında iki farklı cerrahi yöntemin kompartman basıncı üzerine etkisi: Tavşan modelinde deneysel bir çalışma

Cemil Ertürk1, Mehmet Akif Altay1, Nuray Altay2, İbrahim Avşin Öztürk1, İslam Baykara1, Cemil Sert3, Uğur Erdem Işıkan1
1Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Şanlıurfa
2Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Şanlıurfa
3Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyofizik Anabilim Dalı, Şanlıurfa

AMAÇ: Kompartman içi basınç (KİB) monitarizasyonu özellikle tibia cisim kırıklarının intramedüller çivilemesinden sonra sıkça kullanılan bir izlem yöntemidir. İlizarov sirküler fiksatör (İCF) ile tespit yapılan tibia kırıklarındaki KİB değerlerinin intramedüller telleme (İMT) ile yapılanlardan daha düşük olabileceği öngörüldü. Bu çalışmada, İCF ve İMT ile tespit yapılan tibia kırıklarında KİB değerleri karşılaştırıldı.
GEREÇ VE YÖNTEM: Yirmi Yeni Zelenda Beyaz tavşanları rastgele İCF (Grup 1) ve İMT (Grup 2) olmak üzere iki gruba ayrıldılar. Anestezi altında tavşanların sağ tibialarının üst yarısında kırık oluşturuldu. Tibia kırıkları Grup 1’de İCF, Grup 2’de İMT ile tespit edildi. Kompartman içi basınç değerleri 48 saat boyunca altışar saat arayla ölçüldü.
BULGULAR: Kompartman içi basınç değerlerinde her iki grup içinde önemli farklar vardı (p<0.001). Ayrıca, her iki grupta KİB değerleri ameliyat sonra ilk 24 saatte önemli derecede artarken, ikinci 24 saatte azalmıştı. En önemlisi de, İCF grupta KİB değerleri İMT gruptakine göre, 30, 36 ve 42. saatlarda önemli derecede düşüktü (p<0.05).
TARTIŞMA: Tespitten 24 saat sonra, İCF grubundaki KİB değerleri İMT’ye göre daha düşüktü. Bu sonuçlar tibia kırıklarında İCF kullanımının ön kompartmanda ek dekompresyon sağladığını göstermektedir. Bu bulguların ışığında, İCF uygulaması kompartman sendromu riski taşıyan yüksek riskli tibia kırıkların tedavisinde tercih edilebilir.

Anahtar Kelimeler: Akut kompartman sendromu, İlizarov eksternal fiksatör, intramedüller çivi tespiti, kompartman içi basınç monitarizasyonu; tibia kırıkları.

The effect of 2 different surgical methods on intracompartmental pressure value in tibial shaft fracture: An experimental study in a rabbit model

Cemil Ertürk1, Mehmet Akif Altay1, Nuray Altay2, İbrahim Avşin Öztürk1, İslam Baykara1, Cemil Sert3, Uğur Erdem Işıkan1
1Department of Orthopedics and Traumatology, Harran University Faculty of Medicine, Şanlıurfa-Turkey
2Department of Anesthesiology and Reanimation, Harran University Faculty of Medicine, Şanlıurfa-Turkey
3Department of Biophysics, Harran University Faculty of Medicine, Şanlıurfa-Turkey

BACKGROUND: Intracompartmental pressure (ICP) monitoring is a widely used modality, particularly after intramedullary nailing of tibial shaft fractures. It was hypothesized that ICP value in fracture fixed with Ilizarov circular fixator (ICF) might be lower than in fracture fixed with intramedullary pin (IMP). The present study is a comparison of ICP value in tibial fractures in a rabbit model fixed with ICF and IMP.
METHODS: Twenty male New Zealand White rabbits were randomly divided into 2 groups of equal size: ICF group (Group 1) and IMP group (Group 2). Under anesthesia, half of proximal part of the right tibia of all rabbits was fractured. Tibial fractures were fixed with ICF in Group 1 and IMP in Group 2. ICP values were monitored at 6-hour intervals for 48 hours.
RESULTS: There was statistically significant difference in ICP value between groups (p<0.001). While there was statistically significant increase in ICP values 24 hours post surgery, there was statistically significant decrease during second 24 hours following surgery. Most importantly, ICP values of ICF group were significantly lower than those of IMP group at 30, 36, and 42 hours post surgery (p<0.05).
CONCLUSION: At 24th hour after fixation, ICP values measured in ICF group were lower compared with those of IMP group. These results indicate that use of ICF in tibial fractures provides additional decompression in the anterior compartment. In light of these findings, ICF may be preferable for treatment of tibial fractures with high risk for compartment syndrome.

Keywords: Acute compartment syndrome, Ilizarov external fixator, intracompartmental pressure monitoring, intramedullary pin fixation; tibial fractures.

Cemil Ertürk, Mehmet Akif Altay, Nuray Altay, İbrahim Avşin Öztürk, İslam Baykara, Cemil Sert, Uğur Erdem Işıkan. The effect of 2 different surgical methods on intracompartmental pressure value in tibial shaft fracture: An experimental study in a rabbit model. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2017; 23(2): 85-90

Sorumlu Yazar: Cemil Ertürk, Türkiye
Makale Dili: İngilizce